BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gołaszewska-Kaczan Urszula (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Wiedza jako element budujący kapitał ludzki
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 4 (70), s. 90-100, tab., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Kapitał intelektualny, Wiedza, Szkolnictwo wyższe, Kapitał ludzki
Intellectual capital, Knowledge, Higher education, Human capital
Note
streszcz., summ.
Abstract
Niniejszy artykuł jest poświęcony kwestii wiedzy, stanowiącej element kapitału ludzkiego. W opracowaniu przedstawiono więc jej rolę oraz powiązanie z innymi elementami tego kapitału. Wskazano także iż wiedza może być zdobywana w różnorodny sposób, jednak przede wszystkim w procesie kształcenia, w tym kształcenia na poziomie studiów wyższych. Dlatego w artykule opisano poziom inwestycji w szkolnictwo wyższe w Polsce, jak również rezultaty tych inwestycji w postaci poziomu wykształcenia społeczeństwa polskiego. (abstrakt oryginalny)

The article concerns the issue of knowledge, which is a part of human capital. The case study illustrates its functions and connections with other elements of the capital. It is also pointed out that knowledge can be obtained in various ways, however, above all through educational process, including higher education. That is why the article shows the level of investment in higher education in Poland and the results of these investments in the form of the educational level of the Polish society. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce. Najważniejsze wynik III edycji badań BKL z 2012 roku 2013, PARP, Warszawa.
 2. Bochniarz P., Gugała K. 2005 Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Poltext, Warszawa.
 3. Czerniachowicz B., Marek S. 2004 Wybrane problemy rozwoju kapitału ludzkiego, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 4. Domański R. 1993 Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Drucker P.F. 2002 Myśli przewodnie Druckera, Wyd. MT Biznes, Warszawa.
 6. Florczak W. 2007 Kapitał ludzki a rozwój gospodarczy, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy, W. Welfe (red.), PWE, Warszawa.
 7. Gruszczyńska-Malec G., Rutkowska M. 2013 Strategie zarządzania wiedzą, PWE, Warszawa.
 8. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/dane-statystyczne-o-szkolnictwie-wyzszym/, data wejścia: 23.04.2013].
 9. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/ e_szkoly_wyzsze_2010.pdf, data wejścia: 23.04.2013].
 10. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/ E_szkoly_wyzsze_2011.pdf, data wejścia: 23.04.2013].
 11. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ edukacja/edukacja/szkoly-wyzsze-i-ich-finanse-w-2012- r-,2,9.html, data wejścia: 12.05.2014].
 12. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_ PLK_HTML.htm?id=P0J-5063.htm, data wejścia: 23.04.2013].
 13. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.studenckamarka.pl/serwis.php? s=73&pok=1922, data wejścia: 23.04.2013].
 14. Jarecki W., Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., Zwiech P. 2010 Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Wyd. P.P.H. Zapol, Szczecin.
 15. Kłak M. 2010 Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Wyd. WSEiP, Kielce.
 16. Kowalczyk A., Nogalski B. 2007 Zarządzanie wiedzą, Koncepcja i  narzędzia, Difin, Warszawa.
 17. Kozioł W. 2011 Rozwój rachunku kapitału ludzkiego, [w:] Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej, M. Dobija (red.), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 18. Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i  Mieszkań 2011 2013, GUS, Warszawa.
 19. Maj I. 2012 Problemy z zarządzaniem wiedzą, [w;] Budowanie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa w dobie kryzysu globalnego, A. Balcerzak, M. Moszyński , (red.), PTE, Toruń.
 20. Mc Dermott R. 1999 Why Information Technology Inspired But Cannot Deliver Knowledge Management, "California Management Review", no. 4.
 21. Pietruszki-Ortyl A. 2007 Kapitał intelektualny organizacji, [w:] Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, B. Mikuła, A. Pietruszki-0rtyl, A. Potocki, (red.), Difin, Warszawa.
 22. Stewart T. 2001 The Wealth of Knowledge, Intellectual Capital and The Twenty-Ferst Century Organization, Nicholas Brealey Publishing, London.
 23. Ujwary-Gil A. 2010 Kapitał intelektualny - problem interpretacji kluczowych terminów, "Organizacja i Kierowanie", nr 2.
 24. Wynik Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Podstawowe informacje o sytuacji demograficzno-społecznej ludności Polski oraz zasobach mieszkaniowych 2012, GUS, Warszawa.
 25. Zarządzanie zasobami ludzkimi 2006, H. Król (red.), Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu