BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lubowieck-Vikuk Adrian P. (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Turystyka medyczna jako produkt eksportowy polskiej gospodarki
Medical Tourism as an Export Product in Polish Economy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 79, s. 125-135, tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu
Keyword
Medycyna, Produkt, Turystyka, Eksport
Medicine, Product, Tourism, Export
Note
summ.
Abstract
Turystyka medyczna ma ogromne szanse stać się eksportowym produktem naszej gospodarki. Potwierdzają to przytoczone wyniki raportu, przedstawiające szanse i zagrożenia rozwoju tej niszowej formy turystyki. W najbliższej przyszłości rynek turystyki medycznej w Polsce będzie znacznie wzrastał, głównie ze względu na ogromne oszczędności i długi czas oczekiwania na leczenie w krajach zachodnich. Przewiduje się również, że Polska stanie się konkurencyjnym rynkiem dla już istniejących destynacji podróży medycznych: Indii, Singapuru i Tajlandii. Ważnym elementem w ekspansji produktu "turystyka medyczna" na skalę krajową i międzynarodową jest nawiązanie współpracy przez zainteresowane podmioty gospodarczo-społeczne. Efektem takiego partnerstwa powinny być między innymi wymiana doświadczeń, udział w innowacyjnych projektach, szkoleniach i konferencjach naukowo- branżowych oraz zdobywanie certyfikatów gwarantujących wysoką jakość i standard świadczonych usług turystyczno-medycznych. (fragment tekstu)

The author's intention in the following paper is to demonstrate the potential of medical tourism, as in the form of developing a new tourism product. Medical tourism has been understood as a conscious activity, in which a traveller (a medical tourist) aims to receive health care services on a broader scale - both in his or her own country and abroad - directed mainly to preserve (or acquire) a better health condition, and/or aesthetic appearance of his or her own body, combined with relaxation, regeneration of physical and mental strength, sightseeing and entertainment. In the first part of the paper, the results of the BCG matrix analysis have been presented, and specific markets of foreign tourists have been defined, in the context of conditions for development of this form of tourism for potential users of medical tourism services on the Polish market. Subsequently, various instruments and means of promotion have been shown, aimed at further expansion in the international market.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bookman M.Z., Bookman K.R., Medical Tourism in Developing Countries, Palgrave Macmillan, New York 2007.
 2. Chojnacki J., Dyrektywa Parlamentu i Rady Unii Europejskiej w sprawie stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej - cele, założenia i skutki, http://www.prawoimedycyna.pl/index.php?str=artykul&id=142&PHPSESSID=0e 45cb4b2193bf894938ec728a2959f1, 28.03.2011.
 3. Cormany D., Baloglu S., Medical Travel Facilitator Websites: An Exploratory Study of Web Page Contents and Services Offered to the Prospective Medical Tourist, "Tourism Management" 2011, Vol. 32, No. 4.
 4. Crooks V.A., Turner L., Snyder J., Johnston R., Kingsbury P., Promoting Medical Tourism to India: Messages, Images, and the Marketing of International Patient Travel, "Social Science & Medicine" 2011, doi:10.1016/j.socscimed.2010.12.022.
 5. Czarnecki A., Product placement. Niekonwencjonalny sposób promocji, PWE, Warszawa 2003.
 6. http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks; Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism, Analytical Report, "Flash Eurobarometer" 2009, No. 258.
 7. Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015, POT, Warszawa 2008.
 8. Ostrowska S., Turystyka medyczna w województwie podkarpackim, szansa czy zagrożenie?, w: Innowacje w rozwoju turystyki, red. M. Jalinik, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2008.
 9. Podstawy marketingu, red. H. Mruk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1999.
 10. Poland Medical Tourism Market 2013, TechSci Research, http://www.techsciresearch. com/poland-medical-tourism-market-2013, 30.03.2011.
 11. Rab-Przybyłowicz J., Tworzenie produktu dla turystyki medycznej w Szczecinie, w: Potencjał turystyczny - zagadnienia ekonomiczne, red. A. Panasiuk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 591, Ekonomiczne Problemy Usług nr 53, Szczecin 2010.
 12. Siezieniewska G., Znaczenie targów w rozwoju gospodarczym regionów, w: Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Globalne wyzwania i zagrożenia, red. B. Raszka, S. Bosiacki, AWF Poznań, Poznań 2006.
 13. Śniadek J., Majchrzak K., Marketing miejski i jego rola w kreowaniu pozytywnego wizerunku miasta, w: Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Problemy i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej, red. S. Bosiacki, AWF Poznań, Poznań 2008.
 14. Strategia rozwoju turystyki w Polsce na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007.
 15. The Rise of Medical Tourism, Grail Research, LLC, raport, sierpień 2009, http://www. grailresearch.com/pdf/ContenPodsPdf/Rise_of_Medical_Tourism_Summary.pdf, 27.03.2011.
 16. Turystyka medyczna (z wyłączeniem sektora uzdrowisk, spa i wellness). Potencjał rynków w ocenie polskich ośrodków informacji turystycznej, POT, Warszawa 2009, http://www.pot.gov.pl/dane-i-wiedza/badania-i-analizy, 15.03.2011.
 17. Travel & Tourism Competitiveness, WEF, raport, marzec 2011, http://www.weforum. org.
 18. Woźniak A., Polskie kliniki przyciągną więcej cudzoziemców, "Rzeczpospolita" 2011, nr 8 (8824), dodatek Ekonomia & Rynek
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu