BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lemańska-Majdzik Anna (Politechnika Częstochowska), Tomski Piotr (Politechnika Częstochowska)
Title
Identyfikacja czynników sukcesu przedsiębiorstwa na rynku nieruchomości. Przypadek usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
The Identification of the Success Factors of an Enterprise on the Real Estate Market. The Case of Real Estate Brokerage
Source
Świat Nieruchomości, 2014, nr 1(87), s. 5-9, tab., bibliogr. 13 poz.
World of Real Estate Journal
Keyword
Rynek nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Obrót nieruchomościami, Sukces przedsiębiorstwa
Real estate market, Property turnover, Enterprise competitiveness, Real estate transactions, Success of the company
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu zaprezentowano analizę percepcji czynników sukcesu przedsiębiorstw usługowych, których przedmiot działalności skupiony jest na świadczeniu usług w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami postrzegać można jako odgrywające istotną rolę dla funkcjonowania rynku nieruchomości. Elementem intensyfikującym konkurencję na tym rynku i zarazem stymulującym dążenie do zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw na nim funkcjonujących (obsługujących go) zdaje się być zmiana ustaw regulujących wykonywanie zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. W tych specyficznych warunkach identyfikacja czynników sukcesu przedsiębiorstw na rynku nieruchomości odgrywa szczególną rolę dla ich dalszego funkcjonowania i rozwoju. (abstrakt oryginalny)

The paper presents an analysis of the success factors perception regarding service companies which are focused on providing services in the area of real estate brokerage. Services in real property brokerage may be considered as the ones playing a vital role for the functioning of the real estate market. The element intensifying competitiveness on this market and, simultaneously, the one stimulating the pursuit of the increase in competitiveness of the enterprises functioning (providing services) seems to be the change of laws regulating the performance of the job of a real estate agent. In these specific conditions the identification of success factors of the companies on the real estate market plays a special role for their further functioning and development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Filipczuk J., Zarządzanie strategiczne, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2002.
 2. lohnson L.L., Dotson M.J., Dunlap B.J., Service Quality Determinants and Effectiveness in the Real Estate Brokerage Industry, Journal of Real Estate Research, Vol. 3, Nr 2,1988.
 3. Lemańska-Majdzik A., Czynniki sukcesu firm powstałych w wyniku samozatrudnienia, Wydawnictwo Wydz. Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.
 4. McAdams L.D., Sobeck J.M., Real Estate: A Management Guide, 8th Edition, DF Institute lnc" Dearborn Real Estate Education, La Crosse 2013, s. VII.
 5. McDaniel J.R., Louargand M.A., Real Estate Brokerage Service Quality: An Examination, Journal of Real Estate Research, Vol. 9, Nr 3,1994.
 6. Nowodziński P, Zarządzanie strategiczne współczesnym przedsiębiorstwem. Otoczenie a strategia, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2013.
 7. Pabian A., Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa na rynku. Zarys problematyki, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1998.
 8. Prahalad C.K., Ramaswamy V., Przyszłość konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 9. Słownik Języka Polskiego online, http://sjp.pwn.pl/szukaj/sukces (7.02.2013)
 10. Strużycki M" Struktura wyróżników europejskich w zarządzaniu małym i średnimi przedsiębiorstwami [w:] Strużycki M. (red. nauk.). Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002.
 11. Tomski P" Usługi pośrednictwa na rynku nieruchomości kontekst etyczny relacji po- średnik-klient, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 723 Ekonomiczne Problemy Ushig nr 96,2012.
 12. Tomski P" Identyfikacja relacji w układzie pośrednik-klient na rynku nieruchomości, "Świat Nieruchomości", nr 3 (81), 2012, s. 10-15.
 13. Vieyra S., Składniki sukcesu pośrednika i zarządcy nieruchomości, C.H. Beck, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1231-8841
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14659/worej.2014.87.01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu