BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piekutowska Agnieszka (Uniwersytet w Białymstoku), Dubowski Tomasz (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Negocjacje wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020 w warunkach kryzysu gospodarczego
Negotiations of the Multiannual Financial Framework of the European Union for the Period 2014-2020 : Verification of Priorities
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 4 (70), s. 121-134, wykr., tab., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Budżet UE, Integracja finansowa, Kryzys gospodarczy
EU budget, Financial integration, Economic crisis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wieloletnie Ramy Finansowe przekładają priorytety polityki Unii Europejskiej na kategorie finansowe, a ich implementacja staje się odzwierciedleniem wizji integracji, jaka ma być realizowana w kolejnych latach. Proces negocjacji ram angażuje szereg podmiotów reprezentujących zróżnicowane interesy czy różne perspektywy. Dodatkowo, proces ten jest warunkowany klimatem politycznym i gospodarczym. Negocjacje Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-2020 odbywają się w wyjątkowych okolicznościach - w tle stale utrzymującej się słabej kondycji gospodarczej państw dotkniętych skutkami kryzysu finansowego. Implikuje to naturalne pytanie o wpływ kryzysu gospodarczego na przebieg negocjacji oraz rozważania, na ile kształt przyjętych propozycji uwzględnia interesy poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym Polski. (abstrakt oryginalny)

Multiannual Financial Framework interprets policy priorities of the EU into financial categories. Their implementation becomes a reflection of the vision of integration, to be implemented in the coming years. The negotiation process involves a number of entities representing different interests, different perspectives. In addition, this process is conditioned by the political and economic climate. Negotiations on the Multiannual Financial Framework for 2014-2020 are held in exceptional circumstances - in the background of constantly continuing poor economic condition of the countries affected by the financial crisis. This implies a natural question about the impact of the economic crisis on the negotiations and considerations how the shape of the adopted proposal takes into account the interests of individual EU Member States, including Polish ones. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. European Commission 2011a Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Brussels, 29.6.2011, COM (2011) 500 final.
 2. European Commission 2011b Proposal for a Council Decision on the system of own resources of the European Union, Brussels, 29.6.2011, COM (2011) 510 final.
 3. European Commission 2011c The Multiannual Financial Framework 2014-2020, Presentation of Commissioner Lewandowski, 30 June 2011, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/lewandowski/library/docu ments/pressConf_MFF_presentation_20110629_en.pdf, data wejścia: 17.08.2013].
 4. European Union Budget Reform. Institutions, Policy and Economic Crisis 2012, (eds.) G. Benedetto, S. Milio, Palgrave Macmillan, United Kingdom.
 5. European Union. Power and Policy - making 2006, (ed.) J. Richardson, Third edition, Routledge, Taylor & Francis Group, USA, Canada.
 6. Ferrer J. N. 2012 Between a rock and the Multiannual Financial Framework, CEPS Commentary, Brussels.
 7. Grzelczyk M., Tomaszyk M. J. 2011 Inauguracja negocjacji wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020 w świetle kryzysu w strefie euro, Studia i Analizy Europejskie 2(8).
 8. Komisja Europejska, Zmieniony wniosek: Rozporządzenie Rady określające wieloletnie ramy finansowe na Ma 2014-2020, Bruksela, 6.7.2012, COM (2012), 388 final.
 9. Kosikowski C. 2008 Prawo finansowe Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, Warszawa.
 10. Kolling M., Leal C.S. 2012 The Negotiation of the Multiannual Financial Framework: Budgeting Europe 2020 or Business as Usual?, Real Instituto Elcano.
 11. Lewandowski J., The Commission proposal for the financial framework 2014-2020 - too ambitious or too realistic?, Introductory statement at the General Affairs Council, Brussels, 27 January 2012, Speech 12/43, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://europa.eu/rapid/press- release_SPEECH-12-43_en.htm; data wejścia: 23.07.2013].
 12. Marzinotto B. 2012 The long - term EU budget: size or flexibility?, Bruegel Policy Contribution, no. 20.
 13. Oręziak L. 2009 Finanse Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Parlament Europejski 2011a Rezolucja z  dnia 8 marca 2011 r. w sprawie innowacyjnych metod finansowania na szczeblu globalnym i europejskim (2010/2105(INI)), 8 marca 2011, Strasburg.
 15. Parlament Europejski 2011b Rezolucja z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie inwestowania w przyszłość - nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) na rzecz Europy konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej (2010/2211(INIJ), Strasburg, 8 czerwca 2011.
 16. Parlament Europejski 2012a Rezolucja z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie wieloletnich ram finansowych i zasobów własnych (2012/2678(RSP), Strasburg, 13 czerwca 2012.
 17. Parlament Europejski (2012b) Rezolucja z dnia 23 października 2012 roku w celu pozytywnego zakończenia procedury zatwierdzania wieloletnich ram finansowych na lata 2014 - 2020 (2011/0177APP), Strasburg, 23 października 2012.
 18. Parlament Europejski 2013 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lipca 2013 roku w sprawie porozumienia politycznego w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 (2012/2799 (RSP)), Strasburg, 3 lipca 2013.
 19. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Nowe Wieloletnie Ramy Finansowe Unii Europejskiej 2014-2020 z  perspektywy państw Europy Środkowo - Wschodniej, notka informacyjno-rekomendacyjna z dnia 21 grudnia 2012.
 20. Rada Europejska, Konkluzje (Wieloletnie Ramy Finansowe), Bruksela, 8 lutego 2013.
 21. Richter S. 2013 The EU's Multi-Annual Financial Framework for 2014-2020: an Old Construct Fit for a Changed EU, Research Centre International Economics, Policy Brief, no. 19.
 22. Rubio E. 2012 Quel budget européen pour l'a'après-crise, Regards croisés sur l'économie, no. (11) 1.
 23. The law of the European Union and the European Communities with reference to changes to be made by the Lisbon Treaty 2008, (eds.) P.J.G. Kapteyn, A.M. McDonnell, K.J.M. Mor telmans, C.W.A. Timmermans and the late L.A. Geelhoed, Kluwer Law International, The Netherlands.
 24. Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 26.10.2012, C 326/47.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu