BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaki Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Zarządzanie wartością - systemowa koncepcja zarządzania
Value-based Management - a Systemic Concept of Management
Source
Świat Nieruchomości, 2014, nr 1(87), s. 35-39, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
World of Real Estate Journal
Keyword
Zarządzanie wartością, Systemy zarządzania
Value management, Management system
Note
streszcz., summ.
Abstract
Koncepcja zarządzania wartością zakłada świadome inspirowanie, podejmowanie i wdrażanie działań system zarządzania zorientowanych na zwiększanie wartości przedsiębiorstwa, bądź innego podmiotu z którego funkcjonowaniem związane jest permanentne dążenie do pomnażania jego wartości rynkowej. Znajduje ona w związku z tym swoje zastosowanie w odniesieniu do funkcjonowania przedsiębiorstw, strategicznych jednostek biznesu, projektów ekonomicznych oraz nieruchomości. Koncepcja ta rodzi potrzebę kompleksowego podejścia poprzez stworzenie złożonej systemowej struktury zarządzania ukierunkowanego na pomnażanie wartości. Z tego też powodu kluczowego znaczenia dla efektywnego pomnażania wartości inwestowanego kapitału ma system zarządzania wartością. Artykuł prezentuje założenia, istotę oraz składniki i mechanizmy funkcjonowania tego systemu, jako holistycznego podejścia, integrującego ujęcie statyczne z ujęciem dynamicznym (procesowym). (abstrakt oryginalny)

The value-based management concept assumes aware inspiring, undertaking and implementing actions focused on an increase in the value of an enterprise or another entity the functioning of which is connected with permanent strive for the multiplication of its market value. Therefore, it applies to the functioning of enterprises, strategic business units, economic projects and real estate. The concept brings a need for a comprehensive approach via creating a complex systemic structure of management focused on the multiplication of value. For this reason, the value-based management system is of key significance for the effective multiplication of the invested capital value. The article presents the assumptions, the essence and the components and mechanisms of the system functioning as the holistic approach, integrating the static representation with the dynamic (process) representation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem, pod red. A. Stabryly, Mfiles.pl, Kraków 2010.
 2. Balcerek A., Jaki A" Zarządzanie wartością - prowartościowa motywacja, "Świat Nieruchomości" 2008, nr 66.
 3. Copeland T., Koller T" Murrin J., Wycena - mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG-PRESS, Warszawa 1997.
 4. Cwynar A., Cwynar W" Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje-systemy- narzędzia, FRRwP, Warszawa 2002.
 5. Jaki A., Mechanizmy procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - Seria specjalna: Monografie nr 215, Wyd. UEK, Kraków 2012.
 6. Jaki A., Zarządzanie wartością - controlling wartości, "Świat Nieruchomości" 2008, nr 65.
 7. Jaki A., Zarządzanie wartością - od strategii do pragmatyki biznesu, "Świat Nieruchomości" 2007, nr 59-60.
 8. Jaki A" Zarządzanie wartością - pomiar i ocena kreowania wartości, "Świat Nieruchomości" 2008, nr 64.
 9. Kasiewicz S., Koncepcja zarządzania wartością jako źródło kryzysu finansowego, "Finansowanie Nieruchomości" 2009, nr 20.
 10. Olsen E.. New Directions in Value Management, The Boston Consulting Group, Jnc. 2002 - http://www.bcg.com/impact_expertise/publications/files/New_Directions_Va- kie_Management_Dec2002.pdf-(8.02.20091.
 11. Potocka-Lewicka S" System organizacji zarządzania właścicielską grupą kapitałową, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie" 2002, nr 570.
 12. Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005.
 13. Stabryla A., Wybrane kierunki badań nad rozwojem firmy [w:J Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, pod red. A. Stabryty, "Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" 2008, nr 1, tom 2.
 14. Starovic D., Cooper S., Davis M., Maximising Shareholder Value. Achieving clarity in decision-making, CIMA, London 2004.
 15. Value Based Management. Koncepcje, narzędzia, przykłady, Praca zbiór, pod red. A. Szablewskiego, K. Pniewskiego, B. Bartoszewicza, Poltext, Warszawa 2008.
 16. Woźniak-Sobczak B., Funkcje kapitału w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2005.
 17. Wyciślak S" Kryzys 2008-2011. Refleksje nad rolą przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 2012, nr 2.
Cited by
Show
ISSN
1231-8841
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14659/worej.2014.87.05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu