BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bondar Aleksander W. (Belarus State Economic University (Minsk, Belarus))
Title
The concept of the "new economy" and specifics of its development
Koncepcja "nowej gospodarki" i specyfika jej rozwoju
Source
Ekonomia i Zarządzanie, 2013, nr 1, s. 7-18, bibliogr. 22 poz.
Economics and Management
Keyword
Nowa gospodarka, Nowe technologie, Gospodarka usług
New economy, High-tech, Services economy
Note
summ., streszcz.
Country
Białoruś
Belarus
Abstract
Nowa gospodarka to termin opisujący wynik przechodzenia od gospodarki opartej na produkcji do gospodarki opartej na usługach. Jest to zespół nowych zjawisk, procesów i zależności ekonomicznych, finansowych oraz kulturowych, opierających się na nowych technologiach. Ta stosunkowo nowa koncepcja ma zastosowanie w szczególności do sektorów, w których ludzie zależą coraz bardziej od komputerów, telekomunikacji i Internetu w procesie produkcji, sprzedaży i dystrybucji towarów i usług. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie możliwości, jak również dynamicznych czynników, w kontekście zarządzania procesem tworzenia nowej gospodarki w Republice Białorusi. (abstrakt oryginalny)

"New economy" is a term to describe the result of the transition from a manufacturing-based economy to a service-based economy. It is a set of new phenomena, processes and economic, financial and cultural dependency, based on new technologies. This relatively new concept applies particularly to industries where people depend more and more on computers, telecommunications and the Internet to produce, sell and distribute goods and services. The purpose of this article is to identify opportunities, as well as dynamic factors in the context of managing the formation of the new economy in the Republic of Belarus. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Богдан Н.И. (2007), Инвестиции в знания: мировые тенденции и проблемы Беларуси, Белорусский экономический журнал 3, pp. 75-86
 2. Бондарь А.В. (2006a), Человеческий капитал в контексте макроэкономической стабилизации и конкурентоспособности национальной (малой открытой) экономики, Минск, Настаун. газ, 336 p.
 3. Бондарь А.В. (2006b), Новая экономика на рубеже веков, in: Мясникович М.В., Белорусская модель социально-экономического устойчивого инновационного развития и пути реализации, сборник материалов Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 19-22 апреля 2006, Институт экономики НАН Беларуси, 615 p.
 4. Бондарь, А.В., Корнеевец И.В., Яхницкая Н.А. (2007), Человеческий капитал - стратегический ресурс новой экономики, Белорусский экономический журнал 2, pp. 56-69
 5. Employment in services % of total employment (most recent) by country, http://www.nationmaster.com/graph/lab_emp_in_ser_of_tot_emp-labor-employment-services-total, [17.01.2013]
 6. Игнацкая М.А. (2006), Новая экономика: опыт структурно-функционального анализа, КомКнига, 304 p.
 7. Лазарев И.А., Хижа Г.С. (2006), Новая информационная экономики и сетевые механизмы развития, Дашков и К, 240 p.
 8. Лемещенко П.С. (2007), Новая экономика: онтологические изменения и теоретические начала, Новая экономика 9-10, pp. 5-20
 9. Макаров В.Л. (2003), Контуры экономики знаний, Экономист 3, p. 3-15
 10. МЭРБ - Министерство экономики Республики Беларусь - Новости (2011), О реализации Комплексной программы развития сферы услуг в 2010 году и за 2006-2010 годы, http://www.economy.gov.by/ru/news/o--realizatsii-kompleksnoj-programmy-razvitija---sfery-uslug--v-2010g-i-za--2006-2010-gody_i_0000000627.html, [17.01.2013]
 11. НCKРБ - Национальный статистический комитет Республики Беларусь (2011a), Статистический ежегодник Республики Беларусь 2011, Минск, 633 p.
 12. НCKРБ - Национальный статистический комитет Республики Беларусь (2011b), Сфера услуг Республики Беларусь в 2010 г., Минск, p. 37
 13. НCKРБ - Национальный статистический комитет Республики Беларусь (2011c), Наука и инновационная деятельность в Республике Беларусь - статистический сборник, Минск, 146 p.
 14. НCKРБ - Национальный статистический комитет Республики Беларусь (2011d), Об инновационной деятельности в Республики Беларусь, Минск, 99 p.
 15. НCKРБ - Национальный статистический комитет Республики Беларусь (2011e), Беларусь в цифрах 2011, Минск
 16. НCKРБ - Национальный статистический комитет Республики Беларусь (2011f), Здоровье населения Республики Беларусь - статистический сборник, Минск, 160 p.
 17. О качественном составе рабтников организаций в Республики Беларусь, http://www.belstat.gov.by, [17.01.2013]
 18. Пороховский А.А. (2002), Феномен «новой экономики» и функции государства, Российский экономический журнал 9, pp. 63-73
 19. ПРООН - Программа развития ООН (2011), Доклад о человеческом развитии 2011. Устойчивое развитие и равенство возможностей: лучшее будущее для всех, Весь Мир, 188 p.
 20. Стрелец И.А. (2003), Новая экономика и информационные технологии, Экзамен, 256 p.
 21. Шимов В.Н. (2008), Структурная трансформация экономики Беларуси: предпосылки и приоритеты, Белорусский экономический журнал 2, pp. 4-11
 22. World Bank, Доля экспорта высокотехнологичной продукции в общем экспорте - Статистические данные, http://www.worldbank.org, [17.01.2013]
Cited by
Show
ISSN
2080-9646
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu