BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Błoński Krzysztof (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Rola i pomiar satysfakcji w marketingu sportowym
The Role and Measurement of Satisfaction in Sports Marketing
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 79, s. 177-187, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu
Keyword
Satysfakcja klienta, Marketing sportowy
Customer satisfaction, Sports marketing
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie roli i znaczenia satysfakcji dla organizacji sportowej na podstawie takich doświadczeń przedsiębiorstw komercyjnych. Przedstawiono również możliwe sposoby pomiaru zadowolenia klienta z uwzględnieniem ich wad i zalet.(fragment tekstu)

Customer satisfaction is one of the pillars of the marketing concept and thus it is one of the important research areas in marketing. From the perspective of consumer behavior a customer satisfaction can be perceived as a step conditioning the emergence of loyalty to the organization as well as a factor conducive to repeated purchases. The article aims to present the role and importance of satisfaction for a sports organization based on the experience of commercial enterprises in this field. In addition, the possible ways of measuring customer satisfaction with consideration of their advantages and disadvantages will be presented.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baran T., Jak usatysfakcjonować klienta, "Marketing w Praktyce" 2000, nr 1.
 2. Białowąs S., Skale pięcio- i siedmiostopniowe. W poszukiwaniu optimum, w: Ilościowe i jakościowe metody badania rynku. Pomiar i jego skuteczność, red. J. Garczarczyk, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 3. Czerw A., Satysfakcja i lojalność klienta na rynku farmaceutycznym, Wyd. CeDeWu.pl, Warszawa 2008.
 4. Evrard Y., La satisfaction des consommateurs: etat des recherches, "Revue Francaise du Marketing" 1993, No. 4-5.
 5. Główne czynniki poprawy zadowolenia klientów, "Zarządzanie na Świecie" 1998, nr 12.
 6. Hausknecht D.R., Measurement Scales in Consumer Satisfaction/Dissatisfaction, "Journal of Consument Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior" 1990, Vol. 3.
 7. Marciniak B., Badanie satysfakcji klientów - problemy i metody badawcze, "Marketing i Rynek" 2000, nr 11.
 8. Mazurek-Łopacińska K., Satysfakcja klienta - podstawy pomiaru i wykorzystania w polityce przedsiębiorstwa, w: Marketing. Koncepcje, badania, zarządzanie, PWE, Warszawa 2002.
 9. Otto J., Zadowolenie klienta i wartość dla klienta, "Marketing i Rynek" 1999, nr 12.
 10. Parker C., Mathews B.P., Customer Satisfaction: Contrasting Academic and Consumers' Interpretations, "Marketing Intelligence & Planning" 2001, Vol. 19, No. 1.
 11. Shaw R., Nowe spojrzenie na marketing, Studio Emka, Warszawa 2001.
 12. Shilbury D., Westerbeek H., Quick S., Funk D., Strategic Sport Marketing, Allen & Unwin, Crows Nest 2009.
 13. Sznajder A., Marketing sportu, PWE, Warszawa 2008.
 14. Urbanek G., Jakość, satysfakcja, lojalność, rentowność - łańcuch przyczynowo-skutkowy, "Marketing i Rynek" 2004, nr 6.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu