BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Malarewicz-Jakubów Agnieszka (Uniwersytet w Białymstoku), Tanajewska Renata (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Prawne i ekonomiczne aspekty outsourcingu
Legal and Economic Aspects of Outsourcing
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 4 (70), s. 231-245, bibliogr. 34 poz.
Keyword
Outsourcing, Zarządzanie, Konkurencyjność, Przedsiębiorstwo
Outsourcing, Management, Competitiveness, Enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
Umowa outsourcingu jest efektem ciągłych zmian zachodzących w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Wprowadzanie outsourcingu jako sposobu zarządzania zapewnia elastyczność działań w odpowiedzi na zmiany zachodzące na rynku. Outsourcing to wykorzystywanie kompetencji i umiejętności zewnętrznych, wyspecjalizowanych podmiotów, w celu zajmowania się przez nich zadaniami, które najczęściej nie są związane z głównym obszarem działalności firmy macierzystej. Dzięki tej instytucji, przedsiębiorstwa sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mogą rozszerzać zakres działania rynkowego, budować przewagę konkurencyjną oraz mają szanse na konkurowanie z dużymi podmiotami. (abstrakt oryginalny)

The outsourcing agreement is a result of continuous changes in the range of conduct the business. Introduction of outsourcing as a management method provides the flexibility to respond to the changes in the market. Outsourcing is the use from competencies and skills external, specialized entities to deal with their tasks, which are usually not related to the core business of the parent company. Owing to this institution micro businesses, small and medium-sized enterprises can expand the range of the market activity, build competitive advantage and have a chance to compete with big businesses. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czarnek J. 1982 Rachunek efektywności inwestycji i postępu technicznego w przemyśle, Wyd. PWE, Warszawa.
 2. Dominguez L.R. 2009 Outsourcing krok po kroku dla menedżerów, Wyd. Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 3. Dz. U. Nr 101, poz. 926.
 4. Dz. U. Nr 19, poz. 177.
 5. Dz. U. Nr 24, poz. 141.
 6. Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.
 7. Dz. U. z 1999, Nr 52, poz. 547 ze zm.
 8. Dz. U. z 2012 r. poz. 1376.
 9. Gorynia M. 1998 Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji, Wyd. Akademia Ekonomiczna, Poznań.
 10. Greaver M.F. II 1998 Strategie Outsourcing. A Structural Approach to Outsourcing Décisions and Initiatives, Amacom, New York.
 11. Kamińska T. 2004 Ocena ekonomicznej efektywności - dylematy teorii i praktyki, [w:] Ocena efektywności funkcjonowania organizacji gospodarczej, Z. Bombera , J. Telep (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Warszawa.
 12. Kłos M. 2009 Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach, Wyd. CeDeWu.pl, Warszawa.
 13. Kopczyński T. 2010 Outsourcing w zarządzaniu przedsiębiorstwami, Wyd. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 14. Kowalewska E. 2013 Outsourcing bankowy a ryzyko działalności bankowej - zagadnienia ogólne, [w:] Zarządzanie i Finanse, Wyd. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, vol. 11, nr 1, część 3.
 15. Kowalski T. 2008 Stan i prognozy rozwoju gospodarczego i ich wpływ na działania przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Nowoczesne sposoby konkurowania w biznesie, (red.) H. Mruk, Wyd. Akademia Ekonomiczna, Poznań.
 16. Kubeczek I. 2002 Outsourcing funkcji ^personalnych w firmie - rozwiązania praktyczne, [w:] Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim, A. Ludwiczyński (red.), Wyd. Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd, Warszawa.
 17. Lachiewicz S., Matejun M. 2006 Zagrożenia wynikające z outsourcingu dla firmy macierzystej, [w:] Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu, W. Błaszczyk (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 18. Maciejewicz J. 1999 Uwarunkowania ekonomiczne i organizacyjne zastosowania outsourcingu. Materiały na konferencję: Outsourcing. Usprawnienie funkcjonowania firmy poprzez obsługę zewnętrzną, Institute for International Research, Warszawa.
 19. Matejun M. 2011 Proces outsourcingu w praktyce gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Dylematy organizacji gospodarczych. Teoria i praktyka początku XXI wieku, (red.?), Warszawa.
 20. Matejun M. 2011 Proces outsourcingu w praktyce gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Dylematy organizacji gospodarczych. Teoria i praktyka początku XXI wieku, (red.?), Wyd. Difin, Warszawa.
 21. Matejun M. 2006 Rodzaje outsourcingu i kierunki jego wykorzystania, "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej" , nr 42, Wydawnictwo PŁ, Łódź.
 22. Nowak M. 1999 Analiza kosztów jako niezbędny etap podjęcia decyzji o outsourcingu, Wyd. IIR, Warszawa.
 23. Radło M.J. 2005 Kontrakty outsourcingowe, [w:] Duening, Business Process Outsourcing. The Competitive Advantage, T. Click, Wyd. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken.
 24. Radwański Z., Panowicz-Lipska J. 2008 Zobowiązania - cześć szczegółowa, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 25. Robaczyński W. 2010 System Prawa Prywatnego, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 26. Sobińska M. 2001 Kryteria i proces doboru konsultanta do tworzenia projektu i wdrażania outsourcingu systemu informatycznego, [w:] Aspekty społeczne doskonalenia systemów informacyjno- decyzyjnych, A. Nowicki, J. Unolda (red.), Wyd. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 27. Stoner J.A.F., Freeman E., Gilbert D. 1998 Kierowanie, Wyd. PWE, Warszawa.
 28. Trocki M. 2001 Outsouring, Wyd. PWE, Warszawa.
 29. Trocki M. 2001 Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, Wyd. PWE, Warszawa.
 30. Trocki T. 1999 Outsourcing jako metoda restrukturyzacji przedsiębiorstw, "Gospodarka materiałowa i  Logistyka", nr 9.
 31. Varian H. 2005 Mikroekonomia.: kurs średni - ujęcie nowoczesne, Wyd. PWN, Warszawa.
 32. Williams O.E. 1998 Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe, Wyd. PWN, Warszawa.
 33. Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie Zasad techniki prawodawczej, Dz. U. z 2002 roku Nr 100, poz. 908.
 34. Zięty J.J. 2012 Umowa deweloperska jako umowa nazwana w  nowym kodeksie cywilnym - sens czy nonsens?, [w:] Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym, T. Mróz, M. Stec (red.), Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu