BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cetner Jan (Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania), Dyguś Kazimierz (Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania)
Title
Środowiskowe uwarunkowania rekreacji w gminach powiatów wałeckiego, drawskiego i choszczeńskiego
Environmental Conditions for Recreation in Communes of Districts Wałcz, Drawsko and Choszczno
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 79, s. 513-524, tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu
Keyword
Rekreacja, Środowisko przyrodnicze
Recreation, Natural environment
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest ukazanie zróżnicowanych środowiskowych uwarunkowań aktywności rekreacyjnej poszczególnych gmin trzech powiatów województwa zachodniopomorskiego na podstawie ogólnodostępnych danych statystycznych GUS , wspartych jedynie wynikami oszacowań stężenia szkodliwych substancji w atmosferze, dokonywanych przez EMEP.(fragment tekstu)

An assessment of the environmental conditions for development of recreation in the various communities of selected districts of Western Pomorze has been made. The assessment method, based on the use of secondary sources, mainly the Central Statistical Office data, takes into account seven factors: - population density of rural areas, - forest cover, - diversity of forms of land use, - the size and category of nature protected areas, - environmental load of raw household sewage, - the environmental burden of not utilized communal waste, - the concentration of sulfur dioxide in the atmosphere. The analysis showed generally favorable, although explicitly different conditions for the development of recreation in the individual communities. On this basis, guidelines on strategies for development of recreation and tourism in the study area are formulated. In many communities improvement of waste management is needed. For some communities, it might be suitable to guarantee the preservation of environmental values through the establishment of nature protected areas, such as areas of protected landscape and nature-landscape aggregate.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Atlas klimatu Polski, red. H. Lorenc, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2005, http://www.imgw.pl/wl/internet/zz/klimat/0502_polska.html, 2011.
 2. Bank Danych Lokalnych, GUS, Warszawa 2011, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/dane_ cechter.dims?p_id=139773&p_token=615368067, 2011.
 3. Cetner J., Ocena potencjału rozwoju ekoturystyki w powiecie łukowskim metodą badań "zza biurka", w: Rozwój regionu wschodniego. Szanse i Zagrożenia, II Konferencja Naukowa, Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie, Łuków 2008.
 4. Cetner J., Potencjał rozwoju ekoturystyki w powiatach nadbużańskich, w: Zagospodarowanie zlewni Bugu i Narwi w ramach zrównoważonego rozwoju, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2009.
 5. Cetner J., Ogonowska M., Metodyka oceny potencjału rozwoju ekoturystyki na podstawie źródeł wtórnych, w: Gospodarka turystyczna XXI wieku. Problemy i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej, red. S. Bosiacki, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań 2008.
 6. Cetner J., Ogonowska M., Potencjał rozwoju ekoturystyki w powiatach województwa zachodniopomorskiego, "Handel Wewnętrzny" 2009, listopad.
 7. Cetner J., Ogonowska M., Zielińska K., Żak A., Możliwości rozwoju turystyki ekologicznej w wybranych gminach nadbużańskich - Dubienka, Wola Uhruska, Korczew, Zaręby Kościelne, w: Zagospodarowanie zlewni Bugu i Narwi w ramach zrównoważonego rozwoju, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2009.
 8. EMEP Modelled air Concetrations, Depositions, United Nations Economic Commission for Europe, Geneva, 2008, http://webdab.emep.int/Unified_Model_Results/,2011.
 9. Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 10. Mynarski S., Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych, Oficyna Zakamycze, Kraków 2000.
 11. Polska. Warunki naturalne. Klimat, w: Encyklopedia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=4575156, 2011.
 12. The ENEP Grid, United Nations Economic Commission for Europe, Geneva 2008, http://www.emep.int/index_data.html, 2011.
 13. Uchwała nr 219 Rady Ministrów z 29 października 2002 r. w sprawie krajowego planu gospodarki, http://www.nettax.pl/dzienniki/mp/2003/11/poz.159/zal1.htm, 2011.
 14. Zielińska K., Ocena potencjału ekoturystycznego powiatu ostrowskiego w województwie mazowieckim. Społeczno-ekonomiczno-przyrodnicze aspekty zrównoważonego rozwoju, III Studencka Konferencja Naukowa, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu