BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Włodarczyk Bogdan (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Ekonomiczne i prawne bariery rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce
Public-Private Partnership as New Model of Administering Public Funds
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2013, nr 1 (61), s. 106-123, rys., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Finansowanie samorządu terytorialnego
Public-Private Partnerships (PPP), Local government financing
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ograniczenia w nadmiernym zadłużaniu się jednostek samorządu terytorialnego muszą skłonić osoby odpowiedzialne za budżety do nowego podejścia w zarządzaniu środkami publicznymi. Taka sytuacja wymaga nie tylko poszukiwania nowych źródeł dochodu, ale także aktywnego zarządzania środkami samorządu oraz wykorzystania dostępnych rozwiązań prawnych w zakresie realizacji inwestycji. Samorządy są zmuszone do poszukiwania instrumentów i struktur finansowania niewywierających bezpośredniego wpływu na wskaźniki długu i obsługi zadłużenia. Rozwiązaniem, zapewniającym ciągłość procesów inwestycyjnych w samorządach, może okazać się partnerstwo publiczno-prywatne. Istotą PPP jest długotrwała relacja biznesowa pomiędzy partnerem publicznym i prywatnym, której celem jest stworzenie infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług o charakterze publicznym. Pomimo kilkuletniego okresu funkcjonowania ustawy o PPP w Polsce, postępowań na realizację przedsięwzięć w tej formule wciąż jest za mało w stosunku do potrzeb inwestycyjnych w JST. Autor prezentuje PPP jako efektywny model zarządzania budżetem samorządów w gospodarczo niestabilnym otoczeniu, jak również na podstawie ankiety skierowanej do JST poszukuje przyczyn braku zainteresowania realizacją projektów w tej nowej formule. (abstrakt oryginalny)

The limitations on incurring excessive debt by local government units must encourage persons responsible for budgets to adopt a new approach to public funds management. Not only does such a situation require seeking new sources of income, but it also necessitates active management of self-government assets, as well as using accessible legal means as regards investment implementation. Self-government bodies are forced to seek such financing instruments and structures that do not have a direct impact on debt indicators and debt service indicators. A public-private partnership can prove to be the solution which guarantees the continuity of investment processes conducted by self-government bodies. The essence of public-private partnership is a long-term business relation between the public and private partner whose aim is to create infrastructure enabling the delivery of public services. In spite of the fact that the act on PPP was passed in Poland three years ago, the number of initiatives using this formula is still insufficient in relation to the investment needs of local government units. The author presents PPP as an efficient management model of LGU budgeting in an economically unstable environment. Moreover, based on a survey among LGUs, he investigates the possible reasons for the lack of interest in the implementation of projects in the new formula. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzozowska K. 2012 Partnerstwo publiczno-prywatne w Europie: cele, uwarunkowania, efekty, Warszawa.
 2. Forum PPP - magazyn inwestycji publicznych 2011, nr 2.
 3. Grahame A. 2003 The Private Finance Initiative, "Research Paper" 03/79, House of Commons, 21 October.
 4. Herbst I., Jadach-Sepioło A. 2012 Raport z analizy danych zastanych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 5. Korbus B.P., Strawiński M. 2009 Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowa forma realizacji zadań publicznych, Warszawa.
 6. Kozłowska A. 2011 PPP krok po kroku. Podręcznik o partnerstwie publiczno-prywatnym, Warszawa.
 7. Long term contracts between government until and non-government partners (public-private partnerships) 2004, The Eurostat Decision 18/2004 dated 11th February 2004.
 8. Manual on Government Deficit and Debt - Implementation of ESA 95 (MGDD) 2010, 2010 edition, "Methodologies and Working papers Implementation of ESA95".
 9. Partnerstwo publiczno-prywatne. Poradnik 2010, Korbus B. (red.), Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa.
 10. Pronińska A. 2012 Rekordowe półrocze PPP, "Puls Biznesu", nr 127 z 4 lipca.
 11. Puczkowski B. 2010 The role of Banks in Utilization of the EU Funds, "Olsztyn Economic Journal", 5(2/2010), Olsztyn.
 12. Rozporządzenie Ministerstwa Finansów z dnia 23 grudnia 2010 roku w  sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa, Dz. U., Nr 252 z 2010 r., poz. 1692.
 13. Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, Dz. U. z 2010 r., Nr 38, poz. 207.
 14. Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, Dz. U. z 2010 r., Nr 20, poz.103.
 15. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych, Dz. U. z 2010 r., Nr 43, poz. 247.
 16. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 2010 r., Nr 128, poz. 861.
 17. Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2011 r. w  sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych, Dz. U. z 2011 r., Nr 298, poz. 1767.
 18. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Komentarz 2009, Bejm M., Bogdanowicz P., Piotrowski P. (red.), Warszawa.
 19. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz. 100.
 20. Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesjach na roboty budowlane lub usługi, Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz.101.
 21. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759.
 22. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, Dz. U., 1995, Nr 83, poz. 420.
 23. Uzasadnienia Ministerstwa Finansów do projektu ustawy o finansach publicznych, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.mf.gov.pl/_files_/finanse_samorzadow/bip/ /projekty_aktow_prawnych/uzasadnienie_do_projektu_z_15.03.2012r.pdf, data wejścia: 01.07.2012].
 24. Yescombe E. 2008 Partnerstwo publiczno-prywatne. Zasady wdrażania i finansowania, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu