BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wnuczak Paweł (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Title
Koncepcja zmodyfikowanego wskaźnika wypłacalności jako alternatywa dla tradycyjnych wskaźników oceny płynności finansowej
Modified Liquidity Ratio as an Alternative to Traditional Financial Liquidity Indicators
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 4 (70), s. 192-211, tab., bibliogr. 30 poz.
Keyword
Wskaźniki płynności finansowej, Analiza finansowa, Płynność finansowa
Liquidity ratios, Financial analysis, Financial liquidity
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono problemy związane z analizą płynności finansowej przedsiębiorstwa, dokonywaną na podstawie statycznych oraz dynamicznych wskaźników, jak również innych powszechnie znanych mierników płynności finansowej. Taka analiza jest obciążona wieloma brakami. Z tego względu nie pozwala na rzetelną ocenę wypłacalności przedsiębiorstwa. W związku z tym, zaprezentowano koncepcję zmodyfikowanego wskaźnika wypłacalności jako alternatywę dla tradycyjnie stosowanych wskaźników płynności finansowej. Zastosowanie zmodyfikowanego wskaźnika wypłacalność umożliwia przeprowadzenie precyzyjniejszej oceny zdolności przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań. Zwrócono również uwagę na kwestię sezonowości sprzedaży w ocenie płynności finansowej przedsiębiorstwa. W artykule wykorzystano przykład liczbowy, który obrazuje skale różnic w ocenie płynności finansowej, przeprowadzonej dzięki zastosowaniu tradycyjnych wskaźników płynności finansowej oraz zmodyfikowanego wskaźnika wypłacalności. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the problems associated with an analysis of financial liquidity made on the basis of static and dynamic indicators as well as other well-known measures of liquidity. This analysis has many shortcomings, therefore, does not allows for a reliable assessment of the solvency of the company. Therefore, the author of this paper presents the concept of modified liquidity ratio as an alternative to the traditionally used indicators of liquidity. Use of the modified liquidity ratio allows to perform more precise assessment of the company's ability to paying for its liabilities. The author also pay attention to the issue of seasonality in the evaluation of financial liquidity. This paper presents a numerical example that illustrates the differences in the assessment of liquidity made using traditional indicators of liquidity and modified liquidity ratio. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bednarski L. 2001 Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 2. Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B. 2001 Analizą ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 3. Bernstein L. 1993 Analysis of Financial Statement, Irwin, Homewood.
 4. Brealey R.A., Myers S.C., Allen F. 2011 Principle of Corporate Finance, The McGraw-Hill, New York.
 5. Carslaw C.A., Mills J.R. 1991 Developing Ratios For Effective Cash Flow Statement Analysis, "Journal of Accountancy", 172 (5).
 6. Gajdka J., Walińska E. 1998 Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka. Tom 2, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 7. Gąsiorkiewicz L. 1999 Ekonomika przedsiębiorstwa. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 8. Giacomino D.E., Mielke E. D. 1993 Cashflow: Another Approach to Ratio Analysis, "Journal of Accounting", 175 (3).
 9. Gottlieb M., Lewczyński W. 1993 Cash flow, sprawozdanie z przepływów gotówki, Instytut Przedsiębiorczości, Sopot.
 10. Horrigan J. O. 1965 Some Empirical Bases of Financial Ratio Analysis, "The Accounting Review", 40 (3).
 11. Kacprzyk M., Wolski R., Bolek M. 2012 Analiza wpływu wskaźników płynności oraz rentowności na kształtowanie się ekonomicznej wartości dodanej na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie, [w:] Zarządzanie finansami firm - teoria i  praktyka, A. Kopiński, T. Słoński, B. Ryszawska (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 271, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 12. Kirkham R. 2012 Liquidity Analysis Using Cash Flow Ratios and Traditional Ratios: The Telecommunications Sector in Australia, "Journal of New Business Ideas & Trends", 10(1).
 13. Kusak A. 2004 Płynność finansowa. Analiza i sterowanie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 14. Emery G., Cogger K. 1982 The measurement of Liquidity, "Journal of Accounting Research", 20(2).
 15. Figlewicz R.E., Zeller T.L. 1991 An Analysis of Performance, Liquidity, Coverage and Capital Ratiosfrom Statement of Cash Flow, Akron Business and Economic Review, 22(1).
 16. Levy H., Alderson M. J. 1998 Principle of Corporate Finance, South-Western Collage Publishing, Ohio.
 17. Nowak M. 1998 Praktyczna ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Metody i ograniczenia, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 18. Ostaszewski J. 1991 Ocena efektywności przedsiębiorstwa według standardów EWG, CIM, Warszawa.
 19. Parkinson K., Kallberg J. 1993 Corporate Liquidity. A Guide to Managing Working Capital, Irwin, Homewood.
 20. Pluta W. 1999 Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 21. Richards V. D., Laughlin E. J. 1980 A cash conversion cycle approach to liquidity analysis, Financial Management, 9(1).
 22. Rutkowski A., Zarządzanie finansami 2003 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 23. Sierpińska M., Jachna T. 1994 Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 24. Sierpińska M., Wędzki D. 2007 Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 25. Szczepaniak J. 1992 Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych, Ekorno, Łódź.
 26. Śliwa J. 1998 Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 27. Walter J. 1975 Determination of Technical Solveny, Journal of Business, 30 (1).
 28. Wędzki D. 2009 Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Tom 2. Wskaźniki finansowe, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 29. Wiśniewski T., Skoczylas W. 2002 Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 30. Wnuczak P., Cegłowski B. 2010 Zaawansowane techniki planowania należności i zobowiązań handlowych, [w:] Czas na pieniądz Zarządzanie finansami. Analiza finansowa i zarządzanie ryzykiem, D. Zarzecki (red.), Zeszyty Naukowe nr 587, Uniwersytet Szczeciński.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu