BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szutowski Dawid (Poznań University of Economics, Poland), Bednarska Marlena (Poznań University of Economics, Poland)
Title
Short- and Long-Term Effects of Innovations on Enterprise Market Value : a Case of the Tourism Industry
Source
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2014, vol. 10, nr 4, s. 45-63, rys., tab., bibliogr. 41 poz.
Issue title
Entrepreneurship and Performance of Firms
Keyword
Innowacje, Wartość rynkowa, Analiza zdarzeń, Przedsiębiorstwo turystyczne
Innovations, Market value, Event study, Tourist enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
Innowacje są kluczowe dla współczesnych przedsiębiorstw dążących do osiągnięcia podstawowego celu działania - zwiększania wartości. Celem niniejszego opracowania było zbadanie jaka jest relacja pomiędzy innowacjami i wartością rynkową przedsiębiorstw turystycznych. W badaniu skoncentrowano się na sektorze turystycznym, w którym występuje istotna luka wiedzy w odniesieniu do badanej relacji. W badaniu wykorzystano aktualne dane rynkowe. Aby przetestować reakcje inwestorów na ogłoszenia dotyczące innowacji wykorzystano metody analizy zdarzeń (event-study) i analizy efektów kalendarzowych (calendar time portfolio). Badaniu poddanych zostało sześć przedsiębiorstw turystycznych notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Wyznaczono sześcioletni zakres czasowy. Uzyskano 34 ogłoszenia prasowe dotyczące innowacji. Dane o ogłoszeniach prasowych zaczerpnięto z bazy danych Polskiej Agencji Prasowej, dane o wahaniach wartości rynkowej przedsiębiorstw z bazy danych GPW. Uzyskane rezultaty wskazują, iż komunikaty dotyczące innowacji wpływały pozytywnie na ocenę przyszłych przepływów pieniężnych przez inwestorów. Średnia anormalna zmiana wartości rynkowej w dniu ogłoszenia komunikatu wyniosła 0,63%, w okresie jednego roku zwiększała się zaś do 3,02%, wskazując iż inwestorzy dostosowują swoją początkową reakcję z biegiem czasu. W okresie krótkim inwestorzy reagowali najsilniej na informacje o innowacjach marketingowych, dystrybucyjnych i związanych z relacjami zewnętrznymi. W okresie jednego roku przypisywali największą wartość innowacjom marketingowym i związanym z relacjami zewnętrznymi. (abstrakt oryginalny)

Innovations seem crucial for contemporary enterprises willing to achieve the objective of increasing firm's value. The aim of this paper is to examine, both conceptually and empirically, the relationship between innovations and tourism enterprises' market value. Tourism sector was taken into consideration in order to fulfill the existing research gap. This focused paper was based on relevant market data. Event study and calendar time portfolio approaches were chosen to test investors' responses to innovation announcements. Six tourism companies listed on the Main Market of Warsaw Stock Exchange were examined within the six years research period and 34 innovation announcements were identified. Polish Press Agency database and Warsaw Stock Exchange databases were used to collect data. Results indicate that innovations affected positively investors' valuation of tourism enterprises. The average event day market value change equaled 0.63% and differed considerably from the one-year one of 3.02% meaning that investors adjust their initial reaction over time. Initially investors reacted mostly to marketing, distributional and external relations innovations while within one-year period they attributed the most value to marketing and external relations ones. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Camisón, C., Monfort-Mir, V. (2012). Measuring Innovation in Tourism from the Schumpeterian and the Dynamic-Capabilities Perspectives. Tourism Management, 33(4), 776-789.
 2. Carlborg, P., Kindström, D. & Kowalkowski, C. (2014). The Evolution of Service Innovation Research: A Critical Review and Synthesis. Service Industries Journal, 34(5), 373-398.
 3. Ciborowski, R. (2003). Procesy innowacyjne w warunkach globalizacji. In: A., Bocian (ed.), Ekonomia, polityka, etyka. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 4. Copeland, T., Koller, T. & Murrin, J. (1997). Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firmy. Warszawa: WIG-Press.
 5. Damanpour, F. (1996). Organizational Complexity and Innovation: Developing and Testing Multiple Contingency Models. Management Science, 42(5), 693-716.
 6. Fama, E. (1970). Efficient capital markets: a review of theory and empirical work. Journal of Finance, 25(2), 383-417.
 7. French, K. (2014). Data Library. Ratrieved from http://mba.tuck.dartmouth. edu/pages/faculty/ken.french/ data_library.html.
 8. Drejer, I. (2004). Identifying Innovation in Surveys of Services: A Schumpeterian Perspective. Research Policy, 33(3), 551- 562.
 9. Eckbo, E. (ed.) (2007). Handbook of Corporate Finance. Volume 1. Amsterdam - Boston - Heidelberg: Elsevier.
 10. Fama, E., French, K. (2007). Disagreements, Tastes, and Asset Prices. Journal of Financial Economics, 83, 667-689.
 11. Geyskens, I., Gielens, K. & Dekimpe, M. (2002). The Market Valuation of Internet Channel Additions. Journal of Marketing, 66(2), 102-119.
 12. Grissemann, U., Plank, A. & Brunner-Sperdin, A. (2013). Enhancing Business Performance of Hotels: The Role of Innovation and Customer Orientation. International Journal of Hospitality Management, 33, 347- 356.
 13. Gunday, G., Ulusoy, G., Kilic, K. & Alpkan, L. (2011). Effects of Innovation Types on Firm Performance. International Journal of Production Economics, 133(2), 662-676.
 14. Hall, C., Williams, A. (2008). Tourism and Innovation. London: Routledge.
 15. Hjalager, A. (2010). A Review of Innovation Research in Tourism. Tourism Management, 31(1), 1-12.
 16. Janasz, W., Kozioł, K. (2007). Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 17. Liu, X., Yeung, A., Lo C. & Cheng, T. (2014). The moderating effect of knowledge characteristics of firms on the financial value of innovative technology products. Journal of Operations Management, 32, 79-87.
 18. MacKinlay, A. (1997). Event Studies in Economics and Finance. Journal of Economic Literature, 35(1), 13-39.
 19. McWilliams, A., Siegel, D (1997). Event Studies in Management Research: Theoretical and Empirical Issues. Academy of Management Journal, 40(3), 626-657.
 20. Milburn, J. (2008). The Relationship Between Fair Value, Market Value, and Efficient Markets. Accounting Prespectives, 7(4), 293-316.
 21. Mitchell, M., Stafford, E. (2000). Managerial Decisions and Long- Term Stock Price Performance. Journal of Business, 73(3), 287-329.
 22. Nicolau, J., Santa-Maria, M. (2013). The Effect of Innovation on Hotel Market Value. International Journal of Hospitality Management, 32, 71-79.
 23. OECD, Eurostat. (2005). Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition, The Measurement of Scientific and Technological Activities, OECD Publishing.
 24. Orfila-Sintes, F., Mattsson, J. (2009). Innovation Behavior in the Hotel Industry. Omega, 37(2), 380-394.
 25. Ottenbacher, M. (2007). Innovation Management in the Hospitality Industry: Different Strategies for Achieving Success. Journal of Hospitality & Tourism Research, 31(4), 431-454.
 26. Petrou, A., Daskalopoulou, I. (2009). Innovation and Small Firms' Growth Prospects: Relational Proximity and Knowledge Dynamics in a Low-Tech Industry. European Planning Studies, 17(11), 1591-1604.
 27. Pikkemaat, B., Peters, M. (2005). Towards the Measurement of Innovation -A Pilot Study in the Small and Medium Sized Hotel Industry. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 6(3/4), 89- 112.
 28. Rappaport, A. (1998). Creating Shareholder Value: A Guide for Managers and Investors. New York: The Free Press.
 29. Saunila, M., Ukko, J. (2012). A Conceptual Framework for the Measurement of Innovation Capability and Its Effects. Baltic Journal of Management, 7(4), 355-375.
 30. Seasholes, M., Zhu, N. (2010). Individual Investors and Local Bias. The Journal of Finance, LXV(5), 1987-2010.
 31. Siguaw, J., Enz, C., Kimes, S., Verma, R. & Walsh, K. (2009). Cases in Innovative Practices in Hospitality and Related Services. Cornell Hospitality Report, 9(17).
 32. Sood, A., Tellis, G. (2009). Do Innovations Really Pay Off? Total Stock Market Returns on Innovation. Marketing Science, 28(3), 442-456
 33. Sorescu,A.,Shankar,V.&Kushwaha,T. (2007).NewProductsPreannouncements and Shareholder Value: Don't Make Promises You Can't Keep. Journal of Marketing Research, XLIV(August), 468-489.
 34. Szablewski, A., Tuzimka, R. (eds.) (2004). Wycena i zarządzanie wartością firmy. Warszawa: Poltext.
 35. Szczepankowski, P. (2007). Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 36. Szutowski, D. (2014). Unification of Capital Markets. Example of Tourism Companies. Retrieved from http://gisap.eu/node/41350
 37. Szyszka, A. (2003). Efektywność giełdy papierów wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 38. Weiermair, K. (2004). Product Improvement or Innovation: What is the Key to Success in Tourism. In: Innovation and Growth in Tourism Conference, September 18-19, Lugano, Switzerland, Retrieved from http://www. oecd.org/cfe/tourism/34267947.pdf.
 39. Wilimowska, Z. (2008). Struktura kapitałowa w koncepcji zarządzania przez wartość. In T. Duducz (ed.), Wartość jako kryterium efektywności. Wrocław: Indygo Zahir Media.
 40. Williams, A., Shaw, G. (2011). Internationalization and Innovation in Tourism. Annals of Tourism Research, 38(1), 27-51.
 41. WTTC. (2014). Travel & Tourism. Economic Impact 2014. European Union, Retrieved from http://www.wttc.org/site_media/uploads/downloads/ european_union2014.pdf.
Cited by
Show
ISSN
2299-7075
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/doi:10.7341/20141042
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu