BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hajduk Sławomira (Politechnika Białostocka), Baran Agnieszka (Politechnika Białostocka)
Title
Planowanie przestrzenne gmin a proces inwestycyjny - zagadnienia problematyczne
Municipal Planning and Investment Process : Problematic Issues
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2013, nr 2 (62), s. 117-130, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Zagospodarowanie przestrzenne, Proces inwestycyjny, Polityka przestrzenna
Spatial development, Investment process, Spatial policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano obecny stan w zakresie planowania przestrzennego, relacje między gminnym planowaniem przestrzennym a procesem inwestycyjnym, jak również opisano propozycje zmian w prawie. Obecnie gminy przygotowują dwa podstawowe dokumenty: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W praktyce to głównie studium jest dokumentem określającym politykę przestrzenną gminy. Taki system planowania lokalnego ma negatywny wpływ na proces inwestycyjny. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to show the relationship between municipal planning and investment, as well as to attempt to identify the barriers to the processes. Municipalities prepare two spatial planning documents: a study of conditions and directions of spatial development and a land use development plan. In practice, it is the former document that determines spatial policy. This system has a negative influence on the investment process. The Polish planning law needs to be changed and new legislative proposals that would provide better instruments of spatial planning are highly desirable. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Billert A. 2006 Planowanie przestrzenne a polityka - " trzecią drogą" do "trzeciego świata"?, [w:] Urbanistyka w działaniu. Teoria i praktyka, Materiały II Kongresu Urbanistyki Polskiej pod red. T. Ossowicza i T. Zipsera (Biblioteka urbanisty - 9), "Urbanista", Warszawa.
 2. Gorzym-Wilkowski W. 2006 Gospodarka przestrzenna samorządu terytorialnego. Zarys, Lublin.
 3. Informacja o wynikach kontroli prawidłowości wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o pozwoleniu na budowę 2009, Najwyższa Izba Kontroli Departament Środowiska, Rolnictwa I Zagospodarowania Przestrzennego, KSR-411402/08, Nr ewid. 13/ /2009/I08003/KSR, Warszawa.
 4. Jędraszko A. 2005 Zagospodarowanie przestrzenne w Polsce, drogi i  bezdroża regulacji ustawowych, Warszawa .
 5. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_przestrzenna/ /KPZK/Aktualnosci/Documents/StrzeszczenieKPZK2030_27072011.pdf, data wejścia: 29.10.2012].
 6. Kwaśniak P. 2008 Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego, Warszawa .
 7. Małysa-Sulińska K. 2008 Normy kształtujące ład przestrzenny, Warszawa.
 8. Piórecki K. J. 2010 Prawne instrumenty zarządzania przestrzenią a zjawisko urban sprawl. Wybrane przykłady z ustawodawstwa Niemiec, Anglii oraz Stanów Zjednoczonych, "Samorząd Terytorialny", nr 6.
 9. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz,, Z. Niewiadomski (red.) 2006, Warszawa.
 10. Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego2009, R. Cymerman (red.), Olsztyn.
 11. Polak K. 2011 Nowe zasady planowania urbanistycznego ułatwią gminom realizowanie inwestycji, "Gazeta Prawna", nr 36.
 12. Projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 13 września 2010 r. przyjęty na posiedzeniu KRM w dn. 13 września 2010 r, uzupełniony zmianami Komisji Prawniczej z dnia 2011 -02-08, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://bip.transport.gov.pl/pl/bip/projekty_aktow_prawnych/projekty_ustaw /ustawy_budownictwo_i_gospodarka_przestrzenna/proj_ust_prawo_bud_za- gosp_przestrz/px_2011_02_08_uzasadnienie_po_komisji_prawniczej.pdf., data wejścia: 27.10.2012].
 13. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (DZ. U., Nr 80, poz.717 zm.: Dz. U. z 2004 r., Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492).
 14. Ustawa z dnia 7 maja 2010 roku o  wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U., Nr 106, poz. 675).
 15. Zachariasz I., Felicki A. 2008 Planowanie przestrzenne a udział podmiotów prywatnych w budowie infrastruktury publicznej. Rozwiązania polskie a wybranych krajów UE i USA, "Samorząd Terytorialny", nr 10.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu