BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Akindipe Olusakin S. (Igbajo Polytechnic P M B, Nigeria)
Title
Inventory Management - a Tool for Optimal Use of Resources and Overall Efficiency in Manufacturing SMEs
Source
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2014, vol. 10, nr 4, s. 93-113, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Issue title
Entrepreneurship and Performance of Firms
Keyword
Zarządzanie zapasami, Organizacje producenckie, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Optymalizacja, Przedsiębiorca
Inventory management, Producer organisations, Small business, Optimalization, Entrepreneur
Note
streszcz., summ.
Abstract
Obserwacje pokazują, że istnieje poważny problem dotyczący zarządzania zapasami w organizacjach wytwarzających, w szczególności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Sytuacja ta zrodziła chęć zbadania problemu i opracowania użytecznych sugestii. Nasza praca ma na celu podkreślenie kwestii braku efektywności praktyk zarządzania zapasami oraz ich wpływu na działalność firm produkcyjnych. W badaniu zastosowano technikę losowo dobranej próbki do wyboru jednostek mających stanowić podstawę studiów przypadku. Podstawowe dane zebrano używając ustrukturyzowanych kwestionariuszy, jak również przeprowadzono analizę współczynnika korelacji Pearsona, oraz rozkładu częstości i udziałów, w celu stworzenia adekwatnych opisów. Badanie dowodzi, że wydajne zarządzanie zapasami można osiągnąć poprzez określenie poziomów zapasów, zaangażowanie wykwalifikowanego personelu magazynu oraz użycie systemów automatycznej kontroli zapasów. Badanie dowiodło także, że osiągnięcie optymalnego wykorzystania zasobów poprzez efektywne zarządzanie zapasami wyeliminuje problem nagłego braku zapasów, wynikającą z niego słabe wykorzystanie mocy produkcyjnych, utratę czasu produkcji, a w wyniku tego poprawi ogólną efektywność MŚP z sektora wytwórczego i da szansę na zaistnienie przedsiębiorcom osiągającym dobre wyniki. (abstrakt oryginalny)

Observation shows that there is a serious problem regarding inventory management in manufacturing organizations, particularly in Small and Medium Enterprises (SMEs). This has prompted the desire to embark on a study that will examine the problem and strive to proffer useful suggestions. This paper intends to bring to the fore the salient issue of inefficiency in the practice of inventory management and its effects on production operations of manufacturing concerns. Survey design was used with the application of random sampling technique in selection of units within the case study areas. Primary data were collected through the use of structured questionnaires and the analysis was done using Pearson correlation coefficient and frequency counts and percentages to give adequate descriptions. The study concluded that efficient management of stock would be achieved through determination of stock levels, engagement of skilled store personnel, and the use of automated stock control. It went further to assert that the achievement of optimal use of resources through efficiency in the management of stock will eliminate the problems of sudden lack of stock; the resultant low capacity utilization, loss of production time, and thereby improving overall efficiency of the manufacturing SMEs and breed high performing entrepreneurs. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abereijo, I. O. and Fayomi, A. O. (2005). Innovative approach to SME financing in Nigeria: A review of small and medium industries equity investment scheme (SMIEIS). Journal of Social Sciences, 11(3), 219-227.
 2. Akindipe, S. O. (2005). Raw materials management and inventory control in manufacturing organization: A case study of Osogbo Steel Rolling Co. Ltd. Unpublished Masters' Thesis, University of Ado-Ekiti.
 3. Ali, S. S., Madaan, J., Chan, F.T.S. and Kannan, S. (2013). Inventory management of perishable products: A time decay linked logistic approach. International Journal of Production Research, 51 (13), 3864-3879.
 4. Ariyo, D. (2000). Small firms are the backbone of the Nigerian economy. Bridgnorth: African Economic Analysis.
 5. Aryeetey, E. (2001). Priority research issues relating to regulation and competition in Ghana. Centre on regulation and competition working paper series. Manchester: University of Manchester.
 6. Campos, M., Acuna. A, Nuno de la Parra and Valenzuela, F. (2013). Entrepreneurial orientation in Mexican microenterprises. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 9(3), 5-20.
 7. Chan, F.T.S. and Prakash, A. (2012), Inventory management in a lateral collaborative manufacturing supply chain: A simulation study. International Journal of Production Research, 50(16), 4670-4685.
 8. Chan, F.T.S. and Wang, Z. (2014), Robust production control policy for a multiple machines and multiple product-types manufacturing system with inventory inaccuracy. International Journal of Production Research, 52(16), 4803-4819.
 9. Chikan, A. and Whybark, (1990). Cross-national comparison of production and inventory management practices. Engineering Costs and Production Economics, 19, 149-56.
 10. Dear, A. (1989). Improvement in management and control of inventory. Purchasing & Supply Management Journal, 1(5), 15-19.
 11. Elifson, K. W., Runyon, R. P. and Haber, A. (1998). Fundamental of social statistics. New York: McGraw Hill.
 12. Kachru, U. (2011). India land of billion entrepreneurs. New Delhi: Pearson.
 13. Kayanula, D. and Quartey, P. (2000). The policy environment for promoting small and medium-sized enterprises in Ghana and Malawi. Finance and Development Research Programme. Working Paper Series, Paper No 15, IDPM, University of Manchester.
 14. Mantho,V.(1994). Concepts and applications of inventory management in Northern Greece. International Journal of Production Economics, 35, 149-52.
 15. Mohanty, R. P. (2009). Inventory problems under multiple constraints: some studies. Engineering Costs and Production Economics, 9, 355-367.
 16. Nasiri, G. R., Davoudpour, H. & Karimi, B. (2010). The impact of integrated analysis on supply chain management: A coordinated approach for inventory control policy. Supply Chain Management: An International Journal, 15(4), 277-289.
 17. Ojukwu, D. (2006). Information solutions: A case study of Nigerian small &. medium sized enterprises. Journal of Information Technology Impact, 6(1), 47-60.
 18. Pallant, J. (2011). SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using SPSS. (4th Ed.). Australia: Allen & Unwin.
 19. Rajeev, N. (2008). Inventory management in small and medium enterprises: A study of machine tool enterprises in Bangalore. Management Research News, 31(9), 659-669.
 20. Rose, A.M.N., Deros, B.Md., Rahman, M.N.Ab. and Nordin, N. (2011). Lean manufacturing best practices in SMEs. IEOM 168, 872-877.
 21. Sharif, (2011). A comparison of purchase and inventory management system of two educational institutes. IEOM 163, 1056-1066.
 22. Tang, K. (2007). National perspectives on globalisation: A critical reader: New York: Palgrave Macmillan.
 23. Tang, K. (2009). Social security, the economy and development. New York: Palgrave Macmillan.
 24. Todd, R. (1990). Implementing a material management system logistics. Purchasing & Supply Management Journal, 1(4), 7-21.
 25. Townsend, R. (1992). Material management in the NHS logistics. Purchasing & Supply Management Journal, 1(3), 13-24.
 26. Wadhwa, S., Bibhushan and Chan, F.T.S. (2009), Inventory performance of some supply chain inventory policies under impulse demands. International Journal of Production Research, 47(12), 3307-3332.
Cited by
Show
ISSN
2299-7075
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/doi:10.7341/20141044
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu