BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lorek Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Lorek Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Rozwój rynku dóbr i usług ekologicznych jako podstawa wdrażania zrównoważonej konsumpcji i produkcji
Development of Environmental Goods and Services Market as a Basis for the Implementation of Sustainable Consumption and Production
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 4 (70), s. 32-45, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Ekologia, Świadomość ekologiczna, Świadomość konsumenta, Wzrost ekologicznie zrównoważony
Ecology, Ecological awareness, Consumer awareness, Environmentally sustainable growth
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rozwój współczesnego rynku wskazuje na wyraźne tendencje w kierunku ekologizacji produkcji, produktów i usług oraz konsumpcji. Wartość sprzedaży na światowym rynku dóbr i usług ekologicznych rośnie w tempie 4% rocznie nawet w okresie recesji gospodarczej co oznacza, że jest to jeden z sektorów o największym potencjale wzrostu. Rynek ten jest zdominowany głównie przez USA, kraje Europy Zachodniej i Japonię obejmujące 85% całego rynku. Globalne przychody, związane z rynkiem dóbr i usług ekologicznych, osiągnęły w 2010 roku kwotę 506 mld dolarów i wzrosły od 2005 roku o 13%. Konkurencyjność polskich firm tego sektora wypada na tle innych członków Unii Europejskiej całkiem nieźle (rośnie wielkość eksportu dóbr i usług ekologicznych z Polski). Przewiduje się, że w Polsce nastąpi szybki wzrost rynku dóbr i usług ekologicznych, spowodowany nie tylko popytem wewnętrznym, ale i także eksportem. Podstawowymi celami badawczymi artykułu są: analiza wielkości rynku dóbr i usług ekologicznych wraz z oceną zachowań konsumentów na tym rynku oraz próba oceny instrumentów pomocnych w budowaniu rynku dóbr i usług ekologicznych w wymiarze europejskim. Stąd wykorzystano dostępne dane statystyczne i analizy opracowane m.in. przez: Komisję Europejską, United States Trade Commission, Department for Business Innovation and Skills, OECD oraz firmy consultingowe. (abstrakt oryginalny)

The development of the modern market shows a clear trend towards the greening of production, products, services and consumption. The value of sales in the global market for environmental goods and services is growing at a rate of 4% per year even during the economic recession , which means that it is one of the sectors with the greatest potential for growth. This market is mainly dominated by the U. S., Western Europe and Japan, covering 85% of the total market. Global revenue related to environmental goods and services market in 2010 reached the amount of 506 billion dollars , an increase since 2005 of 13%. The competitiveness of Polish companies in this sector compares to other EU members quite well (increasing the volume of exports of goods and ecological services from Poland). It is expected that Poland will be a rapid increase in the goods and ecological services caused not only by domestic demand but also exports. The main objectives of the research article are : analysis of the environmental goods and services market size, together with an assessment of consumer behaviour in this market and attempt to assess the assisting instruments in the construction of environmental goods and services market in a European dimension. For this purpose the available statistical data and analysis developed by the European Commission, the United States Trade Commission, the Department for Business Innovation and Skills , OECD and consulting companies are used. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Analysis of Existing Environmental Footprint Methodologies for Products and Organizations: Recommendations, Rationale, and Alignment 2011, Institute for Environmental Sustainability, document elektroniczny, tryb dostępu: [http://ec.europa.eu/environment/ eussd/pdf/Deliverable.pdf, data wejścia: 18.11.2013].
 2. Ashford N. 1993 Understanding Technological Responses of Industrial Firms to Environmental Problems: Implications for Government Policy, [in:] Environmental Strategies for Industry, K. Fisher, J. Schot (eds.), Island Press, Wshington D.C.
 3. Assessment of Green Claims on Products Packaging 2010, OECD, DEFRA.
 4. Attitudes of European citizens towards the environment, Special Eurobarometer 295 2008, Komisja Europejska, document elektroniczny, tryb dostępu: [http://ec.europa.eu/ public_opinion/archives/ebs/ebs_295_en.pdf, data wejścia: 17.11.2013].
 5. Attitudes of Europeans towards building the single market for green products, Flash Eurobarometr 367, Komisja Europejska 2012, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_367_en.pdf, data wej ścia: 18.11.2013].
 6. Consumers' attitudes towards cross - border trade and consumer protection, Flash Eurobarometr 332 2012, Komisja Europejska, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://ec.europa. eu/public_opinion/flash/fl_332_en.pdf, data wejścia: 18.11.2013].
 7. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://ec.europa.eu.environment/consultations/ sustainable.htm, data wejścia: 10.11.2013].
 8. Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 roku dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych, stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ("Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych").
 9. Enviromental and Related Services 2013, United States Trade Commission, Washington, DC 20436, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.usitc.gov/ publications/332/pub4389.pdf, data wejścia: 17.11.2013].
 10. Europeans' attitudes towards the issue of sustainable consumption and production, Flash Eurobarometr 256, 2009 Komisja Europejska, tryb dostępu: [http://ec.europa.eu/ pub- lic_opinion/flash/fl_256_en.pdf, data wejścia: 18.11.2013].
 11. Europejski program na rzecz konsumentów - Zwiększenie zaufania i pobudzenie wzrostu gospodarczego, COM (2012), 225 final.
 12. Flash Eurobarometr 367. Wyniki dla Polski, tryb dostępu: [http://ec.europa.eu/public_ opinion/flash/fl_367_fact_pl_pl.pdf, data wejścia: 15.11.2013].
 13. Lorek E. 2007 Polska polityka energetyczna w warunkach integracji z Unią Europejską, Wyd. AE, Katowice.
 14. Low Carbon Environmental Goods and Services, Department for Business Innovation and Skills, Report for 2011/2012, July 2013, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/ 224068/bis-13-p143-low-carbon- and-environmental-goods-and-services-report-2011-12.pdf, data wejścia: 18.11.2013].
 15. Rozwój rynku dóbr i usług ekologicznych w regionie śląskim 2002, E. Lorek (red.), Akademia Ekonomiczna Katowice.
 16. The Environmental Goods and Services Industry Manual for the Collection and Analysis of Data 1999, OECD/EUROSTAT, Paris.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu