BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łyszczarz Katarzyna (Uniwersytet w Białymstoku), Senderacka Izabela (Politechnika Białostocka)
Title
Uczelnie publiczne w świetle reformy szkolnictwa wyższego. Wybrane aspekty
Public universities in the light of the higher education reform. Selected aspects
Source
Ekonomia i Zarządzanie, 2013, nr 1, s. 30-38, bibliogr. 15 poz.
Economics and Management
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Finanse szkolnictwa wyższego, Zarządzanie szkolnictwem, Kapitał intelektualny, Komercjalizacja, Reforma oświaty, Zarządzanie kapitałem intelektualnym
Higher education, Higher education finance, Education management, Intellectual capital, Commercialization, Educational system reforms, Intellectual capital management
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodeship
Abstract
W niniejszym artykule podjęto problematykę finansowania oraz przedstawiono wybrane aspekty zarządzania własnością intelektualną w uczelniach publicznych. Przeanalizowano zmiany zachodzące w systemie ich finansowania oraz konsekwencje zmian w zakresie zarządzania własnością intelektualną. Oceniono stopień wdrażania przez uczelnie publiczne, w tym w województwie podlaskim, regulaminów zarządzania własności intelektualną. Zwrócono uwagę na wpływ, jaki mają nowe regulacje reformy szkolnictwa wyższego oraz jakie kwestie wymagają dalszych usprawnień systemowych. (abstrakt oryginalny)

Changes in the financing system of the university as well as the demographic crisis had caused that some universities have already experienced difficulties, while others look to the future with anxiety. For a long time universities have been aware of the demographic crisis, and that the loss will deepen. The main aim of the article is to describe the subject matter concerning changes that occur in higher education with which universities must face the public. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Izdebski H., Zieliński J. (2011), Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. Komentarz do nowelizacji, 2011, http://www.lex.pb.edu.pl, [15.04.2013]
 2. Kocańda P. (2012), Forum Akademickie, listopad
 3. Kołacz J. (2012), Komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych przez szkoły wyższe. Teza nr 1, Państwo i Prawo, 2012, http://www.lex.pb.edu.pl, [15.04.2013]
 4. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483, z późn. zm.)
 5. Krzewiński R. (red.), (2011), Model Open Code Transfe, Poznań
 6. Kudrycka B., Rektorzy o finansowaniu wyższych uczelni, dostęp zdalny: http://www.kurier365.pl/, [15.04.2013]
 7. Matusiak K.B. (2010), Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce na wiedzy, SGH, Warszawa
 8. Przwodnik komercjalizacji B+R dla praktyków, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2010, s. 168
 9. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki (Dz. U. nr 65, poz. 435, z późn. zm.)
 10. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad podziału dotacji budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. nr 89, poz. 544, z późn. zm.)
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. poz. 1533)
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. nr 246, poz. 1796, z późn. zm.)
 13. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)
 14. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)
 15. Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. nr 106, poz. 493, z późn. zm.)
Cited by
Show
ISSN
2080-9646
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu