BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gonet Mateusz
Title
Rozwiązywanie sporów w sprawach budowlanych - arbitraż
Dispute Resolution in Construction Matters - Arbitration
Source
Świat Nieruchomości, 2014, nr 1(87), s. 69-73, bibliogr. 8 poz.
World of Real Estate Journal
Keyword
Usługi budowlane, Rozwiązywanie konfliktów, Budownictwo, Sąd polubowny
Construction services, Solving conflicts, Construction, Arbitration court
Note
streszcz., summ.
Abstract
Budownictwo jest jedną z największych ale i zarazem jedną z najtrudniejszych gałęzi gospodarki. Spory powstałe w związku z inwestycjami budowlanymi są sporami bardzo skomplikowanymi co powoduje, iż ich rozwiązanie jest procesem czasochłonnym, a w konsekwencji przyczynia się do opóźnienia inwestycji budowlanych, narażając zarówno inwestora jak i wykonawcę na ogromne straty. Z tego powodu przedsiębiorcy z branży budowlanej powinni stawiać na taki tryb rozwiązywania sporu, który pozwoli na możliwie szybkie i odformalizowane jego rozwiązanie. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie najczęściej występujących przyczyn powstawania sporów w branży budowlanej oraz scharakteryzowanie jednego z alternatywnych sposobów ich rozwiązywania, jakim jest postępowanie przed sądem polubownym. (abstrakt oryginalny)

Construction is one of the largest but also one of the most difficult sectors of the economy. Disputes arising in connection with construction projects are very complicated ones which causes that their solution is a time-consuming process and, consequently, contributes to the delay of construction projects, exposing both the investor and the contractor to huge losses. For this reason, an entrepreneur in the construction industry should adopt such a mode of dispute resolution which will allow for the swift and deformalised solution. This article aims to present the most common causes of disputes in the construction matters and characterisation of one of the alternative ways of solving them, that is the arbitration proceedings. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Damasiewicz, Umowa o roboty budowlane z wzorami, Warszawa 2010.
  2. Gonet M., Sąd Arbitrażowy, www.studentprawa.pl, 2012 r.
  3. Jamka M., Barczewski A., Arbitraż w sprawach budowlanych- wybrane problemy praktyczne, w: Arbitraż w Polsce, Warszawa 2011.
  4. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego, Dz.U.1964.43.296 (U).
  5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U.1964.16.93 (U). •
  6. Weitz K" Ereciński T" Sąd arbitrażowy, Warszawa 2008.
  7. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 25 marca 1998 r. II CKN 653/97.
  8. Wyrok Sądu Najwyższego z 18.05.2007 r" 1 CSK 51 /07, Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 25 marca 1998 r. II CKN 653/97.
Cited by
Show
ISSN
1231-8841
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14659/worej.2014.87.10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu