BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niedek Mikołaj (Econsulting), Hoffmann-Niedek Anna (Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach)
Title
Produkcja ekologiczna a zrównoważona w świetle odpowiedzialności biznesu
Ecological and Sustainable Production in Prospect of Business Responsibility
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 4 (70), s. 46-60, tab., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Produkcja proekologiczna, Rolnictwo zrównoważone, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Rozwój zrównoważony
Pro-ecological production, Sustainable agriculture, Corporate Social Responsibility (CSR), Sustainable development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem artykułu są pojawiające się na rynku tendencje do określania i znakowania produktów jako zrównoważone, głównie w celach marketingowych, z pominięciem formalnego systemu certyfikacji na produkcję zgodną z wymogami ekologicznymi oraz uznanymi systemami ekoznakowania. Zjawiska te dotyczą głównie branży spożywczej i podejmowane są przez dużych producentów. Niektóre przedsiębiorstwa dążą do wykorzystania braku formalno-prawnej definicji produkcji zrównoważonej (i zrównoważonego produktu) i definiują je zgodnie z partykularnymi interesami. Stanowi to zagrożenie dla rynkowej wiarygodności produktów znakowanych jako ekologiczne i zaburzenia uczciwej konkurencji pod względem ekologicznych charakterystyk produktów. (abstrakt oryginalny)

There are tendencies visible on the market to label non-sustainable products as sustainable - just for marketing reasons, omitting the formal system of certification of production consistent with ecological standards (eco-labeling). It mainly concerns major food companies. They use the absence of formal - legal definitions of sustainable product and sustainable production and make up their own definitions, that comply with their particular interest. It proves to be a great threat for market credibility of products labeled as sustainable (eco-labeled) and disorders fair competition within the field of ecological products performance. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczyk W. 2012 Współczesne problemy zrównoważonej produkcji i zrównoważonej konsumpcji, "Zarządzanie i Finanse", R 10, nr 3, cz. 2.
 2. Borys T. 2011 Wyzwania dla współczesnej ekonomii [w:] Kształtowanie teorii i wdrożeniowe aspekty zrównoważonego rozwoju, B. Poskrobko (red.), Wyd. WSE w  Białymstoku, Białystok.
 3. Czubała A. 2011 Rola konsumentów w realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, "Konsumpcja i Rozwój", nr 1.
 4. Górny M. 2002 Ekorozwój wsi i rolnictwa, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Włocławek.
 5. Kiełczewski D. 2008 Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju, Białystok.
 6. Kiełczewski D. 2011 Związki idei zrównoważonego rozwoju z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 6 (54).
 7. Malik K. 2004 Efektywność zrównoważonego i trwałego rozwoju w wymiarze lokalnym i regionalnym, Politechnika Opolska, Opole.
 8. Niedek M. 2000, Rolnictwo ekologiczne jako podstawa zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, promotor M. Sikorski, praca dyplomowa niepublikowana, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Brwinów.
 9. Niedek M. 2006 Trzy antynomie społecznej odpowiedzialności biznesu, "Problemy Ekologii", Rok X-Nr 1(55), Z. J. Gurgul (red.), GWSP im. Kard. A. Hlonda, Mysłowice, styczeń-luty 2006.
 10. Niedek M. 2006 Rola partnerstwa międzysektorowego w równoważeniu wzorców konsumpcji [w:] Edukacja konsumencka. Cele, instrumenty, dobre praktyki, A. Lewicka-Strzałecka (red.), Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa.
 11. Niedek M. 2009, Rozprawa doktorska Determinanty rozwoju partnerstwa międzysektorowego na rzecz równoważenia wzorców konsumpcji i  _produkcji, promotor D. Kiełczewski, praca niepublikowana, UwB, Białystok.
 12. Rok B., 2004 Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 13. Rozporządzenie Rady nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych.
 14. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie integrowanej produkcji (Dz. U. z 2010 r. Nr 256, poz. 1722).
 15. Schweisfurth K. L., Gottwald F. T., Dierkes M., Buhr R. 2002, Drogi do systemu zrównoważonego rolnictwa i konsumpcji żywności: model przyszłościowych metod wytwarzania, przetwarzania i sprzedaży produktów spożywczych, tłum. Metera D., Niedek M., Fundacja Schweisfurtha.
 16. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232).
 17. Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849).
 18. Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. 2009 nr  116 poz. 975).
 19. Walaszczyk A., Walczak N. 2014, Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój w zarządzaniu branżą rolną, Zarządzanie Przedsiębiorstwem t.1, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Opole.
 20. WBCSD 2000, Eco-efficiency. Creating more value with less impact, World Business Council for Sustainable Development.
 21. Wiąckowski S. K. 2009, Genetycznie modyfikowane organizmy. Zagrożenia dla zdrowia, rolnictwa i  środowiska, Kielce.
 22. Zuzek D. K. 2012, Społeczna odpowiedzialność biznesu a zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, tom 21, nr. 2.
 23. Zrównoważone rolnictwo - prezentacja konferencyjna 2013, Wańkowicz J., Farm Frites. Materiały z konferencji "Zrównoważona przyszłość branży spożywczej" 15.10.2013, organizatorzy: Det Norske Veritas
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu