BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kutera Robert (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Machura Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Rola e-edukacji w dążeniu do e-integracji Społeczeństwa informacyjnego
A Role Of E-Education in A Pursuit of E-Inclusion of Information Society
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 68, s. 222-231, bibliogr.22 poz.
Issue title
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2
Keyword
Edukacja elektroniczna, Integracja komunikacyjna, Komunikowanie, Społeczeństwo informacyjne
e-education, Communication integration, Communication, Information society
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ewolucja Internetu i technologii informacyjnych spowodowała, że społeczeństwa stopniowo przechodziły z ery industrialnej, w której główną siłą napędową gospodarki był przemysł i rolnictwo, w erę postindustrialną - erę, w której najistotniejsza jest informacja. Zaczął się kształtować nowy model społeczeństwa informacyjnego, definiowany jako społeczeństwo, które nie tylko posiada rozwinięte środki przetwarzania informacji i komunikowania, lecz środki te są podstawą tworzenia dochodu narodowego i dostarczają źródła utrzymania większości społeczeństwa. Informacja stała się najważniejszym i najbardziej pożądanym towarem, pozyskiwanie jej w znaczącym stopniu wpływa na rozwój kulturalny i społeczny. Podstawowymi wyróżnikami nowego społeczeństwa są m.in.: wysoki poziom scholaryzacji społeczeństwa, wysoki poziom alfabetyzmu funkcjonalnego w społeczeństwie, a także postępujący proces decentralizacji społeczeństwa. Rozwój społeczeństwa determinowany dostępem do nowoczesnych technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT) nie jest jednak na tyle powszechny i równomierny we wszystkich jego warstwach, że rosną różnice pomiędzy grupami społecznymi dysponujący kompetencjami cyfrowymi oraz grupami społecznymi ich pozbawionymi. Konsekwencje tego zjawiska są na tyle poważne, że niezbędne jest szybkie podjęcie działań mających na celu cyfrowe zintegrowanie tych grup. Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie roli e-edukacji w kontekście zjawiska wykluczenia cyfrowego oraz działań podejmowanych na rzecz e-integracji polskiego społeczeństwa informacyjnego. (fragment tekstu)

The article presents an analysis of educational implications of the information society, an emerging society in which information and communication technology (ICT) plays an important role. It expands the current understanding of the digital divide and also reviews some elements of strategies for the development of digital literacy in a pursuit of e-inclusion of information society, that are connected with lifelong learning and self-learning aided by ICT (e-education). It shows samples of national social programs in Poland to support digital literacy (and finally e-incusion) and presents results of research in the area of e-education among 40 polish universities. (author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Batorski D.: Internet a nierówności społeczne, "Studia Socjologiczne" 2005, nr 2(177).
 2. Chodacka B., Miłosz M.: E-obywatel - przezwyciężanie barier, "E- mentor" 2008, nr 2(24).
 3. Co to jest wykluczenie cyfrowe/ przepaść cyfrowa?, http://www.transpod.pl/ index. php?option=com_content&task=view&id=266&Itemid=23
 4. Czerniawska D., Głomb K., Krawczyk A.: Stymulowanie rozwoju społeczeństwa informacyjneg w woj. zachodniopomorskim jako czynnik wzrostu gospodarczego w regionie, studium Pro@ctis, Tarnów-Szczecin 2009.
 5. Deklaracja Ministrów, MSWiA, Ryga 2006, http://www2.mswia.gov.pl/ download. php?s=1&id=1863
 6. Fong E., Wellman B., Kew M., Wilkes R.: Correlates of the digital divide: Individual, household and spatial variation, University of Toronto 2001.
 7. Gajda J.: Media w edukacji, Impuls, Kraków 2007.
 8. Głomb K.: E-integracja - stara nazwa, nowa treść, http://transpod.pl/index.php
 9. Goban-Klas T., Sienkiewicz P.: Społeczeństwo informacyjne. Szanse, zagrożenia, wyzwania, Wydawnictwo Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999.
 10. http://pl.wikipedia.org/wiki/Wykluczenie_cyfrowe
 11. i2010 - Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i  zatrudnienia, Bruksela 2005, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? uri= COM: 2005:0229:FIN:PL:pdf
 12. ICT motorem innowacji, Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/information_ society/tl/research/index_pl.htm
 13. Juszczyk S.: Edukacja w sytuacji zmiany społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007.
 14. Kaplan D. (red.): e-Inclusion: New Challenges and Policy Recommendations, 2005, http://ec.europa.eu/information_society/.../kaplan_report_einclusion _final_ version.pdf
 15. Kąkolewicz M.: Technologie informacyjne a konieczność zmiany paradygmatów edukacji, [w:] Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, materiały konferencyjne, SGH, Warszawa 2010.
 16. Kompetencje kluczowe, Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury, http://eacea.ec.europa.eu/eurydice/ressources/eurydice/pdf/0_integra l/031PL.pdf
 17. Kuhn T.S.: Struktura rewolucji naukowych, Aletheia, Warszawa 2009.
 18. Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem. Przyczyny techniczne, organizacyjne i społeczne. Raport, Eficom SA, Warszawa 2008.
 19. Polak M.: Nowe trendy w edukacji. Nowoczesna edukacja na wyciągnięcie ręki, [w:] Szkoła a nowoczesne technologie, materiały konferencyjne, Katowice 7.02.2011.
 20. Sobieska-Karpińska J. (red.): E-edukacja w społeczeństwie informacyjnym. Raport badawczy Katedry Komunikacji Gospodarczej, UE Wrocław, Wrocław 2011.
 21. Tomczyk Ł.: E-edukacja seniorów jako element budowy społeczeństwa informacyjnego, "E-mentor" 2009, nr 3(30).
 22. http://www.elearningeuropa.info/directory/index.php? page=doc&doc_id=7777&d oclng=15
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu