BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chybalski Filip (Politechnika Łódzka)
Title
Zmiany w polskim systemie emerytalnym a.d. 2014 : diagnoza i perspektywy
Chanes in the Polish Pension System A.D. 2014 : Diagnosis and Prospects
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 4 (70), s. 135-149, bibliogr. 30 poz.
Keyword
Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), System emerytalny, Fundusze emerytalne, Reforma systemu emerytalnego
Open Pension Funds (OPF), Pension schemes, Pension funds, Pension system reform
Note
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/B/HS4/01516.
streszcz., summ.
Company
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
Social Insurance Institution
Abstract
W 2014 roku wprowadzono kolejne zmiany w polskim systemie emerytalnym, będące kontynuacją zmian z 2011 roku, a jednocześnie istotnym zaprzeczeniem reformy emerytalnej z lat 1997-1999. Co prawda, system pozostał nadal oparty na modelu zdefiniowanej składki, niemniej stał się ponownie, niemal w całości, publiczny - zarówno w sensie zobowiązań emerytalnych, jak i zarządzania. Celem artykułu jest ocena potencjalnych skutków, jakie niosą ze sobą, wprowadzone w 2014 roku, zmiany w konstrukcji polskiego systemu emerytalnego dla wszystkich trzech jego filarów. Zgodnie z tezą, której prawdziwości autor próbuje dowieść, wprowadzone zmiany będą niekorzystne dla bezpieczeństwa i stabilności finansowej systemu emerytalnego. W opracowaniu w pierwszej kolejności zdefiniowano podstawowe pojęcia, związane z konstrukcją systemu emerytalnego, umiejscowiono podjętą problematykę w teorii ekonomii emerytalnej, aby następnie ocenić wpływ wprowadzonych zmian na cały system oraz na poszczególne jego filary. Artykuł kończy się podsumowaniem, zawierającym konkluzje o charakterze syntetycznym. (abstrakt oryginalny)

In 2014, further changes were introduced in the Polish pension system, which are a continuation of the changes of 2011. They are considered to be a retreat from the pension reform started in the years 1997-1999. The pension system has remained defined contribution model, however it has become almost entirely public in terms of liabilities and management, as it was before 1999. The goal of the paper is to assess the potential effects of changes in 2014 on the design of the Polish pension system and on its three pillars. According to the thesis, the author tries to prove the changes will be detrimental to the financial stability of the pension system. The paper first defines the basic concepts associated with the design of the pension system, then places considered issues in the theory of pension economics. In the second part author tries to assess the impact of the implemented changes on the whole system as well as its three pillars. The article ends with a summary containing the conclusions of a synthetic nature. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ando A., Modigliani F. 1963 The life cycle hypothesis of saving: aggregate implications and tests, "American Economic Review", vol. 53.
 2. Barr N. 1993 Ekonomika polityki społecznej, Poznań.
 3. Barr N., Diamond P. 2006 The economics of pensions, "Oxford Review of Economics Policy", vol. 22, no. 1.
 4. Bitner M., Otto W. 2013 Błędne diagnozy i błędne recepty, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://kobe.org.pl/wp-content/ uploads/2013/09/Opinia-KOBE-o-plano wanych-zmianach-w-systemie-emerytalnym.pdf, data wejścia: 11.08.2014].
 5. Blake D. 2006 Pension Economics, West Sussex 2006.
 6. Burtless G. 2007 International investment for retirement savers: Historical evidence on risk and returns, Center for Retirement Research, "Working Paper", no. 2007-5.
 7. Chan-Lau J. 2005 Pension funds and emerging markets, "Financial Markets, Institutions and Instruments", vol. 14, no. 3.
 8. Chybalski F. (red.) 2009 Otwarte fundusze emerytalne w Polsce. Analiza działalności inwestycyjnej, finansów oraz decyzji członków, Warszawa.
 9. Chybalski F. 2012 Skuteczność i efektywność systemu emerytalnego. Koncepcja analizy i próba pomiaru, Łódź.
 10. Chybalski F. 2013 Decyzje emerytalne w ekonomii: implikacje dla polskiego systemu emerytalnego, "Ekonomista", nr 6.
 11. Davis E. P. 2002 Pension fund management and international investment - A global perspective, Pensions Institute, Discussion Paper, no. 0206.
 12. Diamond P. 2004 Social Security, "American Economic Review", vol. 94, no. 1.
 13. ESCR-Net 2009, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.escr-net.org/ docs/i/1285934, data wejścia: 20.01.2014].
 14. Friedman M. 1957 A Theory of Consumption Function, Princeton.
 15. Góra M. 2003a System emerytalny, Warszawa.
 16. Góra M. 2003b Inne spojrzenie na podstawowe zagadnienia ekonomii emerytalnej, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.case-research.eu/pl/node/56281, data wejścia: 20.01.2014].
 17. Jędrasik-Jankowska I. 2001 Ubezpieczenia emerytalne. Trzy filary, Warszawa.
 18. Kominek Z. 2012 Regulatory induced herding? Evidence from Polish pension funds, "Economic Change and Restructuring", vol. 45, no. 1-2.
 19. Marcinkiewicz E. 2011 Zmiana zasad dystrybucji składki emerytalnej a  znaczenie OFE na rynku finansowym, "Polityka Społeczna", numer specjalny pt.: "Problemy zabezpieczenia emerytalnego w Polsce i na świecie", część I.
 20. Marcinkiewicz E. 2013 Czy istnieją lepsze i gorszę OFE? Analiza persystencji wyników inwestycyjnych, [w:] Współczesne zabezpieczenie emerytalne. Wybrane aspekty ekonomiczne, finansowe i demograficzne, (red.) F. Chybalski, E. Marcinkiewicz, Łódź.
 21. Modigliani F., Broomberg R. 1954 Utility analysis and the consumption function: an interpretation of cross-section data, [in:] Post Keynesian Economics, (ed.) Kurihara K. New Jersey.
 22. Otto W., Wiśniewski M. 2013 ZUS - równowaga to mit, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [ http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1029930.html, data wejścia: 22.01.2014]
 23. Roldos J. E. 2004 Pension reform, investment restriction, and capital markets, International Monetary Fund, Policy Discussion Papers PDP/04/4.
 24. Solnik B., McLeavey D. 2004 Internaúonal Investments, Boston.
 25. Srnivas P. S., Yermo J. 1999 Do investment regulations compromise pension fund performance? Evidence from Lain Ameńca, "Revista de Analisis Economico", vol. 14, no. 1.
 26. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz. U. 1998, Nr 137, poz. 887.
 27. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Dz. U. 1998, Nr 162, poz. 1118.
 28. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Dz. U. 1997, Nr 139, poz. 934.
 29. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, Dz. U. 2013, poz. 1717.
 30. Vidal-Melia C., Boado-Panas M., Settergren O. 2009 Automatic Balance Mechanisms in pay-as-you-go pension systems, ,,The Geneva Papers on Risk and Insurance Issue and Practice", vol. 34.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu