BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kożuch Antoni (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Rachunek kosztów jako instrument zapewniający sprawne zaspokajanie potrzeb publicznych w JST
Cost Accounting as an Instrument Ensuring Efficient Satisfaction of Public Needs In LGUs
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2013, nr 1 (61), s. 93-105, rys., bibliogr. 28 poz.
Keyword
Rachunek kosztów, Jednostki administracyjne, Samorząd terytorialny
Cost accounting, Administrative units, Local government
Note
streszcz., summ.
Abstract
Aktualne warunki funkcjonowania JST wskazują, że coraz większą rolę odgrywają procesy służące zwiększaniu ich sprawności. Specyfika podsektora powoduje, że szczególną wartość w tych działaniach należy przypisać racjonalizacji zużycia zasobów. Z tego powodu znaczenia nabiera adaptacja i wdrażanie w działalności JST rozwiązań sprawdzonych w pracy sektora samorządowego. W tym obszarze uwagę zarówno teoretyków, jak i praktyków winny zwracać współczesne koncepcje rachunku kosztów i możliwość ich wykorzystania w procesach budżetowania. W niniejszym opracowaniu podjęto zatem próbę przedstawienia modelu procesu budżetowania z wykorzystaniem rachunku kosztów, w którym są uwzględniane potrzeby mieszkańców wspólnoty terytorialnej. (abstrakt oryginalny)

Owing to the current operating conditions of LGUs, processes which serve the improvement of their efficiency are playing an increasingly important role. The nature of this subsector means that rational usage of resources is of utmost significance. For this reason, it highly desirable that good practices of the self-government sector are adapted and implemented by local government units. The attention of both theoreticians and practitioners in this field should concentrate on modern cost accounting ideas and their possible application for budgeting processes. The aim of this paper is to present a model of budgeting which would use cost accounting and which takes into account the needs of the citizens of a territorial community. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ansari S., Bell J. 1997 Target costing, the next frontier in strategic cost management, London.
 2. Borodo A. 2000 Samorząd terytorialny. System prawno- finansowy, Warszawa.
 3. Buchanan J.M., Musgrave R.A. 2005 Finanse publiczne a wybór publiczny. Dwie odmienne wizje państwa , Warszawa.
 4. Burzym E. 1971 Pomiar i ocena rentowności przedsiębiorstw przemysłowych, Warszawa.
 5. Dobre państwo 2004, (red.) W. Kieżun, J. Kubin, Warszawa.
 6. Ferrara W.L. 1995 Cost/Management Accounting: The 21st Century Paradigm, Management Accounting, December.
 7. Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H. 2000 Rachunkowość zarządcza, Warszawa.
 8. Jaruga A. 1986 Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Warszawa.
 9. Jaruga A., Sobańska J., Kopczyńska L., Szychta A., Walińska E. 1992 Rachunkowość dla menedżerów, Łódź.
 10. Kaplan R.S., Cooper R. 2002 Zarządzanie kosztami i efektywnością, Kraków.
 11. Kieżun W. 2006 Elementy usprawnienia fety publicznej, "Współczesne Zarządzanie", nr 4.
 12. Koźmiński A.K., Piotrowski W. 2000 Zarządzanie - teoria i praktyka, Warszawa.
 13. Kożuch A., Kożuch A.J., Wakuła M. 2007 Rachunkowość po polsku, Warszawa.
 14. Kożuch A.J. 2012 Budżetowanie jako instrument budżetowania w jednostkach samorządu terytorialnego, Warszawa, (proces wydawniczy w trakcie).
 15. Nowak E. 2003 Rachunek kosztów przedsiębiorstwa, Wrocław.
 16. Oates W. 1972 Fiscal Federalism, New York Harcourt Brace Jovanovich.
 17. Owsiak S. 2004 Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa.
 18. Pająk K. 2005 Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu rozwoju lokalnego, Poznań.
 19. Prewysz-Kwinto P. 2010 Rachunek kosztów docelowych, Warszawa.
 20. Podstawy prawne funkcjonowania terytorialnej administracji publicznej w RP 2002, (red.) M. Stec, "Samorząd Terytorialny", nr 1-2.
 21. Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia 2010, Frąckiewicz-Wronka A. (red.), Katowice.
 22. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza 2003, Sobańska I. (red.), Warszawa.
 23. Stiglitz J.E. 2004 Ekonomia sektora publicznego, Warszawa.
 24. Strategiczne zarządzanie kosztami 2006, Nowak E. (red.), Kraków.
 25. Tanaka T. 1993 Target costing at Toyota, "Journal of Cost Management", Spring.
 26. The CAM-I Glossary of Activity Based Management 1991, Raffish N., Turney P. (red.), CAM-I, Arlington.
 27. The Oxford Handbook of Public Management 2005, Ferlie E., Laurence E., Lynn H., Pollitt Ch. (eds.), Oxford .
 28. Walczak M., Kowalczyk M. 2010 Rachunkowość i budżetowanie w zarządzaniu finansami gminy, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu