BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Solarz Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Determinanty oraz sposoby ograniczania wykluczenia finansowego osób bezrobotnych
Determinants and Methods to Reduce Financial Exclusion of The Unemployed
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 4 (70), s. 168-191, załącznik, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Wykluczenie finansowe, Modele regresji, Bezrobocie
Financial exclusion, Regression models, Unemployment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Osoby wykluczone finansowo, czyli takie które doświadczają problemów w dostępie do produktów i usług finansowych w odpowiedniej dla nich formie, nie mogą aktywnie uczestniczyć w życiu ekonomicznym i społecznym. Wśród podmiotów wrażliwych na wykluczenie finansowe znajdują się osoby o niskich dochodach oraz bezrobotni. Wobec tego m.in. im dedykowana jest unijna strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, sprzyjającego włączeniu społecznemu - "Europa 2020". Celem niniejszego opracowania stało się zidentyfikowanie czynników determinujących wykluczenie finansowe osób bezrobotnych oraz wskazanie kierunków działań inkluzyjnych zmierzających do ograniczenia tego ważnego problemu społeczno-ekonomicznego. Wykorzystane metody badawcze - model regresji logistycznej i metody opisowe, pozwoliły wyciągnąć następujące wnioski. Po pierwsze, do głównych determinant wykluczenia finansowego bezrobotnych oprócz niskich/braku dochodów należy zaliczyć: brak awersji do zadłużania się, częste problemy z zarządzaniem płynnością budżetu gospodarstwa domowego, niski poziom świadomości finansowej oraz słabe wykształcenie. Po drugie, wśród podstawowych obszarów, w jakich powinny być prowadzone działania inkluzyjne skierowane do tej grupy społecznej znajdują się m.in. kształtowanie umiejętności finansowych, ochrona konsumenta, oferowanie produktów "szytych na miarę" potrzeb. (abstrakt oryginalny)

The financially excluded individuals, i.e. those who experience problems in accessing financial products and services in the form adequate for their needs, are not capable of participating actively in both economic and social life. Among the people sensitive to financial exclusion there are mainly those with low income and the unemployed. Therefore the EU strategy for smart, sustainable and inclusive growth - "Europe 2020" is, among others, dedicated to them. The objective of the hereby study is to identify factors determining financial exclusion of the unemployed and to indicate the directions of inclusive activities aimed at the reduction of such an important socio-economic problem. The applied research methods - the logistic regression model and the descriptive methods allowed for drawing the following conclusions. Firstly, among the major determinants of financial exclusion suffered by the unemployed, apart from low/no income, the following should be listed: no aversion to incurring debts, frequent problems with managing the household budget liquidity, low level of financial awareness and poor education. Secondly, among the basic areas in which inclusion activities, aimed at this social group, should be conducted there are, among others, consumer protection, offering "tailor made" products or developing financial skills. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Advancing Responsible Finance for Greater Development Impact. A Stock-Taking of Strategies and Approaches among Development Agencies and Development Finance Institutions 2011, The German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, The International Finance Corporation and The Consultative Group to Assist the Poor, Berlin, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.ifc.org/wps/ wcm/connect/5886c3804958610ba542b519583b6d16/ResponsibleFinanceRepo rt.pdf? MOD=AJPERES&CACHEID=5886c3804958610ba542b519583b6d16, data wejścia: 23.12.2013].
 2. Anderloni L. i inni 2008 Financial services provision and prevention of financial exclusion, European Commission, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.esbg.eu/ uploadedFiles/Position_papers/ESBG%20Comments%20on%20Financial%20 Inclusion.pdf, data dostępu: 15.12.2013].
 3. Chakrabarty K. C. 2006 Financial Inclusion. Concept, Issues and Roadmap, Institute for Development and Research in Banking Technology. Established by Reserve Bank of India, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.idrbt.ac.in, data wejścia: 07.12.2013].
 4. Demirguç-Ikunt A. i inni 2008 Finance for All? Policies and Pitfalls in Expanding Access, The World Bank, Washington.
 5. Europe 2020: a strategy for smart, sustainable and inclusive growth: communication from the Commission 2010, European Commission, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://ec.europa.eu/europe2020/documents/related-document- type/index_en.htm, data wejścia: 23.12.2013].
 6. Finney D. J. 1971 Probit Analysis, Cambridge University Press, Cambridge.
 7. Green paper - promoting a  European Framework for corporate social responsibiity 2001, Commission of the European Communities, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.csr-in-commerce.eu/document_library.php/en/717/green-paper- quotpromoting-a-european-framework-for-corporate-social- responsibilityquot-com2001366-fi, data wejścia: 20.12.2013].
 8. Hosmer D. W., Lemeshow S. 2000 Applied Logistic Regression, John Wiley & Sons. New York.
 9. Hosmer D., Lemeshow S. 1980 Goodness-of-fit tests for the multiple logistic regression model, "Communications in Statistics - Theory and Methods", nr 10.
 10. Iwanicz-Drozdowska M. 2011 Edukacja i świadomość finansowa. Doświadczenia i perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH w  Warszawie, Warszawa.
 11. Kleinbaum D. G., Klein M. 2005 Logistic regression - a self-learning text, New York.
 12. Maison D. 2013 Polak w świecie finansów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. McFadden D. 1974 Conditional logit analysis of qualitative choice behavior, [w:] Frontiers in Econometrics, (red.) P. Zarembka, New York.
 14. Raport - Mikropożyczki w Polsce 2013, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://static.squarespace.com/static/51bf101ae4b010d205f86e84/t75391fdc3e4b 0dd94905fec79/1402076611218/Mikropo%C5%BCyczki%20w %20Polsce.pdf, data wejścia: 28.12.2013].
 15. Rydzewski P. 2012 Marginalizacja społeczna a rozwój zrównoważony - przykład bezdomności, "Problemy Ekorozwoju", nr 1.
 16. Shadow Banking: Strengthening Oversight and Regulation 2011, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_111027a.pdf, data wejścia 27.12.2013].
 17. World Bank eAtlas of Financial Inclusion 2013, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.app.collinsindicate.com/worldbankatlas-fi/en-us, data wejścia: 28.12.2013].
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu