BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czakon Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
O ograniczeniach strukturalizmu w badaniach sieci międzyorganizacyjnych
On the boundaries of structuralism in interorganizational network research
Source
Organizacja i Kierowanie, 2014, nr 1A, s. 27-35, bibliogr. 13 poz. tab., bibliogr. 13 poz.
Organization and Management
Keyword
Strukturalizm, Sieci przedsiębiorstw, Przewaga konkurencyjna, Sieci międzyorganizacyjne
Structuralism, Enterprise networks, Competitive advantage, Inter-organizational networks
Note
streszcz., summ.
Abstract
Badania nad sieciami międzyorganizacyjnymi przyciągają uwagę badaczy, wyrażoną różnorodnymi perspektywami i pozycjami poznawczymi. Pośród nich strukturalizm stał się szczególnie popularny. Zakłada on, że wyjaśnienie zjawisk działań oraz ich skutków jest obiecujące dzięki zrozumieniu struktur, w których one zachodzą. Zmienne strukturalne pozwalają wyjaśnić sprawność, efektywność czy przewagę konkurencyjną w sieciach, ujawniając krzywoliniowe relacje. Uzupełniają inne, np. zasobowe wyjaśnienia. Jednocześnie jednak ujawniły się ograniczenia tego podejścia, widoczne szczególnie w dylematach klatka - tworzywo, sztywność - elastyczność oraz kategorii poznawczych. Wydaje się, że strukturalizm jest ważną i obiecującą drogą, a nie ostatnim etapem. (abstrakt oryginalny)

Interorganizational networks attract researchers' attention, expressed in various perspectives and stances. Among them, structuralism has been increasingly popular. It assumes that explanation of phenomena, processes and their outcomes, is promising through structures in which they occur. Structural variable contribute to understand efficiency, effectiveness and competitive advantage in networks, unveiling curvilinear relations. They complement extant explanatory variables. However, there are boundaries of structuralism, clearly visible in dilemmas: constraint-object, rigidity-flexibility, and the cognitive categories it adopts. Hence, structuralism seems to be an important, but not final contribution to interorganizational network understanding. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Barney J., Firm resources and sustained competitive advantage, "Journal of Management" 1991, 17 (1), pp. 99-120.
 2. Chandler A. D., Strategy and structure, MIT Press, Cambridge 1962.
 3. Czakon W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 4. Czakon W., Osobliwości przepływów wiedzy w strukturach sieciowych, [w:] Metody badania i modele rozwoju organizacji, A. Stabryła, S. Wawak (red.), Mfiles, Kraków 2012, s. 27-32.
 5. Czakon W., Rogalski M., Coopetition typology revisited - a behavioural approach, "Int. J. Business Environment" 2014, Vol. 6, No. 1, pp. 28-46.
 6. Dhanaraj C., Parkhe A., Orchestrating Innovation Networks, "Academy of Management Review" 2006, Vol. 31, No. 3, pp. 659-669.
 7. Håkansson H., Snehota I., No business is an island: the network concept of business strategy. "Scandinavian Journal of Management" 1989, No. 5 (3), pp. 187-200.
 8. Klimas P., Efektywność zespołów międzyorganizacyjnych w świetle hipotezy bliskości, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2012, nr 1, s. 83-95.
 9. Krzakiewicz K., Cyfert S., The Network Concept of Strategic Management and Its Limitations, "Mangement" 2013, No. 1, pp. 19-30.
 10. Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Perspektywy poznawcze w postrzeganiu sieci międzyorganizacyjnych, "Nauki o Zarządzaniu" 2011, nr 8, s. 111-120.
 11. Niemczyk J., Strategia. Od planu do sieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 12. Sułkowski Ł., Kulturowe procesy zarządzania, Difin, Warszawa 2012.
 13. Zakrzewska-Bielawska A., Zasobowe uwarunkowania koopetycji w przedsiębiorstwach high-tech, "Przegląd Organizacji" 2013, nr 2, s. 3-8.
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu