BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hadzik Andrzej (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach), Tomik Rajmund (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach)
Title
Turystyka sportowa w dokumentach strategicznych sportu i turystyki
Sport Tourism in Strategic Documents of Sport and Tourism
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 79, s. 429-443, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu
Keyword
Turystyka, Sport, Strategia rozwoju turystyki
Tourism, Sport, Tourism development strategy
Note
summ.
Abstract
celem opracowania jest: czy turystyka sportowa jest uwzględniana w krajowych i regionalnych strategiach rozwoju sportu i turystyki (na przykładzie województwa śląskiego)? Chcąc uzyskać odpowiedź na to pytanie, analizie poddano 3 krajowe dokumenty strategiczne: - Strategię rozwoju sportu w Polsce do roku 2015, dokument rządowy, Warszawa 2007, - Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów 26 września 2008 roku, - Marketingową strategię Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015, dokument przyjęty przez Radę Polskiej Organizacji Turystycznej, Warszawa 2008. (fragment tekstu)

Sport and tourism belong to fields of life, which meaning permanently grows up. Socio-economical phenomena are unusually varied and multidimensional. Often sport influences on development of tourism. From second side - development of sport depends form tourism. Sport tourism includes active and passive forms of sport participation behind place residence and work. With analysis of chosen strategy from tourism and sport areas result following conclusions: 1. Analysed strategies contain both passive and active forms of sport tourism. 2. Organization international events sport and also dynamic development of tourism and sport infrastructure in Poland show, that strategic foundations are realized in practice.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Daniels M.J., Central Place Theory and Sport Tourism Impacts, "Annals of Tourism Research" 2007.
 2. Hadzik A., Infrastruktura wielkich wydarzeń sportowych jako element współczesnego potencjału turystycznego w Polsce, w: Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne, red. B. Meyer, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 590, Szczecin 2010.
 3. Hadzik A., Wybrane aspekty uczestnictwa w turystyce sportowej w kraju i regionie, w: Gospodarka turystyczna w XXI w. Problemy i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej, red. S. Bosiacki, AWF, Poznań 2008.
 4. Hadzik A., Szromek A.R., Międzynarodowe widowisko piłkarskie jako przykład globalizacji we współczesnej turystyce sportowej, w: Kultura fizyczna a globalizacja, red. Z. Dziubiński, P. Rymarczyk, AWF w Warszawie, SALOS RP, Warszawa 2010.
 5. Klisiński J., Turystyka sportowa jako dyscyplina akademicka i składowa zarządzania sportem, w: Marketingowo o sporcie, red. H. Mruk, Sport & Business Foundation, Poznań 2005.
 6. Krawczyk Z., Współczesne trendy w rozwoju turystyki, w: Turystyka i rekreacja. Wymiary teoretyczne i praktyczne, red. J. Kosiewicz, K. Obodyński, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2006.
 7. Lenartowicz M., Nowy obszar badań - turystyka sportowa, "Kultura Fizyczna" 2001, nr 1-2.
 8. Merski J., Warecka J., Turystyka kwalifikowana. Turystyka aktywna, Almamer, Warszawa 2009.
 9. Robinson T., Gammon S., A Question of Primary and Secondary Motives: Revisiting and Applying the Sport Tourism Framework, "Journal of Sport Tourism" 2004, t. 9, No. 3.
 10. Sonelski W., Wychowanie przez przygodę, w: Teoretyczne i empiryczne zagadnienia rekreacji i turystyki, red. W. Mynarski, AWF, Katowice 2008.
 11. Standeven J., Knop P. de, Sport Tourism, "Human Kinetics", Champaign 1999.
 12. Wojdakowski P., Krawczyński B., Elementy potencjalnego produktu turystycznego o specyfice sportowej na przykładzie wyjazdowych meczów piki nożnej, w: Marketing w sporcie i turystyce sportowej, red. J. Klisiński, WSEiA, Bytom 2009.
 13. Wojdakowski P., Krawczyński B., Turystyka sportowa: motywy wyjazdów a rdzeń produktu, w: Teoria i praktyka marketingu w sporcie i biznesie sportowym, red. J. Klisiński, WSEiA, Bytom 2008.
 14. Zauhar J., Historical Perspectives of Sports Tourism, "Journal of Sport Tourism" 2004, No. 9 (1).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu