BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szpilko Danuta (Politechnika Białostocka), Gierałtowska Marta (Politechnika Białostocka), Golubiewska Paulina (Politechnika Białostocka)
Title
Preferencje turystyczne mieszkańców Białegostoku
Tourist preferences of the inhabitants of Bialystok
Source
Ekonomia i Zarządzanie, 2013, nr 1, s. 101-114, rys., bibliogr. 15 poz.
Economics and Management
Keyword
Turystyka, Podróże turystyczne, Badanie preferencji konsumenckich, Preferencje konsumenta
Tourism, Touristic travel, Consumer preferences research, Consumer preferences
Note
streszcz., summ.
Country
Białystok
Bialystok
Abstract
Wraz z rozwojem gospodarki i poprawą poziomu życia ludzi, podróże stają się jednym z ważniejszych elementów stylu życia. W procesie rozwoju turystyki coraz więcej badaczy koncentruje się na analizie aspektów związanych z rozwojem turystyki, a w szczególności produktów turystycznych oferowanych na rynku, jak również preferencji ich odbiorców. Celem niniejszego artykułu jest analiza preferencji turystycznych mieszkańców Białegostoku. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, iż największym zainteresowaniem wśród ankietowanych cieszy się turystyka wypoczynkowa oraz rozrywkowa. W trakcie wyjazdów turystycznych respondentom najczęściej towarzyszą znajomi bądź ich partnerzy i rodzina. Informacje o miejscu przyszłego wypoczynku badani pozyskują najczęściej z Internetu oraz od rodziny i znajomych. Ważnym źródłem informacji są dla nich również foldery i katalogi. Ankietowani wybierając miejsce wypoczynku, najczęściej kierują się urokiem otoczenia, jednocześnie zwracając uwagę na cenę oferty. Podczas organizacji wyjazdu turystycznego często korzystają z usług biur podróży, jednakże najczęściej organizują podróże samodzielnie. Jako środek transportu badani wskazują głównie samochód. Wśród form wypoczynku przeważnie preferują spotkania z przyjaciółmi oraz zwiedzanie zabytków i muzeów. Białostoczanie jednakowo chętnie uczestniczą w wyjazdach krótkoterminowych i długoterminowych. Na podstawie dokonanej analizy porównawczej otrzymanych wyników z rezultatami badań prowadzonych przez Instytut Turystyki w 2011 r. należy zauważyć, że pomimo wielu różnic w innych sferach życia, mieszkańcy Białegostoku mają podobne preferencje turystyczne jak pozostała część polskiego społeczeństwa. (abstrakt oryginalny)

With the development of economy and the improvement of living standards of people, traveling has become one of the most important elements of lifestyle. In the process of tourism development, more and more research is focused on the analysis of aspects related to the development of tourism, especially tourism products offered on the market, as well as the preferences of their customers. The purpose of this article is to analyze the tourism preferences of the inhabitants of Bialystok. The main method applied in the conducted research was a diagnostic survey, carried out with the usage of the questionnaire technique. The results of this study indicate that leisure and entertainment tourism are the most popular among respondents. During their tourist trips most respondents are accompanied by friends or their partners and family. The respondents most frequently acquire information concerning the future recreation locations from the Internet or from friends and family. Folders and directories are an important source of information for them as well. When selecting a holiday destination the respondents are mostly driven by the attractiveness of the environment, at the same time paying attention to the price of the offer. When organizing a tourist trip, the respondents often use the services of travel agencies, but most frequently they organize trips themselves. As a means of transport the respondents indicate mainly the car. Among the leisure activities, the respondents generally prefer meeting friends, as well as visiting monuments and museums. The citizens of Bialystok are equally willing to participate in short and long term trips. On the basis of the comparative analysis of the obtained results with the results of the research conducted by the Institute of Tourism in 2011 it should be noted that despite many differences in other spheres of life, the inhabitants of Bialystok have similar tourist preferences as the rest of the of the Polish society. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alejziak W. (2009), Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków
 2. Dobiegała-Korona B. (2010), Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Almamer, Warszawa Economics and Management - 1/2013 113
 3. Niemczyk A. (2010), Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków
 4. Rudnicki L. (2010), Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Proksenia, Kraków
 5. Stupnicki R. (2003), Analiza i prezentacja danych ankietowych, Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa
 6. UNWTO - United Nations World Tourism Organization (2012), UNWTO Tourism Highlights, 2011 Edition, Madrid
 7. WTTC - World Travel & Tourism Council (2012b), Travel & Tourism Economic Impact 2012, Poland, London
 8. WTTC - World Travel & Tourism Council (2012a), Travel & Tourism Economic Impact 2012, World, London
 9. ŚOT - Śląska Organizacja Turystyczna (2007), Badania preferencji turystów w województwie śląskim (na wybranych przykładach), Katowice
 10. 2BA - szkolenia i doradztwo strategiczne (2010), Struktura krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w okresie sezonu letniego oraz poza sezonem w 2010 r. Raport z badań, Szczecin
 11. ASM - Zespół ASM Centrum Badań i Analiz Rynku (2007). Raport z badania oczekiwań turystów względem podkarpackiego rynku usług turystycznych
 12. Łaciak J. (2011), Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2010 r., Instytut Turystyki, Warszawa
 13. IT - Instytut Turystyki (2011), Podróże Polaków w pierwszych trzech kwartałach 2011 roku, Warszawa
 14. IT - Instytut Turystyki (2012), Podróże Polaków w pierwszych trzech kwartałach 2012 roku, Warszawa
 15. Kreps D. (1990), A Course in Microeconomic Theory, Princeton University Press, New Jersey
Cited by
Show
ISSN
2080-9646
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu