BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Damurski Łukasz (Politechnika Wrocławska), Laskowski Piotr (Politechnika Wrocławska)
Title
Wpływ decyzji planistycznych na wartość nieruchomości (na przykładzie gminy Oborniki Śląskie)
How Planning Decisions Impact Real Estate Property Values (as Exemplified by Oborniki Śląskie Municipality)
Source
Świat Nieruchomości, 2014, nr 1(87), s. 45-52, tab., wykr., bibliogr. 13 poz.
World of Real Estate Journal
Keyword
Wartość nieruchomości, Rynek nieruchomości, Planowanie przestrzenne
Real estate's value, Real estate market, Spatial planning
Note
streszcz., summ.
Country
Gmina Oborniki Śląskie
Oborniki Śląskie Commune
Abstract
Dokumenty planistyczne określają możliwe sposoby wykorzystania nieruchomości, determinując tym samym ich potencjał inwestycyjny i wartość rynkową. Prezentowany artykuł stawia sobie za cel wskazanie zależności między kolejnymi etapami procesu planowania przestrzennego a ceną nieruchomości, lako przykład posłużyła tu gmina Oborniki Śląskie w województwie dolnośląskim. Analizie poddano poszczególne strefy funkcjonalne wyznaczone w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zestawiając dane dotyczące ilości transakcji oraz średniej ceny w transakcji kup- na/sprzedaży za 1 m2 gruntów z ostatnich 10 lat, z podziałem na grunty zurbanizowane i niezurbanizowane. Wyniki analizy pozwalają zaobserwować nieznaczne ożywienie na rynku nieruchomości związane z uchwaleniem kolejnych dokumentów planistycznych. (abstrakt oryginalny)

Planning documents define the possible functions of particular land and therefore determine the market potential and the value of real estate properties. This paper aims to identify the relationship between the stages of the planning process and the price of property. As an example, here served Oborniki Śląskie in Lower Silesia voivodeship. The different functional areas designated in this municipality, compiling data on the number of transactions and on the average price in the purchase / sale transactions per 1 m2 of land for the last 10 years have been analysed. The results of this study show some visible changes on the real estate market that can be associated with the adoption of particular planning documents. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bajerowski T., Teoretyczne i praktyczne aspekty prognozowania finansowych skutków opracowań planistycznych, Educaterra, Olsztyn 2008.
 2. Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (http://www.stat.gov.pl/ bdl/app/strona.html?p_name=indeks), dostęp 31.10.2013.
 3. Cymerman R., Planowanie przestrzenne dla rzeczoznawców majątkowych, zarządców oraz pośredników w obrocie nieruchomościami. Educaterra, Olsztyn 2012.
 4. Cymerman R., Gwfctódzińska M., Kurowska K" Wartość rynkowa nieruchomości jako kryterium wyboru funkcji terenu, materiały seminarium naukowego PSRWN, Gdańsk 15-16 marca 2001.
 5. Gołąbeska E. (red.), Rynek nieruchomości i jego podmioty, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2007.
 6. Gołąbeska E., Źródła informacji o nieruchomościach w systemie gospodarki przestrzennej, Politechnika Białostocka, Białystok 2010.
 7. Hozer J. (red.), Podstawowe wiadomości z zakresu zarządzania nieruchomościami. Katedra Ekonometrii i Statystyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 8. Ładysz J., Methods of measuring the économie value of public spaces [w:] Jedlicka P. (ed.) Economie development and management of régions, peer-reviewed conférence proceedings, part II, published by Gaudeamus, the University of Hradec Kràlové, Hradec Kràlové 2012.
 9. Nowak M. [.. Kreja P, Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jako instrument polityki przestrzennej w "polskich metropoliach ", "Świat Nieruchomości", Nr 80 (2/2012).
 10. Stachura E" Marketing na rynku nieruchomości. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 11. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie, uchwała Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr XXIV/187/12 z dnia 29 października 2012 roku.
 12. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. 2003 nr 80poz. 717.
 13. Wierzchowski M. W" Prognozowanie skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. "Świat Nieruchomości", Nr 81 (3/2012), M. W. Wierzchowski, Prognozowanie skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, "Świat Nieruchomości", Nr 74 (4/2010).
Cited by
Show
ISSN
1231-8841
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14659/worej.2014.87.07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu