BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dębicka Anna (Politechnika Poznańska)
Title
Zarządzania sytuacja kryzysową w MŚP.Wybrane problemy.
Crisis Management in SMEs. Selected Issues.
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 111, s. 233-243, rys.,tab., bibliogr.18 poz.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014
Keyword
Kryzys przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Enterprises crisis, Small business
Note
streszcz., summ.
Abstract
Specyfika MŚP wymaga indywidualnego podejścia do zarządzania sytuacją kryzysową. W artykule omówiono przyczyny powstawania kryzysu oraz kluczowe fazy zarządzania kryzysowego. Przedstawiono również wpływ obecnego spowolnienia gospodarczego na małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. Większość małych i średnich przedsiębiorstw nie ma określonych procedur dotyczących postępowania w czasie kryzysu. Co czwarte małe przedsiębiorstwo nie miało żadnych sprecyzowanych i określonych zasad działania swojego przedsiębiorstwa. Takie podejście przedsiębiorców utrudnia zarządzanie kryzysowe, które często oparte jest na czytelnych i sformalizowanych działaniach.(abstrakt autora)

A specific property of SME requires an individual approach to crisis management. The paper discusses causes of crisis in SME sector and the key phases of crisis management. Author made also an attempt to asses impact of actual economic downturn on small and medium-sized enterprises in Poland. Most small and medium enterprises do not have specific procedures for dealing with the crisis. Every fourth small company did not have any definite and certain rules of operation of its business. Lack of such procedures negatively affects crisis management, which is often based on clear and formal activities.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Boin A., The new world of crises and crisis management: implications for policymaking and research (t. 26), "Review of Policy Research" 2009, nr 4.
 2. Buczek K., Brussa A., Tarnawa A., Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.
 3. Kotler P., Caslione J.A., Chaotics. The business of managing and marketing in the age of turbulence, AMACOM, New York 2009
 4. Łuczka T., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikroi makroekonomiczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, Poznań 2001.
 5. Mitroff I.I., Pearson C.M., Janiszewski A., Zarządzanie sytuacją kryzysową czyli jak ochronić firmę przed najgorszym. Podręcznik usprawniający zdolność organizacji do reagowania w sytuacjach kryzysowych, Business Press (Businessman Book), Warszawa 1998.
 6. Nowak E., Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2007.
 7. Orłowski W.M., Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 8. Rochoń M., Analiza komparatywna determinantów wpływających na kryzys polskich i amerykańskich przedsiębiorstw, http://www.docstoc.com/ docs/120968165/Kryzysprzedsiebiorstwa.
 9. Runyan R.C., Small business in the face of crisis: identifying barriers to recovery from a natural disaster1 (t. 14), "J Contingencies & Crisis Man" 2006, nr 1. Seeger M.W., Sellnow T.L., Ulmer R.R., Communication, organization, and crisis (t. 21).
 10. [w:] Communication yearbook: an annual review, 1998.
 11. Sokołowska A., Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (Nowe Trendy w Naukach Ekonomicznych i Zarządzaniu), Warszawa 2005
 12. Spillan J., Hough M., Crisis planning in small businesses, "European Management Journal" 2003, vol. 21, nr 3.
 13. Urbanowska-Sojkin E., Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu, Wyd. AE,Poznań 2003.
 14. Veil S.R., Mindful learning in crisis management (t. 48), "Journal of Business Communication" 2011, nr 2.
 15. Wisenblit J.Z., Crisis management planning among U.S. corporations. Empirical evidence and a proposed framework, National Emergency Training Center, Emmitsburg, MD 1989.
 16. Wróblewski R., Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych (t. 14), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Administracja i Zarządzanie, 2010 (87).
 17. Zabłocka-Kluczka A., Przezwyciężanie kryzysów w polskich przedsiębiorstwach we współpracy z Zygmunt Kral, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2005 (2).
 18. Zelek A., Potransformacyjny kryzys polskich przedsiębiorstw, www.ae.krakow.pl /~ekte /konf/zelek.doc (26.06.2013).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu