BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rawski Marek (Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie)
Title
Pozycjonowanie produktów a wartość przedsiębiorstwa - teoria i praktyka gospodarcza
Source
Zeszyty Naukowe / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Marketing, 2006, s. 85-106, tab., bibliogr. 37 poz.
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Pozycjonowanie produktu, Marketing przedsiębiorstwa, Segmentacja rynku, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa
Enterprise value, Product positioning, Enterprise marketing, Market segmentation, Creating company's value
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem publikacji jest próba ukazania związków pomiędzy procesem pozycjonowania produktów a wartością przedsiębiorstwa, a także potencjalnych i faktycznych możliwości zwiększania wartości przedsiębiorstwa poprzez realizację tego procesu. Zamierzeniem pracy jest obrona tezy, że pozycjonowanie produktu potencjalnie, w sposób pośredni - przez odpowiednie ukształtowanie punktu wyjścia tworzenia produktu rzeczywistego (a w konsekwencji i pozostałych instrumentów marketingowych) - prowadzi do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Korzyści rzeczywiste, jakie przedsiębiorstwo może osiągnąć, zależą od "jakości" realizacji procesu pozycjonowania produktu. Dla poparcia tezy zostaną przedstawione wyniki badań nad postrzeganiem przez przedsiębiorstwa znaczenia procesu pozycjonowania produktu w procesie kształtowania wartości firmy. (fragment tekstu)

The goal of the publication is an attempt to present the links between the process of product positioning and enterprise value, and also of the potential and actual capacity for increasing enterprise value by implementing the process. Furthermore, the article defends the thesis that - in an indirect manner, by appropriately shaping the starting point for the creation of the actual product (and in consequence also of the other marketing instruments) - product positioning leads to the increase in enterprise value. The actual benefit that a business may achieve depend on the "quality" of implementing the process of product positioning. The results of a study in how businesses perceive the significance of product positioning process in the process of building enterprise value are presented to support the thesis. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Altkorn J., Kryteria segmentacji rynku dóbr i usług konsumpcyjnych, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1993, nr 411.
 2. Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań, pod red. K. Mazurek-Łopacińskiej, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 3. Badania rynkowe i marketingowe, red. J. Kramer, PWE, Warszawa 1994.
 4. Baker M., Marketing strategy and management, MacMillan, London 1992.
 5. Black A., Wright P., Bachman J.E., In search of shareholder value. Managing the drivers of performance, FT Pitman Publishing, London 1998.
 6. Cornell B., Corporate Valuation. Tools for effective appraisal and decision making, Business One Irwin, Inc, Boston 1993.
 7. Culley J.D., Marketing management. Foundation and practices, Boston 1983.
 8. Doyle P., Marketing wartości, przeł. A. Janiszewski, A. Święch, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2003.
 9. Duliniec E., Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 1994.
 10. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, red. W. Frąckowiak, PWE, Warszawa 1998.
 11. . Garbarski J., I. Rutkowski I., W. Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2000.
 12. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1999.
 13. Green P.F., A.M. Krieger A.M., Segmenting markets with conjoing analysis, " Journal of Marketing" 1991, nr 10.
 14. Kamela-Sowińska A., Wartość firmy, PWE, Warszawa 1996.
 15. Kłeczek R., Kowal W., Woźniczka J., Strategiczne planowanie marketingowe, PWE, Warszawa 1999.
 16. Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebether & Ska, Warszawa 1994.
 17. Lambin J.J., Strategiczne zarządzanie marketingowe, przeł. J. Adamczyk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 18. Luehrman T.A., What's it worth? a general managers guide to valuation, "Harvard Business Review", May-June 1997.
 19. Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców jako podstawa strategii marketingowej, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 20. Mc Donald M., I. Dunbar I., Segmentacja rynku, przeł. G. Łuczkiewicz, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 21. Michalski M., Zarządzanie przez wartość. Firma z perspektywy interesów właścicieli, WIG-Press, Warszawa 2001.
 22. Mynarski S., Badania rynkowe w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2001.
 23. Niestrój R., Rola marketingu w tworzeniu wartości firmy, [w:] Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa, red. A. Czubata, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2006.
 24. Niestrój R., Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, PWN, Warszawa 1996.
 25. Obłój, K., Strategia organizacji, przeł. G. Górska, PWE, Warszawa 1998.
 26. Payne A., Marketing usług, PWE, Warszawa 1997.
 27. Piercy N., Marketing. Strategiczna reorientacja firmy, przeł. M. Albigowski, J.F. Dąbrowski, Felberg SJA, Warszawa 2003.
 28. Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków 2003.
 29. Pratt P., Reilly R.E., Schwaichs R.P., Valuing a business. The analysis and appraisal of closely held companiens, Irwin Proffesional Publising, Chicago 1996.
 30. Rawski M., Wykorzystanie segmentacji rynku w procesie kreowania wartości przedsiębiorstw, [w:] Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa, red. A. Czubała, AE w Krakowie, Kraków 2006.
 31. Sagan A., Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2001.
 32. Strategor Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość, przeł. M. Bolesta-Kukułka, PWE, Warszawa 1996.
 33. Srivatava R.K., Shervanil T., L. Fahey L., Market-based assets and shareholder value, a framework for analysis, "Journal of Marketing" 1998, nr 62.
 34. Szymura-Tyc M., Zasoby i kompetencje marketingowe przedsiębiorstwa, "Marketing i Rynek" 2001, nr 5.
 35. Windy Y., Issues and advancers in segmentation research, "Journal of Marketing Research" 1978, nr 3.
 36. Woodall T., Conceptualising "value for the customeran attributional, structural and dispositional analysis, "Academy of Marketing Scence Review" 2003, nr 1.
 37. Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu