BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drobny Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Spór o edukację w świetle austriackiej teorii ekonomii
Dispute on Education in the Context of the Austrian Theory of Economics
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2013, nr 2 (62), s. 62-78, bibliogr. 35 poz.
Keyword
Edukacja, Przedsiębiorca, Kapitał ludzki
Education, Entrepreneur, Human capital
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł został poświęcony problemowi roli i znaczenia edukacji w gospodarce oraz kwestii kontrolowania procesu edukacji przez państwo i rynek. Autor odwołał się w tym celu do austriackiej szkoły ekonomii. W artykule podjęto też próbę: oceny działań podejmowanych w ramach polityki edukacyjnej państwa, działań przedstawicieli rynku w zakresie edukacji w Polsce, a także wyjaśnienia konsekwencji tych działań w postaci: paradoksalnej sytuacji polegającej na jednoczesnym występowaniu zjawisk przeedukowania, niskiej aktywności edukacyjnej dorosłych, luki kompetencyjnej i niedoborów kompetencji w poszczególnych zawodach. Autor zwrócił uwagę na relację między indywidualnym wymiarem edukacji a gospodarką, wyodrębnił proces tworzenia kapitału ludzkiego z procesu edukacji, wskazał bariery w realizacji indywidualnego wymiaru edukacji w polskim systemie edukacji, jak również dążenia do przezwyciężenia tych barier. (abstrakt oryginalny)

The paper is devoted to the role and importance of education in an economy and the question of controlling the process of education by the state and market. The problems are discussed in the light of the Austrian school of economics. The author also attempts to assess the steps taken by the Polish state in the field of education and to explain the consequences of these steps, especially the paradox of simultaneous occurrence of over-education, poor educational activity among adults, skill gaps and skill shortages in certain occupations. The author points out the relationship between the individual dimension of education and the economy, identifies the creation of human capital in the educational process, indicates barriers to the implementation of the individual dimension of education in the Polish educational system, and proposes ways to overcome these barriers. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bilans kapitału ludzkiego. Najważniejsze wyniki drugiej edycji badań zrealizowanej w 2011 r. 2012, Warszawa.
 2. Czarnik S., Dobrzyńska M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Kocór M., Strzebońska A., Szczucka A., Turek K., Worek B. 2011 Bilans kapitału ludzkiego w Polsce. Raport podsumowujący pierwszą edycję badań realizowaną w 2010 roku, Warszawa. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: www.episkopat.pl. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: www.parp.gov.pl. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: www.stat.gov.pl.
 3. Drążkiewicz J., Kusideł E., Jakubowska K., Penszko P., Gajdos A., Schimanek T. 2010 Wpływ polityki spójności na poziom i jakość zatrudnienia w Polsce, Warszawa.
 4. Drobny P. 2010 Inwestycje gospodarstw domowych w kapitał ludzki na rynku usług edukacyjnych, [w:] Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych, Kraków.
 5. Drobny P. 2011 Struktura otoczenia a przedsiębiorczość i konkurencyjność pracownika, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zawodowej w Bochni", nr 9.
 6. Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu 2010, KOM (2010) 2020, Bruksela 3 marca 2010 r.
 7. Hayek F. A. 1998 Indywidualizm i porządek ekonomiczny, Kraków.
 8. Hayek F. A. 2002 Nadużycie rozumu, Warszawa.
 9. Hayek F.A. 1976 Law Legislation and Liberty, vol. 2, Chicago.
 10. Hogarth T., Wilson R. 2001 Skills Matter: A Synthesis of Research on the Extent, Causes and Implications of Skills Deficiencies, Nottingham.
 11. Kirzner I. 2010 Konkurencja i przedsiębiorczość, Warszawa.
 12. Kształcenie dorosłych. Informacje i opracowania statystyczne 2009, Warszawa.
 13. McGuinness S., Bennett J. 2006 Examining the link between skill shortages, training composition and productivity levels in the Northern Ireland construction industry, "International Journal of Human Resource Management", Vol. 17, No 2.
 14. Mises L. 2005 Biurokracja, Lublin, Chicago, Warszawa.
 15. Mises L. 2007 Ludzkie działanie, Warszawa.
 16. Mises L. 2009 Socjalizm, Kraków.
 17. Mises L. 2011 Kalkulacja ekonomiczna w socjalizmie, Warszawa.
 18. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2010/2011 2011, Warszawa.
 19. Program kapitał ludzki przynosi efekty 2011, Informacja prasowa z 26 lipca 2011 r.
 20. Rey B.D. 2011 Homeschool Population Report 2010,National Home Education Research Institute, dokument elektroniczny, tryb dostępu: http://www.nheri.org/ /HomeschoolPopulationReport2010.pdf.
 21. Rothbard M. 2007a Ekonomia wolnego rynku, Tom 1, Warszawa.
 22. Rothbard M. 2007b Ekonomia wolnego rynku, Tom 2, Warszawa.
 23. Rothbard M. 2009 Interwencjonizm czyli władza a rynek, Warszawa.
 24. Statystyka publicznych i  niepublicznych szkół katolickich dla dzieci i młodzieży (stan na 30 września 2008 r.) 2008, dokument elektroniczny, tryb dostępu: http://www.episkopat.pl/ /?a=kalendarium_show&id=9297&typ=INFORMACJE, data wejścia: 07.06.2012.
 25. Statystyka publicznych i niepublicznych szkół katolickich dla dzieci i  młodzieży (stan na 30 września 2009 r.) 2009, dokument elektroniczny, tryb dostępu: http://wnk.kuria.zg.pl/ /szkoly_katolickie_w_polsce.html, data wejścia: 07.06.2012 r.
 26. Szucka A., Turek K., Worek B. 2012 Kształcenie po szkole, Warszawa.
 27. Szumilas K. 2010 Odpowiedź na interpelację nr 14699 w sprawie skali edukacji domowej w Polsce, Warszawa.
 28. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.U UE 2010/C 83/01.
 29. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z pózn. zm.
 30. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 z późn. zm.
 31. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o  systemie oświaty, Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późn. zm.
 32. Wnioski prezydencji 2000, Posiedzenie Rady Europejskiej w Lizbonie 23-24 marca 2000 r.
 33. Wykorzystanie środków UE na realizację projektów aktywizacji zawodowej bezrobotnych w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 2012, Nr ewid. 176/2011/P/11/ /151/LOL, NIK, Warszawa.
 34. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez, całe życie - (Dz.U.UE L 394 z dnia 30 grudnia 2006 r.)
 35. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru regon, (20052012), GUS, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu