BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fudaliński Janusz (Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Strategiczne uwarunkowania zarządzania finansami w organizacji
Source
Zeszyty Naukowe / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Marketing, 2006, s. 137-148, rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Zarządzanie strategiczne, Strategia finansowa, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Rynek kapitałowy, Strategia przedsiębiorstwa, Zarządzanie finansami
Strategic management, Financial strategy, Enterprise management, Capital market, Corporation strategies, Financial management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Proces strategicznego zarządzania organizacjami, pomimo jego złożoności i rosnącego stopnia skomplikowania, znajduje się ciągle w centrum zainteresowania menedżerów. Problematyka ta wskazuje z jednej strony na konieczność myślenia kategoriami przyszłości i tworzenia architektury składowych organizacji opartych na filarach wiedzy i umiejętności, z drugiej natomiast oscyluje wokół wielowymiarowości i złożoności tego procesu, czego wyrazem staje się strategiczne podejście do funkcjonalnych aspektów zarządzania. Stojąc wobec wyzwań XXI wieku, poszukuje się możliwości koherencji organizacji z coraz trudniej przewidywalnymi uwarunkowaniami zewnętrznymi i przede wszystkim podołania tym wyzwaniom zarówno w odniesieniu do całości organizacji, jak i jej części, których funkcjonalny aspekt działalności może i często przybiera postać strategicznych działań. Holistyczne podejście do zarządzania organizacją stanowi wyraz słusznej idei opartej na integratywnym podejściu do wszelkich procesów mających związek z funkcjonowaniem firmy, ale jednocześnie zakłada myślenie kategoriami całości przez części stanowiące jej składowe. Niewątpliwie koncepcja zarządzania strategicznego nosi znamiona tego podejścia i choć ciągle niedoskonała oraz stale ulepszana i doskonalona, jest najbardziej zaawansowaną, znaną filozofią w zarządzaniu. (fragment tekstu)

The article focuses on the role of finance in strategic enterprise management. Emphasising the significance of this functional area in enterprises, a reference was made to the need for holistic approach that would provide the framework for actions focused not on short-term financial results but would provide the grounds for the survival and development of the enterprise. For this reason, besides the classical, generally known financial operational strategies, one should account for such method of their application that would ensure cohesion with the strategy formulated at the level of entire enterprise. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, PWN, Warszawa 1999.
 2. Finanse przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod red. L. Szyszko, J. Szczepańskiego, PWE, Warszawa 2003.
 3. Fudaliński J., Analizy sektorowe w strategiczny??! zarządzaniu przedsiębiorstwem, Antykwa, Kraków, 2002.
 4. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, przeł. M. Rusiński, PWE, Warszawa 1999.
 5. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2002.
 6. Kapłan R.S. , Norton D.P. , Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, oprać, wersji poi. K. Pniewska, A. Jaruga, M. Polakowski, PWN, Warszawa 2003.
 7. Komorowski J., Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, ODDK, Gdańsk 2001.
 8. Olzacka B. , Pałczyńska-Gościniak R., Leksykon zarządzania finansami, DDK, Gdańsk 1998.
 9. Penc J., Strategiczny system zarządzania. Holistyczne myślenie o przyszłości. Formułowanie misji i strategii, Placet, Warszawa 2001.
 10. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2003.
 11. Wilimowska Z., Wilimowski M., Sztuka zarządzania finansami, cz. II, OPO, Bydgoszcz 2001.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu