BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Maciej J. (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Zarządzanie przestrzenią na szczeblu lokalnym jako element zarządzania gminą
Local Spatial Management in Gminas
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2013, nr 1 (61), s. 124-135, rys., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Rozwój lokalny, Instrumenty zarządzania, Gmina
Local development, Management instruments, District
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zarządzanie przestrzenią może być rozpatrywane na różne sposoby, tym niemniej ważną jego częścią jest zarządzanie przestrzenią gminy, które może być również określane szerzej jako zarządzanie przestrzenią na szczeblu lokalnym. Wiąże się ono z licznymi uwarunkowaniami, które w znaczącym stopniu wpływają na możliwości podejmowania konkretnych czynności w tym zakresie. Cele artykułu to: ustalenie miejsca zarządzania przestrzenią gminy w ogólnym systemie zarządzania gminą oraz relacji pomiędzy kluczowymi pojęciami związanymi z zarządzaniem przestrzenią. (abstrakt oryginalny)

Spatial management can be viewed in various ways, but municipal spatial management is among its crucial aspects. It can be more broadly defined as local spatial management. There are a number of considerations that have a significant influence on the possibility of specific actions in this field. The purposes of the present paper are as follows: to determine the place of spatial management of municipality in the general management system of gminas, to determine the relationship between the key concepts associated with spatial management and the development of a spatial management system model of municipality, with particular emphasis on the use of direct spatial management tools. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czakon W. 2011 Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Warszawa.
 2. Gaczek W. 2003 Zarządzanie w gospodarce przestrzennej, Poznań - Bydgoszcz.
 3. Gawroński H. 2010 Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Warszawa.
 4. Flieger M. 2012 Zarządzanie procesowe w  urzędach gmin, Poznań.
 5. Fogel P. 2012 Wskaźniki oceny polityki i gospodarki przestrzennej w gminach, Biuletyn KPZK PAN, z. 250, Warszawa.
 6. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2011, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 7. Korenik S., Słodczyk J. 2005 Podstawy gospodarki przestrzennej - wybrane aspekty, Wrocław.
 8. Kożuch B. 2004 Zarządzanie publiczne, Warszawa.
 9. Kuciński K. 2009 Geografia ekonomiczna, Warszawa.
 10. Kuźnik F. 2012 Polityka rozwoju i zarządzanie usługami publicznymi w strukturach samorządowych, Studia KPZK PAN, t. CXLIII, Warszawa.
 11. Markowski T., Stawasz D. 2001 Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, Łódź.
 12. Nowacka E. 2012 Władza samorządu lokalnego, Warszawa.
 13. Nowak M. 2012 Decyzje o warunkach zabudowy jako instrument zarządzania przestrzenią w  podmiejskich gminach przygranicznych, "Samorząd Terytorialny", nr 10/2012, Warszawa.
 14. Nowak M. 2012 Decyzje o warunkach zabudowy i  zagospodarowania terenu w gospodarowaniu i zarządzaniu przestrzenią, Warszawa.
 15. Nowak M., Kreja P. 2012 Decyzje o warunkach zabudowy i  zagospodarowania terenu jako instrument polityki przestrzennej w polskich metropoliach, "Świat Nieruchomości", nr 80/2012, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 16. Nowak M. 2011 Czynniki prorozwojowe w procesie zarządzania miastem, "Współczesne Zarządzanie", nr 1/2011, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 17. Nowak M., Mickiewicz P. 2012 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jako instrument zarządzania rozwojem regionalnym, Warszawa.
 18. Lackowska M. 2009 Zarządzanie obszarami metropolitalnymi w Polsce. Między dobrowolnością a imperatywem, Warszawa.
 19. Łaguna D. 2012 Rola urbanisty w zarządzaniu przestrzenią miasta, [w:] Zarządzanie przestrzenią miasta, M. Nowak, T. Skotarczak (red.), Warszawa.
 20. Parysek J. 2007 Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej, Poznań.
 21. Pasieczny J. 2012 Gmina jako organizacja - zarządzanie gminą, [w:] Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, B. Glinka, M. Kostera (red.), Warszawa.
 22. Pasieczny J. 2008 Profile gmin w Polsce - zarządzanie rozwojem i zmianami, Warszawa.
 23. Poskrobko B., Poskrobko T. 2012 Zarządzanie środowiskiem w Polsce, Warszawa.
 24. Wojciechowski E. 2012 Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu