BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niemelä Tarja (University of Jyväskylä, Finland), Häkkinen Reija (University of Jyväskylä, Finland, doktorantka)
Title
The Role of Pluriactivity for Continuity and Survival in Family Farm Firms
Source
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2014, vol. 10, nr 4, s. 7-43, załącznik, rys., bibliogr. 103 poz.
Issue title
Entrepreneurship and Performance of Firms
Keyword
Strategia rozwoju, Rodzinne gospodarstwo rolne, Przedsiębiorczość
Development strategy, Family farm, Entrepreneurship
Note
streszcz., summ.
Abstract
Nasze badania skupiają się na rodzinnych gospodarstwach rolnych jako ważnym, choć wciąż zbyt mało zbadanym rodzaju firm rodzinnych. Badamy zachowania przedsiębiorcze w kontekście rodzinnych gospodarstw rolnych, skupiając się na roli wielo-zawodowości. Integrując literaturę na temat strategii stosowanych przez rodzinne firmy, możliwości i zamiarów rozwoju, nasze badanie, obejmujące 1618 fińskich rodzinnych gospodarstw rolnych pokazuje ideę wielo-zawodowości jako strategicznej orientacji rodzinnych gospodarstw, prowadzącej do wzrostu i odnowienia obecnych i przyszłych domen. Nasze badania pokazują, że wielo-zawodowość związana jest z orientacją na rozwój i postrzeganymi mocnymi stronami rodzin-nych gospodarstw rolnych. Wyodrębniliśmy cztery rodzaje grup wzrostu (Ustabilizowany, Skupiony na Wzroście, Eksperymentujący oraz Unieruchomieni), jak również pokazaliśmy różnice w ich orientacji na wielo-zawodowość. Sugerujemy, że wielo-zawodowość jako orientacja strategiczna wpływa na zamiary rozwoju przedsiębiorców rodzinnych oraz na procesy odnowy biznesu w rodzinnych gospodarstwach rolnych. Przedsiębiorcy muszą posiadać możliwości (wiedzę, umiejętności, doświadczenie) oraz chęć do wprowadzania zmian (motywacja, postawa, wola), jeżeli stosują wielo-zawodowość jako strategiczną orientację wpływającą na zachowania prowadzące do wzrostu. Wreszcie omawiamy nasze wyniki i oferujemy kilka sugestii dotyczących przyszłych obszarów badań w zakresie strategii biznesowych firm rodzinnych. (abstrakt oryginalny)

Our study focuses on family farm firms as an important and yet under-researched type of family firms. We explore the entrepreneurial growth behavior in the context of family farm firms by focusing on the role of pluriactivity. By integrating the literature of family business strategies, EO, and growth intentions, this study of 1618 Finnish family farms seeks to understand the idea of pluriactivity as a strategic orientation of family farm firms leading towards the growth and renewal of their prevailing and future domains. Our study revealed that pluriactivity is associated with growth-orientation and perceived strengths of the family farm firms. We identified four types of growth groups (Established, Growth-Driven, Experimenters, Stand-Stills) and found differences in their pluriactive orientation. We suggest that pluriactivity as a strategic orientation affects the growth-intention of the family entrepreneurs and the business renewal processes of the family farm firms. Entrepreneurs need to have capabilities (knowledge, skills, experience) and willingness to change (motivation, attitude, volition) when using pluriactivity as a strategic orientation as they affect growth behavior (EO). Lastly, we discuss with our results and make some suggestions for future research avenues in family business strategy research. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agarwal, R. & Helfat, C.E. (2009). Strategic Renewal of Organizations. Organization Science, 20(2), 281-293.
 2. Ajzen, I. (1991). The Theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179-211.
 3. Ajzen, I. (2001). Nature and Operation of Attitudes. Annual Review of Psychology, 52, 27-58.
 4. Ajzen, I. & Fishbein, M. (1980). Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior. New Jersey: Englewood Cliffs, Prentice Hall.
 5. Alsos, G.A., Carter, S., Ljunggren, E. & Welter, F. (2011). The Handbook of Research on Entrepreneurship in Agriculture and Rural Development. Northampton, MA: Edward Elgar Publishing.
 6. Arregle, J-L., Naldi, L., Nodqvist, M. & Hitt, M.A. (2012). Internationalization of Family- Controlled Firms: A Study of the Effects of External Involvement in Governance. Journal of Family Business Strategy, 36(6), 1115-1143.
 7. Astrachan, J.H. (2010). Strategy in family business: Toward a multidimensional research agenda. Journal of Family Business Strategy, 1(1), 6-14.
 8. Astrachan, J.H. & Jaskiewicz, P. (2008). Emotional Returns and Emotional Costs in Privately Held Family Businesses: Advancing Traditional Business Valuation. Family Business Review, 21(2), 139-149.
 9. Astrachan, J.H., Klein, S.B. & Smyrnios, K.X. (2002). The F-PEC Scale of Family Influence: A Proposal for Solving the Family Business Definition Problem. Family Business Review, 15(1), 45-58.
 10. Astrachan, J.H. & Shanker, M. (2003). Family Business Contribution to the U.S. Economy: A Closer Look. Family Business Review, 16(3), 211-219.
 11. Barbera, F. & Hasso, T. (2013). Do We Need to Use an Account? The Sales Growth and Survival Benefits to Family SMEs. Family Business Review, 26(3), 271-292.
 12. Basco, R. (2013). The family's effect on family firm performance: A model testing the demographic and essence approaches. Journal of Family Business Strategy, 4(1), 42-66.
 13. Basco, R. & Rodriquez, M.J.P. (2009). Studying the Family Enterprise Holistically Evidence for Integrated Family and Business Systems. Family Business Review, 22(1), 82- 95.
 14. Basco, R. & Rodriquez, M.J.P. (2011). Ideal types of family business management: Horizontal fit between family and business decisions and the relationship with family business performance. Journal of Family Business Strategy, 2(3), 151-165.
 15. Bellu, R.R. & Sherman, H. (1995). Predicting business success from task motivation and attributional style: a longitudinal study. Entrepreneurship and Regional Development, 7(4), 349-363.
 16. Berrone, P., Cruz, C. & Gomez-Mejia, L.R. (2012). Socio-emotional Wealth in Family Firms Theoretical Dimensions, Assessment Approaches, and Agenda for Future Research. Family Business Review, 25(3), 258-279.
 17. Bird, B. (1988). Implementing Entrepreneurial Ideas. The Case of Intention, Academy of Management Review, 13(3), 442-453.
 18. Bird, B. (1992). The Operation of Intentions in Time: The Emergence of the New Venture. Entrepreneurship Theory and Practice, 17(1), 11-27.
 19. Boyd, B.& Hollensen, S. (2012). Strategic management of a family-owned airline: Analyzing the absorptive capacity of Cimber Sterling Group A/S. Journal of Family Business Strategy, 3(2), 70-78.
 20. Brannon, D.L., Wiklund, J. & Haynie, J.M. (2013). The Varying Effects of Family Relationships in Entrepreneurial Teams. Entrepreneurship Theory and Practice, 37(1), 107-132.
 21. Brewton, K.E., Danes, S.M., Stafford, K. & Haynes, G.W. (2010). Determinants of rural and urban family firm resilience. Journal of Family Business Strategy, 1, 155-166.
 22. Chandler, G.N., McKelvie, A. & Davidsson, P. (2009). Asset specificity and behavioral uncertainty as moderators of the sales growth - Employment growth relationship in emerging ventures. Journal of Business Venturing, 24(4), 373-387.
 23. Carter, S. (1998). Portfolio entrepreneurship in the farm sector: Indigenous growth in rural areas?, Entrepreneurship and Regional Development, 10(1), 17-32.
 24. Casillas, J.C., Moreno, A.M. & Barbero, J.L. (2010). A configurational approach of the relationship between entrepreneurial orientation and growth of family firms. Family Business Review, 23(1), 27-44.
 25. Chrisman, J.J., Steier, L.P. & Chua, J.H. (2008). Toward a theoretical basis for understanding the dynamics of strategic performance in family firms. Entrepreneurship Theory and Practice, 32(6), 935-947.
 26. Chrisman, J.J. Chua, J.H. & Sharma, P. (2005). Trends and Directions in the Development of a Strategic Management Theory of the Family Firm. Entrepreneurship Theory and Practice, 29(5), 555-576.
 27. Chrisman, J.J., Chua, J.H., Pearson, A.W. & Barnett, T. (2012). Family Involvement, Family Influence, and Family-Centered Non-Economic Goals in Small Firms. Entrepreneurship Theory and Practice, 36(2), 267- 293.
 28. Coleman, S. & Carsky, M. (1999). Sources of Capital for Small Family-Owned Businesses: Evidence from the National Survey of Small Business Finances. Family Business Review, 12(1), 73-84.
 29. Collis, D.J. & Montgomery, C.A. (1997). Corporate Strategy. Resources and the Scope of the Firm. Boston: Irwin McGraw-Hill.
 30. Covin, J.G. & Slevin, D.P. (1989). Strategic management of small firms in hostile and benign environments. Strategic Management Journal, 10(1), 75-87.
 31. Covin, J.G. & Slevin, D.P. (1990). New venture strategic posture, structure, and performance: An industry life cycle analysis. Journal of Business Venturing, 5(2), 123-135.
 32. Covin, J.G., & Slevin, D.P. (1991). A Conceptual Model of Entrepreneurship as Firm Behavior. Entrepreneurship Theory and Practice, 16(1), 7-25.
 33. Davidsson, P. & Wiklund, J. (Eds.) (2013). New Perspectives on Firm Growth. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
 34. Delmar, F. (1997). Measuring Growth: Methodological Considerations and Empirical Results. In R. Dunkels. & A.Miettinen (Eds.), Entrepreneurship and SME Research: On its Way to the Next Millenium. Ashgate, UK: Aldershot.
 35. Delmar, F., Davidsson, P. & Gartner, W.B. (2003). Arriving at the high-growth firm. Journal of Business Venturing, 18(2), 189-216.
 36. De Silva, L.R. & Kodithuwakku, S.S. (2011). Pluriactivity, entrepreneurship and socio-economic success of farming households. In G.A. Alsos, S. Carter, E. Ljunggren, & F. Welter (Eds.), The Handbook of Research on Entrepreneurship in Agriculture and Rural Development (pp. 38-53). Northampton, MA: Edward Elgar Publishing.
 37. Ducassy, I. & Prevot, F. (2010).The effects of family dynamics on diversification strategy: Empirical evidence from French companies. Journal of Family Business Strategy, 1(4), 224-235.
 38. Eddleston, K.A., Kellermanns, F.W. & Zellweger, T.M. (2012). Exploring the Entrepreneurial Behavior of Family Firms: Does the Stewardship Perspective Explain Differences? Entrepreneurship Theory and Practice, 36(2), 347-367.
 39. Eddleston, K.A., Kellermanns, F.W., Floyd, S.W., & Crittenden, V.L. & Crittenden, W.F. (2013). Planning for Growth: Life Stage Differences in Family Firms. Entrepreneurship Theory & Practice, 37(5), 1177-1202.
 40. Eikeland, S. (1999). New Rural Pluriactivity? Household Strategies and Rural Renewal in Norway. Sosiologia Ruralis, 39, 359-376.
 41. Frank, H., Lueger, M., Nose, L. & Suchy, D. (2010). The concept of "Familiness". Literature review and systems theory-based reflections. Journal of Family Business Strategy, 1(3), 119-130.
 42. Ferguson, R. & Olofsson, C. (2011). The Development of new ventures in farm businesses. In G.A. Alsos, S. Carter, E. Ljunggren, & F. Welter (Eds.), The Handbook of Research on Entrepreneurship in Agriculture and Rural Development (pp. 21-37). Northampton, MA: Edward Elgar Publishing.
 43. Fishbein, M. & Ajzen, I. (1975). Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research. Reading: MA: Addison-Wesley.
 44. Friar, J.H. & Meyer, M.H. (2003). Entrepreneurship and Start-Ups in the Boston Region: Factors Differentiating High-Growth Ventures from Micro-Ventures. Small Business Economics, 21, 145-152.
 45. Gallo, M.A. & Vilaseca, A. (1998). A Financial Perspective on Structure, Conduct, and Performance in the Family Firm: An Empirical Study. Family Business Review, 11, 35-47.
 46. Goel, S., Mazzola, P., Phan, P.H., Pieper, T.M. & Zachary, R.K. (2012). Strategy, ownership, governance, and socio-psychological perspectives on family businesses from around the world. Journal of Family Business Strategy, 3(2), 54-65.
 47. Gomez-Mejia, L.R., Haynes, K.T., Nuñez-Nickel, M., Jacobson, K.J.L. & Moyano-Fuentes, J. (2007). Socio-emotional Wealth and Business Risks in Family-controlled Firms: Evidence from Spanish Olive Oil Mills. Administrative Science Quarterly, 52, 106-137.
 48. Graig, J.B., Dibrell, C. & Garrett, R. (2013). Examining relationships among family influence, family culture, flexible planning systems, innovativeness and firm performance. Journal of Family Business Strategy, http://dx.doi. org/10.1016/j.jfbs.2013.09.002.
 49. Grande, J. (2011a). Entrepreneurial efforts and change in rural firms: three case studies of farms engaged in on-farm diversification. In G.A.Alsos, S.Carter, E.Ljunggren, & F.Welter (Eds.), The Handbook of Research on Entrepreneurship in Agriculture and Rural Development (pp. 74-93). Northampton, MA: Edward Elgar Publishing,
 50. Grande, J. (2011b). New venture creation in the farm sector - Critical resources and capabilities, Journal of Rural Studies, 27, 220-233.
 51. Grande, J., Madsen, E.L. & Borch, O.J. (2011). The relationship between resources, entrepreneurial orientation and performance in farm-based ventures. Entrepreneurship and Regional Development, 23, 89-111.
 52. Habbershon, T.G. & Williams M.L. (1999). A Resource-Based Framework for Assessing the Strategic Advantages of Family Firms. Family Business Review, 12(1), 1-15.
 53. Hill, B. (2000) Farm incomes, wealth and agricultural policy. Aldershot: Ashgate Publishing.
 54. Holt, D.T. (2012). Strategic Decisions Within Family Firms: Understanding the Controlling Family's Receptivity to Internationalization. Entrepreneurship Theory and Practice, 36(6), 1145-1151.
 55. Hurst, D.K. (2002). Crisis & Renewal: Meeting the Challenge of Organizational Change. Boston: Harvard Business School Press.
 56. Ifera, 2003. International Family Enterprise Research Academy (IFERA). Family Business Review, 16(4), 235-240.
 57. Jervell, A.M. (1999). Changing Patterns of Family Farming and Pluriactivity. Sociologia Ruralis, 39(1), 110-116.
 58. Jervell, A.M. (2011). The family farm as a premise for entrepreneurship. In G.A. Alsos, S. Carter, E. Ljunggren, & F. Welter (Eds.), The Handbook of Research on Entrepreneurship in Agriculture and Rural Development (pp. 54-73). Northampton, MA: Edward Elgar Publishing.
 59. Kinsella, J., Wilson, S., De Jong, F. & Renting, H. (2000). Pluriactivity as a Livelihood Strategy in Irish Farm Households and its Role in Rural Development. Sociologia Ruralis, 40, 481-496.
 60. Kellermanns, F.W. & Eddleston, K.A. (2006). Corporate entrepreneurship in family firms: A family perspective. Entrepreneurship Theory and Practice, 30(6), 809-830.
 61. Kellermanns, F.W., Eddleston, K.A., Barnett, T. & Bearson, A. (2008). An Exploratory Study of Family Member Characteristics and Involvement: Effects on Entrepreneurial Behavior in the Family Firm. Family Business Review, 21(1), 1-14.
 62. Kolvereid, L.E. & Bullvåg, E. (1996). Growth intentions and actual growth: the impact of entrepreneurial choice. Journal of Enterprising Culture, 4(1), 1-17.
 63. Laundry, S., Fortin, A. & Callimaci, A. (2013). Family Firms and the lease decision. Journal of Family Business Strategy, 4, 176-187.
 64. LeBrasseur, R., Zanibbi, L. & Zinger, T.J. (2003). Growth Momentum in the Early Stages of Small Business Start-ups. International Small Business Journal, 21, 315-330.
 65. Lindow, C.M., Stubner, S. & Wulf, T. (2010). Strategic fit within family firms: The role of family influence and the effect on performance. Journal of Family Business Strategy, 1(3), 167-178.
 66. Locket, A., Wiklund, J., Davidsson, P. & Girma, S. (2013). Organic and acquisitive growth: re-examining, testing and extending Penrose's growth theory. In P. Davidsson, & J. Wiklund, (Eds.), New Perspectives on Firm Growth (pp. 291-324). Northampton, MA: Edward Elgar Publishing.
 67. Lumpkin, G. T. & Dess, G. G. (1996). Clarifying Entrepreneurial Orientation Construct and Linking It to Performance. The Academy of Management Review, 21, 135-172.
 68. Lumpkin, G.T. & Lichtenstein, B.B. (2005). The Role of Organizational Learning in the Opportunity-Recognition Process. Entrepreneurship Theory and Practice, 29(4), 451- 472.
 69. Mannion, J., Gorman, M. & Kinsella, J. (2001): Connecting farming, the environment and society: A living countryside perspective, Tearmann: Irish journal of agri-environmental research, 1(1), 11-17.
 70. Miller, D. (1983). The Correlates of Entrepreneurship in Three Types of Firms. Management Science, 29, 770-792.
 71. Miller, D. & Le-Breton-Miller, I. (2005). Family Governance and Firm Performance: Agency, Stewardship, and Capabilities. Family Business Review, 19, 73-87.
 72. Miller, D., Le Breton-Miller, I. & Lester, R.H. (2013). Family Firm Governance, Strategic Conformity, and Performance: Institutional vs. Strategic Perspectives. Organization Science, 24, 189-209.
 73. MTT Economic Research (2005). Finnish agriculture and rural industries 2005: Ten years in the European Union, Helsinki, Finland Retrieved from http:// www.mtt.fi/english/research/economic/finnish_agriculture_and_rural_ industries_2005.pdf.
 74. Naman, J.L. & Slevin, D.P. (1993). Entrepreneurship and the concept of fit: A model and empirical tests. Strategic Management Journal, 14, 137-153.
 75. Newton, C. (2005). Opportunities and challenges for farm household livelihood strategies: Pluriactivity in Finland and the UK. In J. Curtis., A. Balmann, K. Dautzenberg, & K. Happe (Eds.), Agriculture in the Face of Changing Markets, Institutions and Policies: Challenges and Strategies (pp. 497-510) Halle (Saale):IAMO, Studies on the Agricultural and Food Sector in Central and Eastern Europe.
 76. Niemelä, T. (2004). Inter-firm Cooperation Capability Interfirm Cooperation Capability in the Context of Networking Family Firms: The Role of Power. Family Busines Review, 17(4), 319-330.
 77. Niemelä, T., Heikkilä, E. & Meriläinen, T. (2005). Monialainen yritystoiminta Keski-Suomen maatiloilla. Jyväskylän yliopisto taloustieteiden tiedekunta. Julkaisuja N:o 148, Jyväskylä. (only in Finnish).
 78. Nordqvist, M. & Melin, L. (2010). Entrepreneurial Families and Family Firms. Entrepreneurship & Regional Development, 22, 211-239.
 79. Nordqvist, M. & Melin, L. (2012). The promise of the strategy as practice perspective for family business strategy research. Journal of Family Business Strategy, 1(1), 15-25.
 80. Nordqvist, M., Habbershon, T.G. & Melin, L. (2008). Transgenerational entrepreneurship: exploring entrepreneurial orientation in family firms. In Landström, H., Crijns, H., Laveren, E. & Smallbone, D. (Eds.), Entrepreneurship, Sustainable Growth and Performance: Frontiers in European Entrepreneurship Research. Edward Elgar Publishing.
 81. Orser, B., Hogarth-Scott, S. & Wright, P. (1998). On the Growth of Small Enterprises: The Role of Intentions, Gender and Experience. In P.Reynolds, W. Bygrave, S. Carter, C.M. Manigart, C.M. Mason, G.D. Meyer, & K.G. Shaver (Eds.), Frontiers of Entrepreneurship Research, Wellesley (pp. 366-380). MA: Babson College.
 82. Piana, B.D., Vecchi, A. & Cacia, C. (2012). Towards a better understanding of Family Business Groups and their key dimensions. Journal of Family Business Strategy, 3, 174-192.
 83. Pieper, T. (2010). Non solus: Toward a psychology of family business. Journal of Family Business Strategy, 1(1), 26-39.
 84. Pittino, D. &Visintin, F. (2011). The propensity toward interorganizational cooperation in small- and medium-sized family businesses. Journal of Family Business Strategy, 2(2), 57-68.
 85. Robson, P.J.A. & Bennett, R.J. (2000). SME Growth: The Relationship with Business Advice and External Collaboration. Small Business Economics, 15, 193-208.
 86. Sharma, P. (2004). An Overview of the Field of Family Business Studies: Current Status and Directions for the Future. Family Business Review, 13(11), 1-36.
 87. Sharma, P. & Sharma, S. (2011). Drivers of Proactive Environmental Strategy in Family Firms. Business Ethics Quarterly, 21, 309-334.
 88. Short, J. C., Payne, G. T., Brigham, K. H., Lumpkin, G. T. & Broberg, J. C. (2009). Family Firms and Entrepreneurial Orientation in Publicly Traded Firms: A Comparative Analysis of the S&P 500. Family Business Review, 22, 9-24.
 89. Sirmon, D.G. & Hitt, M.A. (2008). Managing resources: Linking unique resources, management and wealth creation in family firms. Entrepreneurship Theory and Practice, 27 (4), 339-358.
 90. Sirmon, D.G., Arregle, J.-L., Hitt, M.A. & Webb, J.W. (2008).The role of family influence in firms' strategic responses to threat of imitation. Entrepreneurship Theory and Practice, 32(6), 979-998.
 91. Smith, R. & McElwee, G. (2013). Confronting Social Constructions of Rural Criminality: A Case Story on 'Illegal Pluriactivity' in the Farming Community. Sociologia Ruralis, 53(1), 112-134.
 92. Sofer, M. (2001). Pluriactivity in the Moshav: Family farming in Israel, Journal of Rural Studies, 17, 363-375.
 93. Tagiuri, R. & Davis, J.A. (1982). Bivalent Attributes of the Family Firm. Family Business Review, 9(2), 199-208.
 94. Webb, J.W., Ketchen Jr., D.J. & Ireland, R.D. (2010). Strategic entrepreneurship within family-controlled firms: Opportunities and challenges. Journal of Family Business Strategy, 1(2), 67-77.
 95. Weismeier-Sammer, D. (2011). Entrepreneurial behavior in family firms: A replication study. Journal of Family Business Strategy, 2(3), 128-138.
 96. Wiklund, J., Patzelt, H. & Shepherd, D. (2013). Building an integrative model of small business growth. In Davidsson, P., & Wiklund, J. (Eds.), New Perspective on Firm Growth (pp.15-55). Northampton, MA: Edward Elgar Publishing.
 97. Wiklund, J., Patzelt, H. &Shepherd, D. (2009). Building an integrative model of small business growth. Small Business Economics, 32, 351-374.
 98. Wiklund, J. & Shepherd, D. (2003). Aspiring for, And Achieving Growth: the Moderating Role of Resourcesand Opportunities. Journal of Management Studies, 40, 1919- 1941.
 99. Wiklund, J. & Shepherd, D. (2013). Aspiring for, and Achieving growth: the moderating role of resources and opportunities. In Davidsson, P., & Wiklund, J. (Eds.), New Perspective on Firm Growth (pp. 56-81). Northampton, MA: Edward Elgar Publishing.
 100. Zahra, S.A. (1993). Environment, corporate entrepreneurship, and financial performance: A taxonomic approach. Journal of Business Venturing, 8, 319-340.
 101. Zahra, S. A. (2005). Entrepreneurial risk-taking in Family Firms. Family Business Review, 18(1), 23-40. Zahra, S. A. (2007). Contextualizing theory building in entrepreneurship research. Journal of Business Venturing, 22, 443-452.
 102. Zahra, S.A. & Covin, J.G. (1995). Contextual influences on the corporate entrepreneurship-performance relationship: A longitudinal analysis. Journal of Business Venturing, 10, 43-58.
 103. Zellweger, T. M., Nason, R. S. & Nordqvist, M. (2012). From Longevity to Transgenerational Entrepreneurship of Families: Introducing Family Entrepreneurial Orientation. Family Business Review, 25(2), 136-155.
Cited by
Show
ISSN
2299-7075
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/doi:10.7341/20141041
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu