BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łyszczarz Katarzyna (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Finansowanie uczelni publicznych a przedsiębiorczość akademicka
The financing of the public higher education and the academic entrepreneurship
Source
Ekonomia i Zarządzanie, 2013, nr 1, s. 39-49, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Economics and Management
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Przedsiębiorczość, Zarządzanie szkolnictwem, Przychody, Finanse publiczne, Przedsiębiorczość akademicka
Higher education, Entrepreneurship, Education management, Revenue, Public finance, Academic entrepreneurship
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przybliżenie problematyki zmian, jakie zachodzą w szkolnictwie wyższym w kontekście zarządzania finansami uczelni. Od pewnego czasu daje się zauważyć tendencje zmian "tradycyjnego" modelu szkoły wyższej na model współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Komercjalizacja wyników badań staje się przynajmniej tak samo ważna jak kształcenie czy działalność naukowo-badawcza. Jakie więc będą uczelnie XXI wieku? W artykule podjęto próbę przyjrzenia się tym zmianom poprzez analizę struktury przychodów uczelni. Jednak to uczelnie - jako autonomiczne podmioty - same będą musiały podjąć decyzje, czy i w jakim zakresie zmienią swoją strukturę zarządzania i finansowania uczelnią. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the article is to describe the subject matter concerning changes that occur in higher education in the context of the university finance. Now we can observe a tendency to change the 'traditional' model into a model of cooperation between higher education and the socioeconomic environment. Commercialization of the research performance has become at least as important as education or research activity. So what are the Universities of the 21st century going to be like? In the paper the attempt was taken to take a close look to these changes through the thorough analysis of income structure of colleges in Poland. However, these are the universities as independent entities that will have to decide by themselves if and to what extent they are going to change. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Analiza ekonomiczna Uniwersytetów publicznych za lata 2003-2008 (2009), Uniwersytecka Komisja Finansowa, UG, Gdańsk
 2. Banerski G., Gryzik A., Matusiak K.B., Mażewska M., Stawasz E. (2009), Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin-off, spin-out) - zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi Raport z badania, PARP, Warszawa
 3. Guliński J., Zasiadły K. (red.), (2005), Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka-światowe doświadczenia, PARP, Warszawa
 4. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483, z późn. zm.)
 5. Matusiak K.B. (2010), Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce na wiedzy, SGH, Warszawa
 6. Modele zarządzania uczelniami w Polsce (2011), Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego, UJ, Kraków
 7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki (Dz. U. nr 65, poz. 435, z późn. zm.)
 8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad podziału dotacji budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. z 2008 r., nr 89, poz. 544, z późn. zm.)
 9. Szkoły wyższe i ich finanse 2004-2009 (2010), GUS, Warszawa
 10. Szkoły wyższe i ich finanse w 2010 (2011), GUS, Warszawa
 11. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)
 12. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)
 13. Zalecenie Komisji w sprawie zarządzania własnością intelektualną w ramach działań związanych z transferem wiedzy oraz Kodeks postępowania dla uczelni wyższych i innych publicznych i instytucji badawczych (2008), (Dz. U UEL 146/19)
Cited by
Show
ISSN
2080-9646
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu