BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Owczarczuk Magdalena (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Zmiany instytucjonalne w gospodarce - wybrane aspekty teoretyczne
Institutional Changes in Economy : Selected Theoretical Aspects
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2013, nr 2 (62), s. 26-40, rys., tab., bibliogr. 36 poz.
Keyword
Zmiany instytucjonalne, Instytucje, Organizacja
Institutional changes, Institutions, Organisation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest objaśnienie i przeanalizowanie procesu zmiany instytucjonalnej. W literaturze ekonomicznej niejednokrotnie dostrzega się zamienne stosowanie terminów: instytucja i organizacja, co zwłaszcza w badaniach, dotyczących przeobrażeń instytucjonalnych, nie wydaje się do końca poprawne. Dlatego też w niniejszym opracowaniu wyraźnie odróżnia się pojęcie instytucji od pojęcia organizacji, próbując jednocześnie wskazać to, jak wspólna interakcja tych dwóch "organizmów" wpływa na dokonujące się zmiany instytucjonalne. W tym również celu posłużono się licznymi opracowaniami z zakresu nowej ekonomii instytucjonalnej. Rozważania koncentrują się wokół teorii ewolucyjnej zmiany instytucjonalnej. Dociekaniom zaś przyświeca myśl, iż organizacje, często ukształtowane i w pewnym stopniu zdeterminowane środowiskiem instytucjonalnym, w którym funkcjonują, zazwyczaj same oddziałują na zmiany instytucjonalne. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to explain and analyse the process of institutional change. The terms 'institution' and 'organisation' are often used interchangeably in the economic literature. This does not seem entirely correct, especially in research regarding institutional transformations. The author of this paper clearly distinguishes between the concepts of 'institution' and 'organisation', trying to demonstrate how the interaction of these two 'organisms' influences institutional change. For this purpose, numerous studies in the field of new institutional economics are used. The discussion revolves around the idea of bilateral influence of organisations and institutions. Organisations are shaped and conditioned by the institutional environment in which they operate but, on the other hand, they frequently have an impact on institutional changes. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alston L. J., Eggertsson T., North D.C. 1996 Empirical Studies in Institutional Change, Cambridge.
 2. Barczyk S. 2010 Przedsiębiorczy samorząd lokalny i jego instytucje, Katowice.
 3. Bardhan P. 2005 Institutions matter, but which ones?, "Economic of Tradition" , Vol. 13 (3).
 4. Boehlke J. 2009 Kompletność, komplementarność i substytucyjność instytucji w przedsiębiorstwie w nowej ekonomii instytucjonalnej, [w:] Nowa ekonomia instytucjonalna. Teoria i zastosowanie, Kielce.
 5. Brosseau E., Garrouste P., Raynaud E. 2011 Institutional changes: Alternative theories and consequences for institutional design, "Journal of Economic Behavior & Organization", Vol. 79.
 6. Brzozowski M. i in. 2006 Instytucje apoityka makroekonomiczna i wzrost gospodarczy, Warszawa.
 7. Chavance B. 2008 Formal and Informal Institutional Change: The Experience of Postsocialist Transformation, "The European Journal of Comparative Economics, Vol. 5, No. 1.
 8. Efendic A., Pugh G., Adnett N. 2011 Confidence in formal institutions and reliance on informal institutions in Bosnia and Herzegovina, "Economics of Transition Volume" , Vol. 19, No. 3.
 9. Gancarczyk M. 2002 Instytucja a organizacja w nowej ekonomii instytucjonalnej, "Gospodarka Narodowa", nr 5-6.
 10. Godłów-Legiędź J. 2005 Instytucjonalna analiza transformacji ustrojowej. Od planu do rynku, [w:] Nowa ekonomia instytucjonalna, S. Rudolf (red.), Kielce.
 11. Godłów-Legiędź J. 2010 Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi?, Warszawa.
 12. Gruszewska E. 2011 Dezintegracja w zinstytucjonalizowanym świecie, [w:], Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce, (red.) B. Polszakiewicz, J. Boehlke, t. VII, "Ekonomia i Prawo", Toruń.
 13. Hayek F. A. von 2007 Konstytucja wolności, Warszawa.
 14. Hayek F. A.von 1973 Law Legislation and Liberty, Vol.1:Rules and Order, Chicago.
 15. Helmke G., Levitsky S. 2004 Informal Institutions and Comparative Politics: A Research Agenda, "Perspective on Politics", December , Vol. 2. No. 4.
 16. Hodgson G. M. 2004 The Evolution of Institutional Economics: Agency, Structure and Darwinism in American Institutionalism, Routledge.
 17. Hodgson G. M. 2006 What are institutions, "Journal of Economic Issue", March , Vol. XL, No. 1.
 18. Hodgson G. M. 2009 Institutional Economics into the Twenty-First Century, ,,Studie Note di Economia", Vol. 14, No. 1.
 19. Kingston C., Caballero G.2009 Comparing Theories of Institutional Change, "Journal of Institutional Economics", August , Vol. 5.
 20. Lissowska M. 2008 Instytucje gospodarki rynkowej w Polsce. Institutions of Market Economy. The Case of Poland, Warszawa.
 21. Mahoney J., Thelen K. 2010 A Theory of Gradual Institutional Change, [w:] Explaining Institutional Change. Ambiguity, Agency, and Power, J. Mahoney, K. Thelen (eds.), Cambridge.
 22. Mazur S. 2011 Władza dyskrecjonalna wysokich urzędników publicznych. Perspektywa nowego instytucjonalizmu, Kraków.
 23. North D.C.1992 The New Institutional Economics and Development, Washington.
 24. North D.C. 1994 The Historical Evolution of Politics, "International Review of Law and Economics", Elsevier, Vol. 14, No.4.
 25. North D.C. 1997 Understanding Economic Change, in: Transforming post-communist Political Economies, J. Nelson, C. Tilly, L. Walkers (eds.), Washington.
 26. North D.C. 1997 Institutional Change and Economic Performance, Cambridge.
 27. North D.C. 1998 Five Propositions about Institutional Change [in:], Explaining Social Institutions, (eds.) J. Knight, I. Sened, Michigan.
 28. North D. C. 2004 Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge.
 29. Rosenau J.N., Czempiel E. O. 2000 Governance without Government: Order and Change in World Politics, Cambridge.
 30. Richard W. Scott 2008 Institutions and Organizations. Ideas and Interests, Los Angeles, CA.
 31. Słomka-Gołębiowska A. 2009 Nowa ekonomia instytucjonalna a rozwój gospodarczy, [w:] Nowa ekonomia instytucjonalna. Teoria i zastosowanie, S. Rudolf (red.), Kielce.
 32. Seyoum B. 2011 Informal Institutions and Foreign Direct Investment, "Journal of Economic Issues", Vol. 45, No. 4, December.
 33. Staniek Z., Zróżnicowanie ekonomii instytucjonalnej, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://jacek.kwasniewski.eu.org/file/Staniek.pdf, data wejścia: 5.06.2012].
 34. Stankiewicz W. 2012 Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu, Warszawa.
 35. Tkacz A. 2007 Zmiany instytucjonalne w gospodarce: doświadczenie ukraińskie i polskie, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Gospodarka oparta na wiedzy", Zeszyt nr 10, Rzeszów.
 36. Veblen T. 1899 The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions, New York.
 37. Yaziji M., Doh J. 2011 Organizacje pozarządowe a korporacje, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu