BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bober Tomasz (Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie)
Title
Zarządzanie organizacją działającą w oparciu o marketing sieciowy
Source
Zeszyty Naukowe / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Marketing, 2006, s. 59-69, rys., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Piramida finansowa, Sprzedaż bezpośrednia, Marketing, Marketing sieciowy, Kanały dystrybucji, Marketing bezpośredni
Financial pyramid, Direct sales, Marketing, Network marketing, Distribution channels, Direct marketing
Note
streszcz., summ.
Abstract
Sprzedaż bezpośrednia jest alternatywą dla tradycyjnych kanałów dystrybucyjnych i chociaż jest definiowana na różne sposoby, to jej istota nie wzbudza kontrowersji. Zasadniczo polega na rozprowadzaniu towarów i usług w oparciu o sieć kontaktów interpersonalnych oraz rekrutowaniu nowych członków poprzez organizowanie "pokazów, w których klienci mogą aktywnie uczestniczyć, co pomaga w dokonaniu sprzedaży"14, przy czym dla większości z nich jest to dodatkowe źródło dochodu. Presja na ciągły rozwój sieci sprawia, iż struktura organizacyjna musi być elastyczna, a zarządzanie w dużej mierze oparte na nieustannym szkoleniu członków organizacji, mającym nie tylko podnosić ich kwalifikacje, ale przede wszystkim wzmacniać ich identyfikacje z celami organizacji. Aspekt motywacyjny nabiera szczególnego znaczenia dla osób, które w swoim życiu zawodowym czy osobistym nie odniosły sukcesów, natomiast udział w marketingu sieciowym daje poczucie akceptacji przez liczne grono uczestników sieci oraz możliwość awansowania w hierarchii i zdobywania różnego rodzaju wyróżnień (często o wyłącznie prestiżowym charakterze) czy nagród. Jednak marketing bezpośredni kojarzony jest często z piramidą finansową ze względu na specyficzny system wynagrodzeń oraz niejednokrotnie relatywnie wysokie opłaty za przystąpienie do sieci. (fragment tekstu)

The direct sales model provides an alternative for traditional distribution channels, and even though it is defined in various ways, its essence causes no controversy. Basically, it is based on the distribution of goods and services over a network of interpersonal contacts and recruitment of new members by organising demonstrations with active client participation, which helps to conclude sales and provides an additional source of income for most salespeople. The pressure to develop the network continuously requires a flexible organisation structure, and makes the management largely based on permanent training of members, aimed not only at improvement of the qualifications but primarily at the reinforcement of their identification with the goals of the organisation. The motivational aspect acquires a special significance for the persons who have not been successful in their professional and/or personal lives, while participation in network marketing gives them a sense of acceptance by the numerous parties participating in the network and the potential for promotion in the hierarchy and winning a variety of recognitions (often of solely prestigious nature) and awards. Yet, direct marketing is often associated with a financial pyramid due to the specific system of remuneration and in many cases relatively high fees for entering the network. The article examines the nature of management in organisations working along the lines of network marketing, and presents the standard principles on which such organisations are based, refraining from their evaluation. Moreover, the paper is a teaching aid, offering complementation to exercises, which - considering the low general awareness of the problem discussed (even among academic youth) - may offer educational function. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Aronson E., Psychologia społeczna, przeł. J. Radzicki, Zysk i S-ka, Poznań 1995.
 2. Bettger F., Jak przetrwać i odnieść sukces w biznesie, przeł. E. Stahnke, Studio Emka, Warszawa 1993.
 3. Connor T., Sprzedaż doskonała, Studio Emka, Warszawa 1996.
 4. Kędzior Z., Karcz K., Badania marketingowe w praktyce, PWE, Warszawa 2001.
 5. Lambin J.,J., Strategiczne zarządzanie marketingowe, przeł. M. Strzyżewska- - Kamińska, PWN, Warszawa 2001.
 6. Levinso J.C., , Marketing partyzancki, przeł. A. Ehrlich, PWE, Warszawa 1998.
 7. Loy M., Raport: Marketing sieciowy po polsku, 2002, www.opoka.org.pl/bi- blioteka/X/XB/marksiec.html.
 8. Maciuszek J., Jak pozyskać partnerów do marketingu sieciowego, Akade, Kraków 2005.
 9. Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe., PWE, Warszawa 2003.
 10. Mruk H., Rutkowski, I.P., Strategia produktu, PWE, Warszawa 2001.
 11. Olejniczuk-Merta A., Rynek młodych konsumentów, Difin, Warszawa 2001.
 12. Otto J., Marketing bezpośredni, czyli jak zaprzyjaźnić się z klientem, Business- manbook, Warszawa 1994.
 13. Stern L.W., El-Ansary, A.J., Coughlan A.T., Kanały marketingowe, przeł. A. Błażukiewicz, M. Butrym-Karaś, PWN, Warszawa 2002.
 14. Zarządzanie produktem, pod red. B. Sojkina, PWE, Warszawa 2003.
 15. Zarządzanie i marketing, pod red. R. Niestroja, Wydawnictwo AE, Kraków 2003.
 16. www.pssb.org.pl.
 17. www.szukamypracy.pl/flexfon/index_mlm.htm.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu