BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojciechowski Eugeniusz (Uniwersytet Łódzki), Podgórniak-Krzykacz Aldona (Uniwersytet Łódzki)
Title
Systemy pomiaru wyników działalności organizacji publicznych - praktyka samorządów europejskich i amerykańskich
Performance Measurement Systems of Public Organisations : Practice of European and American Local Governments
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2013, nr 1 (61), s. 57-72, tab., bibliogr. 27 poz.
Keyword
Samorząd terytorialny, Usługi publiczne, Pomiar efektywności
Local government, Public services, Efficiency measurement
Note
streszcz., summ.
Abstract
Pomiar wyników w organizacjach publicznych rozpowszechnił się za sprawą światowego trendu w reformowaniu administracji publicznej - nowego zarządzania publicznego. W ślad za nim praktyka zarządzania przez wyniki znalazła zastosowanie także w jednostkach samorządu terytorialnego wielu krajów, które w ramach własnych inicjatyw lub ogólnokrajowych systemów rozpoczęły definiowanie, mierzenie oraz porównywanie efektywności usług publicznych. Doświadczenia samorządów europejskich i amerykańskich w zakresie mierzenia wyników swojej działalności, w tym jakości świadczonych usług publicznych, są bogate i różnorodne. W artykule zaprezentowano specyfikę systemów pomiaru wyników na poziomie lokalnym, funkcjonujących w kilku wybranych krajach europejskich (Wielkiej Brytanii, Francji, Szwecji, Włoszech, Hiszpanii i Niemczech) oraz w amerykańskich (USA i Kanadzie). Celem artykułu jest identyfikacja polskich doświadczeń w mierzeniu wyników w samorządzie terytorialnym na tle rozwiązań zagranicznych. (abstrakt oryginalny)

Performance measurement in public organisations became widespread after the introduction of New Public Management, with its focus on the effects of public activities. Managing by results started to be used by many countries' local government units, which began - either on their own initiative or within the framework of national systems - to define, measure and compare the efficiency of public services. European and American experiences as regards measuring the results of their activity, including the quality of public services, are plentiful and varied. This paper presents the nature of performance measurement systems at the local level functioning in a few selected European and American countries (Great Britain, France, Sweden, Italy, Spain, Germany, U.S. and Canada). The purpose of the paper is to identify the Polish experience in measuring local government performance against the background of foreign concepts. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antonowicz D. 2004 Funkcjonowanie sektora publicznego. Brytyjska perspektywa, Toruń. Audit Commission, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www.audit-commis- sion.gov.uk, data wejścia: 20 .05. 2012].
 2. Barczyk S. 2010 Przedsiębiorczy samorząd lokalny i jego instytucje, Katowice.
 3. Bovaird T., Halachmi A. 2001 Performance Measurement and Best Value: An International Perspective, "International Journal of Business Performance Measurement".
 4. Budżet zadaniowy - metoda racjonalizacji wydatków 2012, B. Woźniak, M. Postuła (red.), Warszawa.
 5. Department for communities and Local Government, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.communities.gov.uk, data wejścia: 20 05. 2012].
 6. Department of Public Office 2007, Misurareper decidere, Soveria Mannelli.
 7. Dębicki M. 2002/2003 Administracja publiczna - trendy i wyzwania, "Służba Cywilna", nr 5.
 8. Drucker P. F. 2002 Myśli przewodnie Druckera, Warszawa.
 9. Hausner J. 2008 Zarządzanie publiczne, Warszawa.
 10. Hood Ch. 1991 A public Management for all Seasons?, "Public Administration", Vol. 69.
 11. I sistem de contobilita e bilancio delle Stato nelleuropa comunitario 2005, R. Mussari (ed.), Milan.
 12. Kamiński A. Z. 2003/2004 Administracja publiczna we współczesnym państwie, "Służba Cywilna", nr 7.
 13. Kaplan R., Norton D. 1992 The Balanced Scorecard Measure that Drive Performance, "Harvard Business Review".
 14. Kaplan R., Norton D. 2001 Strategiczna karta wyników, Warszawa.
 15. Kożuch B. 2004 Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Warszawa.
 16. Kuhlmann S. 2010 Performance Measurement in European local governments: a  comparative analysis of reform experiences in Great Britain, France, Sweden and Germany, "International Review of Administrative Sciences", Vol. 76.
 17. Leistungsmessung und -vergleich in Politik und Verwaltung: Konzepte und Praxis 2004, S. Kuhlmann, J. Bogumil H. Wollmann (eds.), VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden.
 18. Local Government in a Global World: Australia and Canada in Comparative Perspectives 2010, C. Agocs, E. Brunet- Jailly (eds.), Toronto.
 19. Mussari R. 2001 Manuale operativo per il controllo di gestione, Catanzaro, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.disas.unisi.it/mat_did/ruggiero/752/ /Manuale_Operativo_cg.pdf, data wejścia: 20.05.2012].
 20. Opolski K., Modzelewski P. 2004 Zarządzanie jakością w usługach publicznych, Warszawa.
 21. Osborne D., Gaebler T. 1992 Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, Poznań.
 22. Padovani E., Yetano A., Orelli R. L. 2009 Municipal Performance Measurement and Management in Practice: Which Factors Matter? presented at EGPA 2009 Conference, Malta, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.egpa2009.com/ /documents/psg2/PADOVANI_YETANO_ORELLI%20paper.pdf, data wejścia: 20.05.2012].
 23. Pavan A., Reginato E., Conversano C., Fadda I. 2009 La contabilita dei comuni italiani alla vigilia della riforma federale. Indagine sul grado di attuazione del modello informativo/contabile e di controllo previsto dal TUEL, Rome, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://osservatorio.interno.it/studi/Report_Osservatorio_definitivo.pdf, data wejścia: 20.05.2012].
 24. Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego 2005, A. Zalewski (red.), Warszawa.
 25. Stewart J. D. 2003 Modernising British Local Government: An Assessment of Labour's Reform Programme, Basingstoke.
 26. Wang X. 2002 Assessing Performance Measurement Impact: A Study of U.S. Local Governments, "Public Performance & Management Review", Vol. 26, No. 1.
 27. Zawicki M. 2011 Nowe zarządzanie publiczne, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu