BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drachal Krzysztof (Politechnika Warszawska)
Title
Model podażowo-popytowy cen nieruchomości
A Supply-demand Model of Real Estate Prices
Source
Świat Nieruchomości, 2014, nr 1(87), s. 41-44, tab., bibliogr. 15 poz.
World of Real Estate Journal
Keyword
Popyt, Rynek nieruchomości, Ceny nieruchomości, Podaż
Demand, Real estate market, Real estate prices, Supply
Note
streszcz., summ.
Abstract
Opisane badanie jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy prosty model podażowo-popytowy jest w stanie wyjaśnić kształtowania się cen nieruchomości pomiędzy 2006 a 2013 rokiem. Rozważane są także modyfikacje uwzględniające proces tzw. częściowego dopasowania. Badanie dotyczy rynku polskiego z podziałem na poszczególne województwa. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to answer the question whether a simple supply-demand model is capable of real estate prices explaining changes in real estate prices between the years 2006 and 2013. Furthermore, modifications taking into account the process of the so-called partial adjustment have been considered as well. The research covers the Polish market with respect to different voivodeships. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ashworth !" Parker S.C., Modelling Regional House Prices in the UK, "Scottish journal of Political Economy", 1997, nr 44.
 2. Chow G.C., Demand for Automobiles in the United States: A Study in Consumer Durables, North-Holland Publishing Co., Amsterdam 1957.
 3. Chow G.C., Niu L, Demand and Supply for Residential Housing in Urban China. /W:/ China's Housing Reform and Outcomes, red. naukowy: J. Man, Lincoln Institute Press, Cambridge MA 2010. •
 4. Florczak K" Ceny na polskim rynku nieruchomości mieszkaniowych, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", 2008, nr 16.
 5. GUS, Bank Danych Lokalnych, http://www.stat.gov.pl, 2013.
 6. Hill R.C., Griffiths W.E., Lim G.C., Principles of Econometrics, Wiley, New York 2011.
 7. Lai L.W.C., Yu B.T., The power of supply and demand. Hong Kong University Press, Hong Kong 2003.
 8. Meen G., The Time-Series Behavior of House Prices: A Transatlantic Divide?, "Journal of Housing Economics", 2001, nr 11.
 9. NBP (2013) Baza cen nieruchomości mieszkaniowych, http://www.nbp.pl/publikacje/ rynek_nieruchomosci/ceny_mieszkan.xls
 10. Qingyu Z., Regional unemployment and house price determination, "MPRA Papers", 2010, nr 41785.
 11. Trojanek R" Determinanty wahań cen na rynku mieszkaniowym, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", 2008, nr 16.
 12. Wąsewicz M., Rynek nieruchomości mieszkaniowych i jego finansowanie, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", 2010, nr 44.
 13. Żelazowski K., Regionalne zróżnicowanie cen i ich determinant na rynku mieszkaniowym w Polsce, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", 2011, nr 19.
 14. Żelazowski K., Determinanty zmian cen nieruchomości na przykładzie rynku łódzkiego, "Zeszyty Naukowe-Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu", 2011, nr 192.
 15. Żelazowski K" Zjawisko bańki cenowej w kontekście zmian a polskim rynku mieszkaniowym, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", 2007, nr 15.
Cited by
Show
ISSN
1231-8841
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14659/worej.2014.87.06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu