BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olejniczak Karolina (Politechnika Poznańska)
Title
Wspieranie innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Szwajcarii
Supporting Innovation in SMEs
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 111, s. 286-296, bibliogr. 23 poz.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014
Keyword
Innowacje, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Innovations, Small business
Note
streszcz., summ.
Abstract
Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają istotną rolę w gospodarkach krajów europejskich, również w Szwajcarii. Wprowadzanie innowacji w tych przedsiębiorstwach, pomimo ich elastyczności i zdolności do dostosowywania się do zmieniających się warunków, wymaga pokonywania wielu barier. Bariery te są bardzo podobne w większości krajów. Szczególną rolę odgrywają w tym kontekście instytucje otoczenia biznesu oraz szkoły wyższe. Ich oferta dotycząca wspierania małych i średnich przedsiębiorstw jest w Polsce wciąż w fazie rozwoju. Dlatego warto przyjrzeć się instrumentom wspierania innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w bardziej rozwiniętych gospodarkach. Dobrym przykładem są działania szwajcarskich instytucji i uczelni wyższych. Autor koncentruje się na działaniach tych instytucji i uczelni w Kantonie Berno.(abstrakt autora)

Small and medium enterprises (SMEs) play an important role in the economies of all the European countries, including Switzerland. Introduction of innovations in such companies, despite their flexibility and ability to adapt to changing conditions, requires overcoming many barriers. These barriers are actually similar in most of the countries. Business environment institutions and universities play a special role here. Unfortunately their offer of support to SMEs is still under development in Poland. It is therefore worth looking at the innovation-supporting instruments of the more developed economies. Swiss institutions and universities give good examples of such actions. The author focuses on the innovation-supporting activities of business environment institutions and universities in the region of Bern.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borowiec A., Kubiak K., Badanie firm odpryskowych w kontekście dyfuzji innowacji w sieciach przedsiębiorstw w Wielkopolsce
 2. [ w:] Budowa scenariuszy transformacji wiedzy wspierających innowacyjną Wielkopolskę, t. I, Badania uzupełniające, red. M.K. Wyrwicka, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011.
 3. Kłos Z., Innowacyjność i przedsiębiorczość innowacyjna, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2012.
 4. Lisowska R., Bariery rozwoju działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw na terenach wiejskich na przykładzie województwa łódzkiego
 5. [ w:] Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szanse i zagrożenia rozwoju, red. N. Daszkiewicz, CeDeWu, Warszawa 2007.
 6. Matusiak K.B., Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości - przesłanki, polityka i instytucje, Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom-Łódź 2006.
 7. Nazdrowicz J., Bariery innowacyjności w polskich przedsiębiorstwach, "Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie" 2008, nr 2(7).
 8. Nowacki R., Relacje pomiędzy innowacyjnością a konkurencyjnością przedsiębiorstw
 9. [ w:] Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa, red. R. Nowacki, Difin, Warszawa.
 10. Popławski W., Bariery innowacyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw
 11. [ w:] Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań współczesnej gospodarki, red. P. Dominiak, VM Group, Gdańsk 2005.
 12. Przygodzki Z., Konkurencyjność regionów
 13. [ w:] Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, red. J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, CeDeWu, Warszawa 2012.
 14. Strużycki M., Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionu - nowe wyzwania
 15. [ w:] Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, red. M. Strużycki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 16. http://www.nsrr.gov.pl/NR/rdonlyres/F36C4DA8-A738-4BCA-BF37- 45903AFDCACA/14584/nsrr_zwp72.pdf (9.11.2013).
 17. http://www.programszwajcarski.gov.pl/informacje_ogolne/strony/informacjeogole_0110.aspx (7.11.2013).
 18. http://www.swissgrant.pl/szwajcarski-grant-blokowy/program (7.11.2013).
 19. http://www.innobe.ch/de/innovation-dl (10.11.2013).
 20. http://www.bc4ht.ch/sie (10.11.2013).
 21. http://www.forschung.ti.bfh.ch/de/wissens_und_technologietransfer/leistungen_fuer_partner/t abs/infrastruktur_fachwissen.html (11.11.2013).
 22. http://www.kti.admin.ch/ (11.11.2013).
 23. http://www.wirtschaft.bfh.ch/de/dienstleistungen/leistungsangebot/analysen_und_vergleichsst udien.html (11.11.2013).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu