BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Plichta Jarosław (Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Podejście stosowane przy identyfikacji i pomiarze kosztów transakcyjnych w procesach wymiany
Source
Zeszyty Naukowe / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Marketing, 2006, s. 127-135, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Teoria kosztów transakcyjnych, Koszty transakcyjne, Metody pomiarowe
Transaction cost theory, Transaction cost, Measuring methods
Note
streszcz., summ.
Abstract
Jednym z krytykowanych elementów teorii kosztów transakcyjnych (TKT) jest problem operacjonalizacji i pomiaru. Koszty transakcyjne (ex-ante i ex-post) w większości są niemierzalne w ilościowy sposób. O ile koszty użycia materialnych elementów transakcji, np. mediów, są możliwe do identyfikacji, to zasadniczy problem pojawia się z kosztami pozyskiwania informacji. Czas niezbędny do zrealizowania transakcji jest kosztem alternatywnym mającym związek z indywidualnymi preferencjami i wyborami. Niektórzy autorzy przyjmują założenie o niemierzalności tych kosztów. Wprawdzie wielokrotnie wspomina się w literaturze o uzupełniającym charakterze TKT w stosunku do istniejących wcześniej koncepcji i teorii, szczególnie neoklasycznej, to jednak próby wzbogacenia napotykają trudności przede wszystkim badawcze, a mianowicie: • brak jednolitej terminologii, • współzależność kosztów produkcyjnych i kosztów transakcyjnych, która utrudnia wyodrębnienie zależności przyczynowo-skutkowych; teoria ekonomiczna sugeruje, że zmiany w obrębie kosztów transakcyjnych mają bezpośredni wpływ na położenie granicy możliwości produkcyjnych; niższe koszty transakcyjne oznaczają więcej handlu, większą specjalizację, zmiany kosztów produkcji również mają wpływ na poziom KT, • trudności z wyodrębnieniem kosztów transakcyjnych z całości kosztów (produkcyjnych i transakcyjnych łącznie zdeterminowanych przez różne czynniki rynkowe), • trudności z pomiarem (nawet jeśli uda się jednoznacznie wyodrębnić owe koszty, stosuje się zazwyczaj metodę komparatywnej analizy instytucji), • ocena wyboru danego typu transakcji przez podmiot gospodarczy z zastosowaniem metody komparatywnej analizy instytucji wymaga porównania z inną, konkurencyjną formą transakcji (ocena kosztu alternatywnego, który niekoniecznie miał miejsce w rzeczywistości, np. ze względu na zbyt wysokie KT); szacowanie kosztu jedynie potencjalnej transakcji z natury rzeczy jest utrudnione i nie poddaje się weryfikacji empirycznej. Niemniej podejmowane są próby identyfikacji, pomiaru i wprowadzenia nabywców ostatecznych do analizy kosztów transakcyjnych. Williamson uznaje brak analiz w tym obszarze za dużą lukę w teorii kosztów transakcyjnych. (fragment tekstu)

The question of transaction costs is one of the latest concepts in economy to describe business processes and phenomena. Its scope of use and field of study are both broad and complex. Relevant research has been conducted for no more than a few years. The article suggests the reasons for such a status quo. Nevertheless, research should continue to discover methods, approaches, and ways of learning both the complex and general transaction processes. While measuring transaction costs, we should apply the hybrid, multi-stage approach combining qualitative and quantitative methods. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. R. Bogaschewsky, Vertikale Kooperationen - Erklärungsansätze der Trans- aktionskostentheorie und des Beziehungsmarketing, [w:], K.P. Kaas (Hrsg.): Kontrakte, Geschäftsbeziehungen, Netzwerke: Marketing und neue Institutionenökonomik, Düsseldorf, Frankfurt am Main 1995.
  2. Fischer M., Make-or-Buy-Entscheidungen im Marketing: neue Institutionenlehre und Distributionspolitik, Wiesbaden 1993.
  3. Hammes M., Poser G., Die Messung von Transaktionskosten, [w: ] WISU, 21. Jg., Heft 11/1992.
  4. Kowalska K., Konkurowanie i koszty transakcyjne w nowej ekonomii instytucjonalnej, "Gospodarka Narodowa" 2005, nr 7-8.
  5. Mandewirth, S.O., Transaktionskosten von Handelskooperationen, Physica- Verlag, Heidelberg 1997.
  6. Picot A., Transaktionskosten im Handel. Zur Notwendigkeit einer flexiblen Strukturentwicklung in der Distribution, [w:] Betriebs-Berater, Beilage 13/1986 zu Heft 27/1986.
  7. Sydow J., Strategische Netzwerke: Evolution und Organisation, Nachdruck, Wiesbaden 1993.
  8. Williamson O.E., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, przeł. J. Kropiwnicki, PWN, Warszawa, 1998.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu