BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Śniadek Joanna (Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu)
Title
Sport i rekreacja w strategiach rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego
Sport and Recreation in the Strategies of Socio-Economic Development of Local Government Units
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 79, s. 383-400, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Issue title
Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu
Keyword
Sport, Rekreacja, Strategia rozwoju, Strategia rozwoju gospodarczego, Polityka samorządu terytorialnego
Sport, Recreation, Development strategy, Economic development strategy, Local government policy
Note
summ.
Abstract
Z porównania praktyki opracowywania strategii rozwoju sportu i rekreacji (kultury fizycznej) w jednostkach samorządu terytorialnego z teoretycznymi zasadami planowania strategicznego wynika, że władze samorządowe, a często także działający na ich zlecenie eksperci wciąż jeszcze powinni się doskonalić w tym zakresie. Pomimo kilkunastoletniego już stosowania tych procedur (od okresu transformacji ustrojowej) nadal w strategiach pojawiają się niedociągnięcia i błędy, utrudniające trafną diagnozę lub właściwe formułowanie priorytetów i celów. Wiele jednostek samorządu terytorialnego ma jednak bardzo dobrze opracowane strategie rozwoju, dające bardzo duże prawdopodobieństwo realizacji celów i osiągnięcie sukcesu.(fragment tekstu)

Providing the citizens with the possibility to exercise the right to use various forms of physical culture in the place of residence is a task of each regional and local self-government and, like other tasks, requires planning procedures. Strategic planning is used for such a development of the future of a given territorial unit to ensure the best possible quality of life to its residents. Its significant determinant is the possibility of attractive filling of leisure time by sport and recreation. The analysis of strategic development plans of selected Polish regions and districts shows that their authorities give an important weight to efficient management of physical culture development but they often commit mistakes in the process of planning.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamiak J., Samorząd terytorialny i jego rola w rozwoju regionalnym i lokalnym, w: Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, red. W. Kosiedowski, TNOiK, Toruń 2001.
 2. Borowiec L., Controlling w realizacji usług publicznych gminy, Wolters Kluwer Polska Sp.z oo, Kraków 2007.
 3. Brol R., Rozwój lokalny - nowa logika rozwoju gospodarczego, w: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, red. M. Obrębalski, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1996.
 4. Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Zakamycze, Kraków 2006.
 5. Gniatkowski M., Bzdawka M., Samorząd wspiera klub, "Sportplus" 2010, nr 2 (31).
 6. Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, red. M. Obrębalski, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1996.
 7. Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2006.
 8. Guesnier B., Planowanie strategiczne, w: Rozwój lokalny i regionalny w okresie transformacji gospodarki polskiej, red. A. Jewtuchowicz, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1993.
 9. Hausner J., Kudłacz T., Szlachta J., Instytucjonalne przesłanki regionalnego rozwoju Polski. Synteza wyników badań, Studia KPZK PAN nr 106, Warszawa 1997.
 10. Klasik A., Kuźnik F., Planowanie strategiczne rozwoju lokalnego i regionalnego, w: Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy, red. S. Dolata, Uniwersytet Opolski, Opole 1998.
 11. Kudłacz T., Programowanie rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 12. Kupiec T., Czynniki sukcesu strategii rozwoju lokalnego na przykładzie gminy Bieruń, Uniwersytet Śląski, Wydział Ekonomii, praca magisterska napisana pod kierunkiem W. Frenkiel, Katowice 2004.
 13. Nowakowska A., Strategia jako narzędzie stymulowania rozwoju gmin, w: Strategiczne problemy rozwoju miast i regionów, red. A. Jewtuchowicz, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2000.
 14. Nowińska E., Strategia rozwoju gmin na przykładzie gmin przygranicznych, UAM, Poznań 1997.
 15. Pająk K., Samorząd terytorialny w kształtowaniu rozwoju lokalnego. Studium politologiczne, PWSZ w Pile, Piła 2008.
 16. Parysek J., Podstawy gospodarki lokalnej, UAM, Poznań 1997.
 17. Parysek J., Rola samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnym, w: Rozwój lokalny: zagospodarowanie przestrzenne i nisze atrakcyjności gospodarczej, red. J. Parysek, Studia KPZK PAN T nr 104, Warszawa 1995.
 18. Rapacz A., Aktywność jednostek samorządu lokalnego na rzecz wspierania przedsiębiorczości firm turystycznych, w: Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek - przestrzeń - przedsiębiorstwo, red. G. Gołembski, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2006.
 19. Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o sporcie kwalifikowanym, DzU 2005, nr 155, poz. 1298.
 20. Ustawa z dnia 25.06.2010 r. o sporcie, DzU 2010, nr 127, poz. 857.
 21. Ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity DzU 2001, nr 142, poz. 1591.
 22. Ustawa z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym, DzU 1998, nr 91, poz. 578, z późn. zm.
 23. Ustawa z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie województwa, DzU 1998, nr 91, poz. 576, z późn. zm.
 24. Ustawa z dnia 6.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, DzU 2006, nr 227, poz. 1658.
 25. Warda J., Kłosowski W., Wdrażanie lokalnych projektów rozwojowych. Jak radzić sobie z konfliktem, "Rozwój Regionalny" 2001, nr 2-3.
 26. Zalewski A., Ziółkowski M., Strategia rozwoju gmin w Polsce, "Samorząd Terytorialny" 1997, nr 1-2.
 27. Zarządzanie rozwojem lokalnym - studium przypadków, red. R. Brol, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 28. Zmyślony P., Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu