BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jakubowski Sebastian
Title
Komercjalizacja i prywatyzacja opieki zdrowotnej
Source
Raporty. Opracowania. Referaty / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2002, nr 21, s. 32-46, tab., bibliogr. 26 poz.
Issue title
Trzy wymiary polityki transformacyjnej: wybrane zagadnienia
Keyword
Służba zdrowia, Prywatyzacja, Komercjalizacja, Zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ), Usługi medyczne
Health service, Privatisation, Commercialization, Health care institution, Medical services
Note
streszcz.
Abstract
Od 1989 roku w Polsce ma miejsce przebudowa systemu gospodarczego, wiążąca się z głębokim urynkowieniem gospodarki, szeroką prywatyzacją oraz komercjalizacją przedsiębiorstw państwowych. Proces ten objął również sferę opieki zdrowotnej. Pierwsze symptomy procesów komercjalizacji i prywatyzacji w ramach opieki zdrowotnej, ujawniły się już na początku lat dziewięćdziesiątych. Komercjalizacja początkowo miała charakter nieformalny, dopiero później nastąpiło legalne wprowadzenie pierwszych komercyjnych elementów do publicznej służby zdrowia. Należały do nich dopłaty do usług medycznych, nadanie dużej samodzielności publicznym zakładom opieki zdrowotnej, a w końcu odejście od budżetowego finansowania opieki zdrowotnej i wprowadzenie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. W tej kolejności zostanie przedstawiona komercjalizacja opieki zdrowotnej w Polsce. - (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Rutkowska M, Ekonomiczne aspekty funkcjonowania kas chorych, Wrocław 2000 r., s. 28 - 29.
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 r.. w sprawie zakładów budżetowych, Dz. U. z 1991 r., nr 42, poz. 183.
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 r., w sprawie środków specjalnych jednostek budżetowych, Dz. U. z 1991 r.. nr 42, poz. 184.
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 r., w sprawie gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, Dz. U. z 1991 r., nr 42, poz. 185.
 5. Ustawa z dnia 5 stycznia 1991 r., Prawo budżetowe, Dz. U. z 1991 r., nr 4, poz. 18.
 6. Włodarczyk C., Reforma opieki zdrowotnej w Polsce - studium polityki zdrowotnej, Kraków 1998 r., s. 104-105.
 7. lndulski J.. Koronkiewicz A., Murkowski M., Problematyka współpłacenia w ochronie zdrowia, Służba Zdrowia, nr I / 1999 r.
 8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, Dz. U. z 1991 r.. nr 91. poz. 408, z póżn.
 9. " Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r" o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, Dz. U. z 1997 r" nr 28, poz. 153, z póżn. zm.
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 listopada 1998 r. w sprawie wykazu świadczeń ponadstandardowych, Dz. U. z 1998 r" nr 140. poz. 909.
 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie wykazu podstawowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa oraz podstawowych materiałów stomatologicznych. Dz. U. z 2000 r., nr 72, poz. 851.
 12. Sobczak A., Pozaskładkowe obciążenia dochodów gospodarstw domowych wydatkami na ochronę zdrowia w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Zdrowie Publiczne, nr 7 - 8 /1999 r.
 13. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. z 1997 r.. nr 104, poz. 661.
 14. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1998 r., w sprawie wykazu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz jednostek samorządu terytorialnego właściwych do przejęcia uprawnień organu, który je utworzył, Dz. U. z 1998 r.. nr 145. poz. 941., z póżn. zm.
 15. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. z 1997 r., nr 104, poz. 661.
 16. Misiński W., Prywatyzacja spzozów, Służba Zdrowia, nr 23 -25/2001 r.
 17. Ciechomska G., Prywatyzacja w Poznaniu, Gazeta Lekarska, nr 1 / 2001 r.
 18. Miller J., Finansowanie - aspekty prywatyzacyjne. Służba Zdrowia, nr 57 - 60/1999 r.
 19. Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r" o działalności gospodarczej, Dz. U. z 1988 r.. nr 41, poz. 324.
 20. Włodarczyk C., Reforma opieki zdrowotnej w Polsce, Kraków 1998 r., s. 100.
 21. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza, Dz. U. z 1997 r., nr 28, poz. 152., z późn. zm.
 22. Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r, o zawodach pielęgniarki i położnej, Dz.U. z 1996 r., nr 91, poz. 410, z późn. zm.
 23. Włodarczyk C., Celem - nowy lad, Służba Zdrowia, nr 57 - 60/1999 r.
 24. Ustawa z dnia 10 grudnia 1998 r., o zmianie ustaw: o zakładach opieki zdrowotnej, o zawodzie lekarza, o zawodach pielęgniarki i położnej, o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. z 1998 r., nr 162. poz. 1115.
 25. Sokalski J., J. Tarajkowski J., Potrzeby w zakresie usług stomatologicznych dla ludzi starszych w Polsce (próba oszacowania), Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z.1, 1999, s. 243-261.
 26. Czarnecka E., Jeżewski R., Limitowane zdrowie. Prawo i Życie, nr 9 / 2000 r.
Cited by
Show
ISSN
1429-8848
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu