BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czaja Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Informacyjne uwarunkowania wykorzystania modeli ekonomicznych w badaniu relacji gospodarka - środowisko przyrodnicze (na przykładzie modelu funkcji produkcji)
The Informative Conditioning of Utilization Economic Models in Investigation Relationships Economy-Environment (on Example of Production Function Model)
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 4 (70), s. 3-20, tab., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Teoria ekonomii, Modele ekonomiczne, Modelowanie ekonometryczne, Informacja
Economic theory, Economic models, Econometric modeling, Information
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule autor przedstawił główne walory informacyjne i implementacyjne modeli społeczno-ekonomiczno-przyrodniczych. Zawierają one walory opisowe, porządkujące, poznawcze, predykcyjne i decyzyjne. Jako obiekt wykorzystano model funkcji produkcji. Autor omówił także wybrane wyzwania informacyjne procesu modelowania. Dotyczą one między innymi: - wykorzystywanych mierników (wskaźników), - dostępnych zbiorów danych (czy informacji), - postaci analitycznych modeli i ich estymacji, - wykorzystania poznawczego, predykcyjnego i decyzyjnego modeli. Autor dokonał identyfikacji głównych barier informacyjnych modelowania społeczno-ekonomiczno-przyrodniczego. (abstrakt oryginalny)

In article author introduced main informative and implementative values of the social-economic-natural models. They contain descriptive, arranging, cognitive, prediction and decision values. As object was used the production function model. Author talked over the chosen informative challenges of modelling process too. They concern among other things: - used measures (coefficients), - accessible data set (or information set), - analytic figure of models and their estimation, - cognitive, prediction and decision utilization of models. Author executed the identification of main informative barriers of social-economic-natural modelling. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Becla A., Czaja S., Zielińska A., Ecological information management in the context of sustainable development. Chosen issues, Wydawnictwo I-BIS, Wrocław-Jelenia Góra 2010.
 2. Becla A., Zielińska A. 2003 Elementy statystyki i metod ilościowych, Wydawnictwo I-BIS, Wrocław.
 3. Bronfenbrenner M. 1944 Production Function Cobb-Douglas, Interfirm-Intrafirm, "Econometrica", vol. 12.
 4. Calvin W. 1997 Jak myśli mózg, Wydawnictwo CIS, Warszawa.
 5. Cobb C. W., Douglas P. H. 1928 A Theory of Production, "American Economic Review", Supplement, nr 18.
 6. Czaja S. 2011 Czas w ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 7. Czaja S., Fiedor B., Jakubczyk Z. 1993 Ekologiczne uwarunkowania wzrostu gospodarczego w ujęciu współczesnej teorii ekonomii, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 8. Czaja S. 2014 Makroekonomiczna neoklasyczna funkcja produkcji. Założenia - Własności - Kontrowersje - Zastosowania, Wrocław.
 9. Czaja S. 2014 Quo vadis ekonomio. Wyzwania poznawcze i metodologiczne współczesnej ekonomii, Wrocław.
 10. Czaja S. 1997 Teoriopoznawcze i metodologiczne konsekwencje wprowadzenia prawa entropii do teorii ekonomii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 11. Edelberg V. 1936 An Econometric Model of Production and Distribution, "Econometrica", vol. 4
 12. Georgescu-Roegen N. 1979 Scarcity and Growth Reconsidered, Baltimore.
 13. Hall V., Mosevich J. 1988 Information System Analysis, Prentice Hall Canada Inc., Scarborough.
 14. Harcourt G. 1975 Spory wokół teorii kapitału. Cambridge kontra Cambridge, PWE, Warszawa.
 15. Kornai J. 1969 Zastosowanie programowania w planowaniu, Warszawa
 16. Krelle W. 1985 Theorie des wirtschaftliches Wacchstums, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York.
 17. Osiatyński J. 1978 Kapitał, podział, wartość. Kryzys ekonomii neomarginalistycznej, PWN, Warszawa.
 18. Poppel E., Edingshaus A-L. 1998 Mózg tajemny kosmos, PIW, Warszawa.
 19. Reder M. 1943 An Alternative Interpretation of the Cobb-Douglas Function, "Econometrica", vol. 11.
 20. Solow R. M. 1957 Technical Change and the Aggregate Production, "Review of Economic and Statistics", vol. 39.
 21. Solow R. M. 1962 Technical Progress, Capital Formation and Economic Growth, "American Economic Review", vol. 52.
 22. Tinbergen J. 1942 Profesor Douglas' Production Function, "Revue de l'Institut International de Statistique", t. 1-2.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu