BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cichowska Jolanta (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Title
Wstępna analiza potencjału agroturystycznego w województwie kujawsko-pomorskim
A Preliminary Analysis of the Potential of Agritourism in Kujawsko-Pomorskie
Source
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2014, nr I/1, s. 5-19, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Agroturystyka, Stowarzyszenia, Instytucje, Pozarolnicza działalność gospodarcza
Agrotourism, Associations, Institutions, Non-agricultural economic activity
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo kujawsko-pomorskie
Kuyavian–Pomeranian Voivodeship
Abstract
Przeprowadzone badania ujawniły, że na przestrzeni lat 2005-2013 coraz więcej rodzin zaczęło przyjmować gości w swoich gospodarstwach i upatrywać w tej pozarolniczej działalności dodatkowego źródła dochodów. I chociaż w ciągu ośmioletniego przedziału czasowego nie odnotowano dużego przyrostu liczby gospodarstw agroturystycznych (61), to jednak zachodzi potrzeba ciągłego monitorowania zmian w tym zakresie. Jest to istotne zwłaszcza, dlatego, że największy wzrost liczby obiektów (85) odnotowano na obszarach o niższych walorach środowiska przyrodniczego, a spadek na terenach o potencjale przyrodniczym wysokim (24). W 2013 roku na kujawsko-pomorskiej wsi funkcjonuje 350 gospodarstw agroturystycznych, których oferta nie wykazuje dużego zróżnicowania. Wśród najczęściej podawanych usług znalazło się posiadanie grilla (97,7%) i placów zabaw dla dzieci (67,7%). Możliwość rozbicia namiotu (79,4%) i przyjazdu do kwatery ze zwierzętami (68,3%) wskazywano podobnie jak wypożyczenie rowerów (60,8%). Usługi wymagające zaangażowania dużych środków finansowych (basen, sauna, siłownia, kort tenisowy) zgłaszane były w dużo mniejszym zakresie. Posiłki domowe oferowało 57,4% badanych gospodarstw. Podobny odsetek (56,3%) sprzedawał turystom produkty żywnościowe wyprodukowane u siebie. Niewiele gospodarstw (38,8%) współpracowało z instytucjami działającymi na rzecz agroturystyki, by lepiej wypromować swoją usługę i kooperować z innym podmiotami. Wielu jednak (72,8%), by zostać zauważonym na konkurencyjnym rynku wprowadzało charakterystyczne nazewnictwo dla swoich zagród. (abstrakt oryginalny)

The study revealed that between 2005 and 2013, more and more families began to receive visitors in their farms and sought an additional source of income in non-agricultural activities. And although within the eight-year time period there has not been a large increase in the number of agritourist farms (61), it is necessary to monitor changes in this area. It is especially important, because the largest increase was recorded in the areas of lower natural environment values (85), and a decrease in areas with high natural potential (24). Currently there are 350 agritourist farms in the rural area of the Kuyavian-Pomeranian province but their offer is really varied. Among the most frequently offered services were: a barbecue (97.7%) and a playground for children (67.7%). Possibility of putting up a tent (79.4%) or coming with animals (68.3%) were pointed out as often as a possibility to hire bicycles (60.8%). Services that require a huge financial commitment (swimming pool, sauna, gym, tennis court) have been reported to a much lesser extent. 57.4% of the examined rural households offer home made meals. A similar percentage (56.3%) sell food products produced in their farms. Only a few farms (38.8%) collaborate with institutions working for rural tourism in order to better promote their services and to cooperate with other parties. However, many (72.8%), introduces distinctive names of their farms to be noticed in a competitive market. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dorocki S., Szymańska A.I., Zdon-Korzeniowska M. (2012). Polskie gospodarstwa agroturystyczne jako przedsiębiorstwa rodzinne [w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Wydawnictwo SAN, Tom XIII, Zeszyt 8, 45-60.
 2. Gurgul E. (2005). Agroturystyka jako element rozwoju i promocji regionu. Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2005, s.74.
 3. Kmita-Dziasek E. (2010). Agroturystyczne gospodarstwa edukacyjne-idee i dobre przykłady. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddziała w Krakowie, Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, Kraków, 1- 12.
 4. Kowalska - Żakieta I. (2007). Raport z badania rolników będących użytkownikami gospodarstw rolnych, w tym rolników prowadzących dodatkowo działalność agroturystyczną na terenie województwa podkarpackiego. Turystyka szansą na dynamiczny rozwój podkarpackiego rynku pracy, Zespół ASM Centrum Badań i Analiz Rynku-koordynator projektu, Kutno, 5-61.
 5. Krupińska W. (2005). Możliwości rozwoju gospodarstw agroturystycznych w kontekście kształtowania regionalnego produktu turystycznego[w:] Turystyka wiejska a rozwój i współpraca regionów, red. Z. Kryński, Prace Naukowo- dydaktyczne, Zeszyt 15, Krosno, 2005, s.107.
 6. Meyer B. (2010). Aktywność samorządu lokalnego jako element potencjału turystycznego na przykładzie wybranych gmin województwa zachodniopomorskiego [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 590, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 52, 26-32.
 7. Pałka E. (2009). Rozwój agroturystyki w regionie Gór Świętokrzyskich[w:] Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, PAN, Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich, Zeszyt 56, 161-174.
 8. Podróże Polaków w pierwszych trzech kwartałach 2012 roku [w:] Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2012 - temat nr 1.30.06(102) "Aktywność turystyczna Polaków", Instytut Turystyki Sp. z o. o. na zlecenie Ministra Sportu i Turystyki, s. 9.
 9. Przezbórska L. (2007). Determinanty rozwoju agroturystyki w Polsce (na przykładzie wybranych regionów)[w:] Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 6 (2), 2007, 113-121.
 10. Sikorska G., Kajszczak W. (2001). Kwatera agroturystyczna. Praktyczny poradnik. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2001, 5-207.
 11. Trębowicz P.(red.) (2011).Agroturystyka: elastyczny i bezpieczny model zatrudnienia. Publikacja z realizacji grantu:Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, s.62.
 12. Zawadka J. (2010). Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju agroturystyki na Lubelszczyźnie (na przykładzie wybranych gmin wiejskich). Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 6- 177.
 13. http://www.kpodr.pl/
 14. http://www.agroturystyka.pl
Cited by
Show
ISSN
1732-5587
Language
pol
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2014.1.1.001
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu