BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fiedorczuk Monika (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Grupy kapitałowe w Rosji - geneza, ewolucja, perspektywy rozwoju
Business Groups in Russia - Genesis, Evolution, Development Perspectives
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 4 (70), s. 212-230, wykr., tab., bibliogr. 36 poz.
Keyword
Grupa kapitałowa, Prywatyzacja, Państwo
Capital group, Privatisation, State
Note
streszcz., summ.
Country
Rosja
Russia
Abstract
Gospodarka Rosji, podobnie jak innych krajów, zarówno rozwijających się, jak i wysoko rozwiniętych, charakteryzuje się znaczącą rolą grup kapitałowych. Ich rozwój (trwający od dwudziestu lat) został zapoczątkowany wraz z rozpoczęciem procesu prywatyzacji i doprowadził do dominacji grup w wielu gałęziach przemysłu. W artykule podjęto próbę wyodrębnienia i analizy głównych etapów rozwoju rosyjskich grup kapitałowych oraz głównych tendencji rozwoju w pierwszej dekadzie XXI wieku i dalszych perspektyw. (abstrakt oryginalny)

The important feature of Russian economy, like many other developing and developed economies, is a significant role of business groups. Their development was started with the beginning of privatization process and have brought the dominant position in many industry branches. The paper addresses to the issue of main stages of Russian business groups development, development trends and perspectives in XXI century. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aluchna M. 2008 Współczesne wydania grup kapitałowych, [w:] O nowy ład gospodarce w Polsce, R. Bartkowiak, J. Ostaszewski (red.), SGH w  Warszawie, Warszawa.
 2. Aluchna M. 2010 Kierunki rozwoju współczesnych grup kapitałowych. Perspektywa międzynarodowa, Oficyna Wydawnicza, SGH w Warszawie, Warszawa.
 3. Durka B. 1998 Kryzys gospodarczy w Rosji. Genezą. Skutki. Scenariusze rozwoju sytuacji, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.
 4. Grabowiecki J. 2006 Grupy kapitałowo-przemysłowe keiretsu w nowych uwarunkowaniach rozwojowych gospodarki Japonii. Przyczyny regresu, Wydawnictwo UwB, Białystok.
 5. Grupy kapitałowe w Polsce 2011, M. Romanowska (red.), PWE, Warszawa.
 6. Guriev S. 2010 Business Groups in Russia, [w:] The Oxford Handbook of Business Groups, Oxford University Press, New York.
 7. Guriev S., Rachinsky A., Ownership concentration in Russian industry, Center for Economic and Financial Research (CEFIR), Moscow, Working Papers, no. 45, October 2004, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.cefir.ru, data wejścia: 10.07.2011].
 8. Hainz Ch., Business Groups in Emerging Markets - Financial Control and Sequential Investment, CESifo Working Paper, no. 1763, 2006, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.cesifo-group.de, data wejścia: 25.09.2010].
 9. Iakovlev A., Simachev Iu., Danilov Iu. 2009 The Russian Corporation. Behavioral Models in Crisis Conditions, "Problems of Economic Transition", vol. 2, no. 6, October.
 10. Jermakowicz W., Pańków J. 1995 Prywatyzacja w Federacji Rosyjskiej, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Khanna T., Yafeh Y. 2007 Business Groups in Emerging Markets: Paragon or Parasites?, "Journal of Economic Literature", vol. XIV (June).
 12. Rogoża J., Wiśniewska I. 2003 Podsumowanie przemian politycznych w pierwszej kadencji Władimira Putina, Prace OSW, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www.osw.waw.pl, data wejścia: 10.07.2011].
 13. Shumilov A. 2008 Performance of business groups: Evidence from post-crisis Russia, Bank of Finland, Institute for Economies in Transition, Helsinki, Discussion Papers, no. 24, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.bof.fi, data wejścia: 10.07.2011].
 14. Sikacz H. 2011 Ocena sytuacji finansowej operacyjnych grup kapitałowych, Oficyna a Wolters Klu-wer, Warszawa.
 15. Trocki M. 2004 Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Авдашева С.Б. 2007 Российские холдинги: новые эмипирические свидетельства, "Вопросы экономики", no. 1.
 17. Антоненко Н.С., Галухина Я.С., Паппе Я.Ш. 2013 Основные тенденции развития российского крупного бизнеса в 2000-е годы, "Журнал Новой Экономической Ассоциации", no. 1(17).
 18. Антонова З.Г. 2009 Взаимоотношения государства и бизнеса в России на современном этапе развития, "Узвестия Томского политехнического университета", t. 315, no. 6, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www.elibrary.ru, data wejścia: 1.10.2011].
 19. Государственная программа приватизации государственных и муниципальных предприятий Российской Федрации на 1992 год, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.kommersant.ru/ doc/5301, data wejścia: 10.07.2013].
 20. Долгопятова Т. 2001 Модели и механизмы корпоративного контроля в российской промышленности, "Вопросы экономики", no. 5.
 21. Долгопятова Т.Г. 2010 Концентрация собственности в российской промышленности: эволюционные изменения на микроуровне, "Журнал Новой экономической ассоциации", 8.
 22. Залоговые аукционы стали вопиющим нарушением всех законов по приватизации, интервью А. Бунича агентству Прайм-ТАСС (18 декабря 2005), dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://bunich.ru/article/index.php?id=3, data wejścia: 16.04.2013].
 23. ИЭПП, Российская экономика в 2003 году. Тенденции и перспективы (Выпуск 25) 2004, Москва, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://iep.ru/ru/rossiiskaya-ekonomika-v-2003-godu- tendencii-i-perspektivy-vypusk-25.html, data wejścia: 20.09.2013].
 24. Крыштановская О.В. 2002 Бизнес-элита и олигархи: итоги десятилетия, "Мир России", no. 4.
 25. Мальгинов Г. 2000 Участие государства в управлении корпоративными структурами в России, "Вопросы экономики", no. 9.
 26. Паппе Я.Ш. 2000 Олигархи. Экономическая хроника 1992-2000, Государственный Университет "Высшая Школа Экономики", Москва.
 27. Паппе Я.Ш. 2002 Российский крупный бизнес как экономический феномен,: особенности становления и современного этапа развития, "Проблемы прогнозирования", no. 1.
 28. Паппе Я.Ш., Антоненко Н.С. 2011 О новых конфигурациях собственников в российском крупном бизнесе, "Вопросы экономики", no. 6.
 29. Паппе Я.Ш., Галухина Я.С. 2009 Российский крупный бизнес - первые 15 лет. Экономические хроники 1993-2008, Издательский Дом ГУ-ВШЭ, Москва.
 30. Радыгин А. 2001 Собственность и интеграционные процессы в корпоративном секторе, "Вопросы экономики", no. 5.
 31. Радыгин А. 2008 Государственный капитализм и финансовый кризис: факторы взаимодействия, издержки и перспективы, "Экономическая политика", no. 6.
 32. Радыгин А.Д. 2004 Эволюция форм интеграции и управленчежих моделей: опыт крупных российских корпораций и групп, "Российский журнал менеджмента", no. 4.
 33. Российская корпорация: внутренняя организация, внешние взаимодействия, перспективы развития 2009, Т.Г. Долгопятова, И. Ивасаки, А.А. Яковлев (ред.), Издательский Дом Государственного университета Высшей Школы Экономини, Москва.
 34. Федеральная служба государственной статистики, Российский статистический ежегодник 2013, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.gks.ru/bgd/regl/ b13_13/Main.htm, data wejścia: 18.03.2014].
 35. Экономика переходного периода. Очерки экономической политики посткоммунистической России (1991-1997) 1998, Институт экономической политики переходного периода, Москва, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://iep.ru/ru/ekonomika-pere-odnogo-perioda- ocherki-ekonomicheskoi-politiki-postkommunisticheskoi-rossii-1991-1997.html, data wejścia: 20.09.2013].
 36. Яковлев А.А., Данилов Ю.А. 2007 Российская корпорация на 20-летнем горизонте: структура собственности, роль государства и корпоративное финансирование, "Россуйский журнал менеджмента", t. 5, no. 1.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu