BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Balicki Michał (Urząd Gminy Jarosław)
Title
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w kształtowaniu innowacyjnych obszarów województwa podkarpackiego
Foreign Direct Investments in the Development of Innovative Areas of Podkarpacie Voivodeship
Source
Świat Nieruchomości, 2014, nr 1(87), s. 59-67, tab., bibliogr. 21 poz.
World of Real Estate Journal
Keyword
Rynek nieruchomości, Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Innowacyjność, Region
Real estate market, Direct investments, Foreign investment, Innovative character, Region
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo podkarpackie
Subcarpathian Voivodeship
Abstract
Celem artykułu jest ocena roli bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu innowacyjności obszarów województwa podkarpackiego. Artykuł zawiera dane dotyczące struktury inwestycji zagranicznych na terenie województwa, jak również analizuje ich wielkość, uwzględniając przy tym inwestycje w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, Parkach Przemysłowych oraz klastrach technologiczno-przemysłowych które stają się obecnie kluczowym czynnikiem w rozwoju innowacyjnego Podkarpacia. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to evaluate the role of foreign investments in the development of innovative areas of the Podkarpacie voivodeship. The article presents the information regarding the structure of foreign investments in the voivodeship. Additionally, it analyses their size taking into account the investments in special economic zones, such as: industrial parks and technological-industrial clusters, which are becoming a key factor in the innovative development of the Podkarpacie voivodeship. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Becik R., Teoretyczne podstawy tworzenia klastrów gospodarczych, [w:] Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego, red. E. Bojar, Lublin 2006.
 2. Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006.
 3. Cyrson E" Korporacje wielonarodowe. Prawidłowości ekspansji zagranicznej, PWN, Warszawa 1981.
 4. Czerwieniec E" Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarce krajów wysokorozwiniętych, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Poznań 1990, nr 105.
 5. Dunning J.H., International Production and Multinational Enterprise, George Allen and Unwin, London 1981.
 6. Howaniec H., Ocena polityki klastrowej Polski w latach 2007-2013, (w:) R. Borowiecki, T. Rojek, Kooperacja przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, wyd. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013.
 7. Howaniec H" Rola klastrów w rozwoju atrakcyjności inwestycyjnej regionów (w:) R. Borowiecki, T. Rojek (red.), Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarcze, wyd. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.
 8. Howaniec H., Wpływ polityki klastrowej na innowacyjność regionu na przykładzie województwa śląskiego, w: Współpraca międzyorganizacyjna w działalności przedsiębiorstw, R. Borowiecki, T. Rojek (red.), wyd. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
 9. Karaszewski W., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2004.
 10. Lewandowska A., M. Stopa, R. Pater, Diagnoza innowacyjności woj. Podkarpackiego na tle regionów Polski i Unii Europejskiej 2012 Raport, Rzeszów 2012.
 11. Marona B., Bieniek A. , Wykorzystanie modelu VECM do analizy wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę polski w latach 1996-2010, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Nauki Humanistyczno-Społeczne-Ekonomia XLIV nr 2(2013) 1-14.
 12. Marshall A., Zasady ekonomiki, M. Arct. Warszawa 1925.
 13. Porter E., Porter o konkurencji. PWE, Warszawa 2001.
 14. Porter M. E.., The Compétitive Advantage of Nations, Macmillan Press, Hampshire and London 1990.
 15. Przegląd Regionalny 2012 województwo podkarpackie, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2013.
 16. Putkiewicz W., D. Stokowska, Region a Klastry, [w:j Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego, red. E. Bojar, Lublin 2006.
 17. Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2012, Rzeszów 2012.
 18. Rychlewska R, Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój województwa podkarpackiego, "Studia Regionalne i Lokalne" 2010, Nr 3(41).
 19. Szymańska M., N. Kolber, M. Czuchnowski, P. Wacnik (red.), Podkarpacie dla Inwestorów, Analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010-2012, Rzeszów 2012.
 20. Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. 2007 nr 42 poz. 274).
 21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 VI 2006 r. (Dz. U. Nr 118, poz. 803)
Cited by
Show
ISSN
1231-8841
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14659/worej.2014.87.09
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu