BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lizińska Wiesława (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Marks-Bielska Renata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce w kontekście realizacji celów ich tworzenia oraz wykorzystywanej pomocy publicznej
Effects of the Functioning of Special Economic Zones in Poland: Realisation of Their Objectives and Utilisation of Public Aid
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2013, nr 2 (62), s. 92-105, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Keyword
Specjalne strefy ekonomiczne, Pomoc publiczna
Special economic zones, Public aid
Note
streszcz., summ.
Abstract
Głównym celem artykułu była ocena efektów funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych (poniesione nakłady inwestycyjne oraz nowo powstałe i utrzymane miejsca pracy) i udzielonej pomocy publicznej. Analizy przeprowadzono według stanu na koniec 2011 r., na podstawie danych publikowanych w raportach Ministerstwa Gospodarki - Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Zasadniczym zadaniem, podjętych w I połowie 2011 r., badań empirycznych było: określenie stopnia realizacji celów SSE, stopnia rekompensaty kosztów pomocy publicznej oraz poznanie opinii na temat perspektywy funkcjonowania stref. Badania zrealizowano z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety wśród zarządzających 10 z 14 stref. Do końca 2011 r. wartość nakładów inwestycyjnych, jakie ponieśli przedsiębiorcy we wszystkich (14) strefach, przekroczyła 79,6 mld zł. Pomiędzy niektórymi strefami występowało duże zróżnicowanie w wartości poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz w liczbie miejsc pracy. W obu przypadkach dominowała strefa katowicka. Wartość udzielonej do końca 2010 r. pomocy publicznej w strefach wyniosła 8,9 mld zł (11,1% wartości nakładów inwestycyjnych poniesionych przez przedsiębiorców). Od 2002 r. udział ten kształtował się na zbliżonym poziomie 10,1-12,1%. Z przeprowadzonych badań własnych wynika, że poszczególne cele nie były w pełni realizowane. Według zarządzających, swoje zadania najlepiej wypełniały strefy wobec dynamizowania wzrostu tworzonych miejsc pracy. (abstrakt oryginalny)

The main objective of this paper is to evaluate the effects of the functioning of special economic zones (investment expenditures and newly created and maintained jobs) and public aid. Analyses were carried out at the end of 2011, based on data published in the reports of the Ministry of Economy: Information on the implementation of the law on special economic zones. The chief aim of the empirical research conducted in the first half of 2011 was to assess the extent of the implementation of the objectives of SEZ, the degree of compensation for the cost of public aid for SEZ, and to review opinions on the prospects of the zones. The study was conducted by means of a questionnaire among the representatives of 10 out of the 14 of the special economic zones. Until the end of 2011, the value of investments that businesses had incurred in all the (14) zones exceeded PLN 79.6 billion. The zones vary widely in terms of investment expenditure value and the number of provided jobs. Katowice Zone is the leader in both of these categories. The value of public aid granted up to the end of 2010 amounted to PLN 8.9 billion (11.1% of the capital expenditure incurred by businesses). Since 2002, this share has remained at a comparable level of 10.1-12.1%. The results of the authors' own studies show that individual goals are not fully achieved. In the opinion of managers, the zones best meet the goal of increasing the number of created jobs. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ambroziak A. A. 2009 Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych, Warszawa.
 2. Bazydło A., Smętkowski M. 2000 Specjalne strefy ekonomiczne - światowe zróżnicowanie instrumentu, [w:] Polskie specjalne strefy ekonomiczne - zamierzenia i efekty, E.Kryńska (red.), Warszawa.
 3. Bladocha B.B. 2008 Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) w strategii rozwoju województwa dolnośląskiego, [w:] Unia Europejska - społeczne i gospodarcze aspekty integracji, Z. Biegański, J. Jackowicz (red.), Warszawa.
 4. Chaudhuri S., Yabuuchi S. 2010 Formation of special economic zone, liberalized FDI policy and agricultural policy, "International Review of Economics and Finance", doi: 10.1016/j.iref.2010.02.004.
 5. Curtis T., Hill S., Lin Ch. Ch. 2006 Special Economic Zones (SEZs): Chinese, Russian, and Latin American Cases and the Use of SEZs as an Economic Development Tool, Hyderabad.
 6. Domagała A. 2008 Integracja Polski z Unią Europejską, Warszawa.
 7. Efektywność pomocy publicznej w Specjalnych Strefach Ekonomicznych w Polsce 2012, Kisiel R.,Lizińska W. (red.), Olsztyn (w druku).
 8. Ge W. 1999 Special Economic Zones and the Operating of the Chinese Economy: Some Lessons for Economic Liberalization, "World Development", Vol. 27, No. 7.
 9. Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych - stan na 31 grudnia 2004 2005, Warszawa.
 10. Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych - stan na 31 grudnia 2005, 2006, Warszawa.
 11. Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych - stan na 31 grudnia 2006, 2007, Warszawa.
 12. Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych - stan na 31 grudnia 2007, 2008, Warszawa.
 13. Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych - stan na 31 grudnia 2008, 2009, Warszawa.
 14. Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych - stan na 31 grudnia 2009, 2010, Warszawa.
 15. Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych - stan na 31 grudnia 2010, 2011, Warszawa.
 16. Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych - stan na 31 grudnia 2011,2012, Warszawa.
 17. Johanson H., Nilsson L. 1997 Export processing Zones as Catalyses, "World Development", Vol. 25, No. 12.
 18. Klepacz A., Klepacz E. 1998 Strefy ekonomiczne instrumentem rozwoju lokalnego, Opole.
 19. Kubin T. 2010 Specjalne strefy ekonomiczne jako forma pomocy przedsiębiorstwom ze strony państwa, [w:] Innowacyjne i  społeczne oddziaływanie specjalnych stref ekonomicznych i klastrów w Polsce, Kolczyński M. (red.), Katowice.
 20. Liberska B. 1999 Czynniki przyciągające zagraniczne inwestycje bezpośrednie. Wnioski dla Polski z doświadczeń innych krajów, Warszawa.
 21. Litwack J.M., Qian Y. 1998 Balanced or Unbalanced Development: Special Economic Zones as Catalysts for Transition, "Journal of Comparative Economics", No. 26.
 22. Lizińska W., Kisiel R. 2008 Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument polityki regionalnej na przykładzie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Olsztyn.
 23. Sosnowski M. 2004 Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw a pomoc publiczna, Wrocław.
 24. Special Economic Zones. Performance, Lessons Learned, and Implications for Zone Development 2008, Washington.
 25. Sztefko J. 2007 Specjalne strefy ekonomiczne: Pułapki działalności, "Fundusze Europejskie", nr 3.
 26. Ustawa z dnia 20października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 274.
 27. Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o  specjalnych strefach ekonomicznych, Dz. U. z 2008 r., Nr 118, poz. 746.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu