BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarzyk Jan (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Kania Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Skutki ryzyka systemu emerytalnego dla rozwoju społeczno-ekonomicznego - przypadek kryzysu finansowego i fiskalnego
The Effects of Pension System Risk for the Sustainable Social and Economic Development - the Case of the Financial and Fiscal Crisis
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 4 (70), s. 150-167, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Kryzys finansowy, System emerytalny, Ryzyko
Financial crisis, Pension schemes, Risk
Note
streszcz., summ.
Abstract
System emerytalny jest ważnym elementem kształtowania procesów społeczno-ekonomicznych, gdyż celem jest zapewnienie dochodów osobom w wieku emerytalnym. Przedmiotem artykułu jest system emerytalny w ujęciu procesów zachodzących w czasie akumulacji i wykorzystania kapitału emerytalnego, które odbywają się w warunkach ryzyka generowanego przez kryzysy finansowe i fiskalne. Celem artykułu jest wskazanie oddziaływania skutków ryzyka systemowego na realizację celu systemu emerytalnego, w tym wskazania jego skutków w wymiarze zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego. Zakłócenia w realizacji celu systemu emerytalnego mogą mieć istotny wpływ na ograniczenie jej ze względu na konieczność równoważenia bieżących potrzeb finansowych kosztem kolejnych pokoleń. Rozważania teoretyczne zostały zilustrowane badaniami empirycznymi dotyczącymi oddziaływania kryzysu finansowego i fiskalnego na polski system emerytalny. W tym celu wykorzystano dane finansowe dotyczące otwartych funduszy emerytalnych oraz systemu finansów publicznych za lata 1999-2012. (abstrakt oryginalny)

The pension system is an important element in shaping the social and economic processes, because its aim is to provide income during retirement. This article is about the pension system in terms of the processes occurring during the accumulation and use of the retirement capital, which take place in conditions of risk generated by financial and fiscal crises. This article aims to identify the impact of the effects of systemic risk for the implementation of the pension system, including an indication of its effects in the dimension realization of the idea of social-economic sustainable development. Turbulence in the implementation of the pension system may have a significant impact on reducing other state measures because of the need to balance the current financial needs at the expense of subsequent generations. Theoretical considerations are illustrated by empirical studies on the impact of the financial crisis and the fiscal on the Polish pension system. For this purpose the financial data relating to pension funds and public finance system for the years 1999-2012. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Blake D. 2006 Pension economics, Willey, New York.
  2. Bohn H. 2006 Who bears what risk? An intergenerational perspective. [w:] Restructuring retirement risk. (ed.) D. Blitzstein, O.S. Mitchell, S.P. Utkus, Oxford University Press, New York.
  3. Góra M. 2003, System emerytalny. PWE, Warszawa.
  4. Halsen J.A. 2003 Mutual funds, Blackwell Publishing, Malden-Oxford-Carlton.
  5. Kania P. 2011 Finansowe skutki reformy emerytalnej, [w:] Kontrowersje wokół finansów, (red.) T. Famulska, J. Nowakowski, Difin, Warszawa.
  6. Kania P. 2012 Ubezpieczenie społeczne a mechanizm jego finansowania -funkcja czy dysfunkcja w rozwoju gospodarczym, [w:] System finansowy a rozwój gospodarczy. Szanse i zagrożenia, (red.) B. Filipiak i J. Fila, Difin, Warszawa.
  7. Kształtowanie teorii i wdrożeniowe aspekty zrównoważonego rozwoju 2011 (red.) B. Po-skrobko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
  8. Skipper H.D., Kwon W.J. 2007 Risk management and insurance. Perspectives in a global economy, Blackwell Publishing, Malden-Oxford-Carlton.
  9. Solarz J.K. 2008 Zarządzanie ryzykiem system finansowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  10. Zarządzanie ryzykiem 2007 (red.) K. Jajuga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu