BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bera Anna (Uniwersytet Szczeciński), Prędkiewicz Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Dyskusja nad wartością małego przedsiębiorstwa i możliwościami wykorzystania ubezpieczeń w procesie jej tworzenia
Discussion on the Value of Small Enterprices and Possibilities of Using Insurancein the Process of Its Creation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 111, s. 221-232, bibliogr. 19 poz.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Wartość przedsiębiorstwa, Ubezpieczenia
Small business, Enterprise value, Insurances
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przeprowadzenie dyskusji nad specyfiką małego przedsiębiorstwa i jego wartością. Podjęto teoretyczne rozważania dotyczące wpływu ochrony ubezpieczeniowej wykorzystywanej w zarządzaniu ryzykiem małego przedsiębiorstwa na jego wartość. Analizę przeprowadzono dla składki czystej i brudnej. Stwierdzono, że ubezpieczenia stabilizują oczekiwane przepływy i zmniejszają ryzyko, zatem pozytywnie wpływają na wartość małego przedsiębiorstwa. Gdyby przedsiębiorstwa uiszczały wyłącznie składkę czystą, to nastąpiłby wzrost wartości firmy, natomiast w rzeczywistości płacą składkę brudną (powiększoną o dodatkowe koszty ubezpieczyciela), dlatego też trudno określić kierunek zmian wartości firmy, gdyż będzie on zależał m.in. od wrażliwości właściciela na ryzyko.(abstrakt autora)

The purpose of this article isto discussthespecifics ofthe small enterpriseand itsvalue.Theoreticalconsiderations havebeen takenonimpact of insurance usedin the smallenterpriserisk managementon itsvalue. The analysis was performedfornet and gross insurance premium. It was foundthat the useof insurance stabilizes expected cashflowand reduces risk, thuspositivelyaffect the smallbusinesses value. In the case of net premium anincrease in company value is expected, while in case of gross premium it is difficult to predict direction of change in company value, since it will depend, inter alia, on the owner sensitivity to risk.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bera A., Ochrona ubezpieczeniowa w działalności mikro i małych przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012.
 2. Bławat F., Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm, Gdańskie Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk 2003.
 3. Brigham E.F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami, t. 1, PWE, Warszawa 2000.
 4. Cwynar A., Cwynar W., Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe,Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa-Rzeszów 2007.
 5. Damodaran A., Finanse korporacyjne: teoria i praktyka, Helion, Gliwice 2007.
 6. Finanse małego przedsiębiorstwa: w teorii i praktyce zarządzania, red. H. Zadora, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2009.
 7. Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, red. W. Pluta, PWE, Warszawa 2004.
 8. Forgas J.P., Williams K.D., Wheeler L., Umysł społeczny. Poznawcze i motywacyjne aspekty zachowań interpersonalnych, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 9. Forlicz S., Niedoskonała wiedza podmiotów rynkowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 10. Kuczowic J., Kreowanie wartości w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem - przyszłość, czy ślepa uliczka?
 11. [w:] Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiem, red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 761, Szczecin 2013.
 12. Kuczowic J., Wycena małego przedsiębiorstwa, CeDeWu, Warszawa 2012.
 13. Michalski G., Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 14. Mugler J., Betriebswirtschaftslehre der Klein- und Mittelbetriebe, Band 1, Verlag Springer Wien NewYork, Austria 1998
 15. Raport o sytuacji mikro i małych firm w 2012 r., Raport Bank Pekao SA, Warszawa 2013.
 16. Skoczylas W., Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 17. Value Based Management. Koncepcje, narzędzia, przykłady, red. A. Szablewski, K. Pniewski,B. Bartoszewicz, Deloitte, Poltext, Warszawa 2008
 18. Wieczorek-Kosmala M. Wpływ ubezpieczeń gospodarczych na rynkową wartość dodaną przedsiębiorstwa, Fundacja WARTY i Kredyt Banku "Razem możemy więcej", Warszawa 2009
 19. Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, red. K. Safin, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu