BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Górka Kazimierz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Łuszczyk Marcin (Politechnika Opolska)
Title
Vox populi - czy teza Francisa Galtona jest współcześnie prawdziwa?
Vox Populi - is the Thesis of Francis Galton in Our Times Real?
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 4 (70), s. 21-31, tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Metoda delficka, Jakość życia, Pomiary, Analiza porównawcza
Delphi method, Quality of life, Measurement, Comparative analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rozwiązywanie zadań problemowych lub ocena występujących zjawisk w warunkach braku dostatecznej ilości danych empirycznych stwarza poważne trudności. W przypadku nowych lub słabo poznanych dotąd zjawisk statystyczne metody predykcji, z uwagi na brak wzorca - punktu odniesienia, są mało użyteczne. Alternatywą stają się wówczas metody eksperckie, bazujące na wiedzy i doświadczeniu specjalistów. Z historii są również znane udane eksperymenty polegające na wykorzystaniu tzw. mądrości zbiorowej. Artykuł zawiera analizę porównawczą rezultatów badań nad czynnikami jakości życia uzyskanych z zastosowaniem metody delfickiej oraz wyników badań ankietowych podjętych wśród studentów. Uśrednione wyniki badań przeprowadzonych z dużą grupą respondentów okazały się w miarę zbliżone do tych uzyskanych metodą delficką. Zdaniem autorów, teza Francisa Galtona głosząca, że ocena zjawiska wystawiona przez zespół osób może być bardziej precyzyjna niż przewidywania jednej osoby, jest współcześnie słuszna. Ponadto, odpowiedzi uzyskane z zastosowaniem metody eksperckiej - w sytuacji braku dostatecznej ilości danych empirycznych - można uznać za wzorcowe i najbardziej odpowiednie do określenia znaczenia czynników jakości życia, a mądrość wąskiego grona specjalistów w tym przypadku z powodzeniem zastępuje wiedzę i doświadczenie nawet kilkuset osób. (abstrakt oryginalny)

Solving problem tasks or the evaluation of appearing occurrences in conditions of the lack of the sufficiency of empirical data are creating major difficulties. In case of new or poorly known until now occurrences statistical methods of the prediction, due to the lack of the pattern - of point of reference are not very useful. Then expert methods based on the knowledge and experience of specialists are becoming an alternative. Successful experiments using the so-called collective conventional wisdom are known from history. The article contains the comparative analysis of results of research over factors of the quality of life received from applying the Delphic method and findings survey conducted amongst students. Averaged findings taken with the largest group of respondents turned out just enough to be similar to the ones received from Delphic method. According to the authors: the thesis of Francis Galton telling that a grade of the phenomenon given by the team of persons can be more precise than predictions of one person is at the present right. Moreover, replies obtained with the application of the method expert - in conditions of the lack of the sufficiency of empirical data - it is possible to recognize model and the most suitable for determining the significance of factors qualities of life, and the wisdom of the little group of experts successfully is replacing the knowledge and experience even of a few hundred persons. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bendyk E., Filiciak M., Hofmokl J., Kulisiewicz T., Tarkowski A. 2007 Kultura 2.0. Wyzwania cyfrowej przyszłości, Polskie Wydawnictwo Audiowizualne, Warszawa.
 2. Dalkey N.C. 1969 The Delphi method: An experimental study of group opinion, RM-5888-PR, The Rand Corporation, Santa Monica.
 3. Dalkey N. C., Helmer O. 1963 An experimental application of the Delphi method to the use of experts, "Management Science", no. 3 (9).
 4. Delbecq A. L., Van de Ven A. H., Gustafson D. H. 1975 Group techniques for program planning. A guide to nominal group and Delphi processes, Scott, Foresman and Co., Glenview.
 5. Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków. Raport 2013 red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 6. Elliott J, Heesterbeek S., Lukensmeyer C.J., Slocum N. 2005 Participatory Methods Toolkit: A Practitioner's Manual: Delphi, King Baudouin Foundation, Flemish Institute for Science and Technology, Brussels.
 7. Galton F. 1907 Vox populi, "Nature", nr 75.
 8. Górka K. 2010 Kontrowersje terminologiczne w zakresie ekonomiki ochrony środowiska i ekonomii ekologicznej, "Ekonomia i Środowisko" , nr 2 (38).
 9. Jeżowski P. 2012 Rozwój zrównoważony i jego nowe wyzwania, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace", nr 2.
 10. Łuszczyk M. 2013 Pomiar jakości życia w skali międzynarodowej, Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 11. Meyer J.H. 1992 Rethinking the outlook of colleges whose roots have been in agriculture, University of California, Davis.
 12. Miller G. 2001 The development of indicators for sustainable tourism: Results of a Delphi survey of tourism researchers, "Tourism Management", nr 22.
 13. Noll H.-H. 2000 Konzepte der Wohlfahrtsentwicklung: Lebensqualität und "neue" Wohl-fahrtskonzępte, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, "Papers der Querschnittsgruppe Arbeit & Ökologie", nr P00- 505.
 14. Rapley M. 2003 Quality of Life Research, Sage Publications, London-Thousand Oaks-New Delhi.
 15. The Good Judgment Project, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.good judgmentproject.com, data wejścia: 12.06.2014].
 16. Vesan P., Bizzotto G. 2011 Quality of Life in Europe. Conceptual approaches and empirical definitions, ,,Walqing Working Paper", no. 2011.5.
 17. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski 2011, GUS, Katowice.
 18. Yosuf M.I. 2007 Using Experts' Opinions Through Delphi Technique, "Practical Assessment, Research & Evaluation", no. 4.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu