BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Prędkiewicz Katarzyna (Wrocław University of Economics, Poland), Prędkiewicz Paweł (Wrocław University of Economics, Poland)
Title
The Patents and Financial Performance of Firms - Evidence From Polish Manufacturing Companies
Source
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2014, vol. 10, nr 4, s. 115-141, tab., bibliogr. 27 poz.
Issue title
Entrepreneurship and Performance of Firms
Keyword
Ceteris paribus, Stagnacja gospodarcza, Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw, Wynik finansowy, Patenty
Ceteris paribus, Economic stagnation, Innovations, Enterprise innovation, Financial performance, Patent
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł jest kolejnym przyczynkiem w dyskusji na temat wpływu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw na ich wyniki finansowe. Autorzy przyjęli w badaniach prostą miarę innowacyjności, stosowaną również w innych badaniach, przyjmując, iż posiadane przez firmę patenty są kryterium zakwalifikowania jej do grupy przedsiębiorstw innowacyjnych. W artykule porównujemy stopy zwrotu osiągnięte przez firmy innowacyjne i pozostałe, działające w branży produkcyjnej w Polsce, w latach 2006-2012. Dane finansowe oraz ilościowe wykorzystane w weryfikacji hipotez zostały pozyskane z bazy Amadeus prowadzonej przez Bureau van Dijk. Próba badawcza stanowi 4004 przedsiębiorstw, z czego 681 dysponowało przynajmniej jednym patentem. W badaniach wykorzystaliśmy metodę t-Studenta oraz modele regresji wielorakiej. Na podstawie danych empirycznych testowaliśmy trzy hipotezy badawcze. Pierwsza hipoteza "Firmy innowacyjne osiągają wyższe stopy zwrotu niż nieinnowacyjne" została potwierdzona w odniesieniu do marży EBITDA oraz ROS (stopa zwrotu ze sprzedaży), natomiast nie udało się jej potwierdzić w odniesieniu do ROA (stopa zwrotu z aktywów) oraz ROE (stopa zwrotu z kapitału własnego). Firmy, które znalazły się w grupie przedsiębiorstw innowacyjnych osiągnęły przeciętnie wyższą marżę EBITDA o 0,83 p.p. w 2007, 0,78 p.p. w 2009 oraz 0,79 p.p. w 2012 roku, ceteris paribus, w stosunku do firm nieinnowacyjnych. Z kolei różnica pomiędzy grupami w zakresie ROE była statystycznie nieistotna dla większości lat objętych badaniem (z wyjątkiem roku 2007 i 2009), aczkolwiek firmy nieinnowacyjne osiągają wyższe ROE niż innowacyjne, co może być spowodowane większym ryzykiem operacyjnym towarzyszącym działalności innowacyjnej, które prowadzić może do ograniczenia w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania dla tej grupy, a to z kolei wymusza na firmach innowacyjnych konieczność rozwijania działalności w oparciu o kapitał własny. Drugą testowaną hipotezą było stwierdzenie, że: "Działalność innowacyjna ma większy wpływ na wyniki finansowe średnich przedsiębiorstw niż dużych i bardzo dużych". Podczas badań potwierdzało się, iż w grupie średnich przedsiębiorstw, zakwalifikowanych jako innowacyjne, marża EBITDA był wyższa o 0,76 p.p. od nieinnowacyjnych, dla dużych firm o 0,71 p.p., a dla bardzo dużych różnica wynosiła tylko 0,19 p.p. W odniesieniu do trzeciej hipotezy: "Firmy innowacyjne są bardziej wrażliwe w zakresie dynamiki przychodów ze sprzedaży na spowolnienie gospodarcze niż przedsiębiorstw nieinnowacyjne" stwierdzono, że w okresie od 2006 do 2012 roku dynamika przychodów w firmach innowacyjnych była wyższa niż nieinnowacyjnych, z wyjątkiem roku 2009, kiedy to wszystkie firmy odnotowały spadek przychodów. Obniżenie przychodów było jednak wyższe w firmach innowacyjnych (-6,39 p.p) niż nieinnowacyjnych (-4,98 p.p). Na podstawie tego badania potwierdziło się zatem, że firmy innowacyjne charakteryzują się większą wrażliwością na spowolnienie gospodarcze niż pozostałe jednostki. (abstrakt oryginalny)

This article is a contribution to the discussion on innovation activity and its influence on financial performance of companies. The authors employ a simple measure of innovativeness, which was also used in other studies, and the division of companies into two groups (innovative and non-innovative) was based on the fact whether they obtained a patent (patents) or not. In this paper, we compare the rates of return and revenue growth achieved by innovative versus non-innovative companies operating in the manufacturing industry in Poland, in the years 2006 to 2012. Financial and qualitative data for testing the hypotheses were taken from the Amadeus database provided by Bureau van Dijk. The sample consisted of 4004 enterprises, of which 681 were owners of at least one patent. T-Student test, ANOVA and OSL models were used to verify the working assumptions. The study tests the following three research hypotheses. H1: "Innovative companies achieve higher rates of return than the non- innovative ones." That hypothesis was confirmed in relation to the EBITDA margin and ROS (return on sale), but not to ROA (return on assets) and ROE (return on equity). The fact of belonging to a group of innovative companies had an impact on an average EBITDA margin increase by 0.83 p.p. in 2007, 0.78 p.p. in 2009 and 0.73 p.p. in 2012, ceteris paribus. The difference between ROE was found statistically insignificant in most analysed periods (except 2007 and 2009), however, non-innovative companies have achieved a higher return on equity than innovative companies. It can be associated with higher operational risk in innovative companies which restrict access to external capital, leading such companies to expand their businesses through their own equity. The second tested hypothesis is: "An innovative activity has higher impact on financial performance in medium-sized companies than in large and very large ones." During the research, it was found out that having obtained a patent is important determinant of EBITDA margin for medium-sized companies, increasing it by 0.76 p.p., ceteris paribus. In large companies, it contributed to an increase of 0.71 p.p., and for very large ones - by only 0.19 p.p., with the slope for the latter group at a number other than zero found to be statistically insignificant. In relation to third tested hypothesis:" Innovative companies are more sensitive in terms of revenue dynamics to economic slowdown than the non-innovative ones." it was found out that in the period of time from 2006 to 2012 the dynamics of revenue growth in innovative companies was generally higher than in the non-innovative ones, except in the year 2009, when all companies showed a significant decline in revenues, but for innovative companies, the decline amounted to 6.39%, and for the remaining ones it was found at 4.98%. Based on those findings it was confirmed that innovative companies are characterized by a greater sensitivity to economic slowdown. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Acs, Z. J., and Audretsch, D. B. (1990). Innovation and Small Firms. Cambridge: MIT Press.
 2. Audretsch, D. B. (1995). Firm profitability, growth, and innovation. Review of Industrial Organization, 10(5), 579-588. doi:10.1007/BF01026883.
 3. Battagion, M. R., and Tajoli, L. (2000). Ownership Structure, Innovation Process and Competitive Performance: the Case of Italy (KITeS Working Paper No. 120). KITeS, Centre for Knowledge, Internationalization and Technology Studies, Universita' Bocconi, Milano, Italy.
 4. Cefis E. (2003). Persistence in innovation and profitability. Rivista Internazionale di Scienze Sociali, 111, 19-37.
 5. Ciftci, M., and Cready, W. M. (2011). Scale effects of R&D as reflected in earnings and returns. Journal of Accounting and Economics, 52(1), 6280. doi:10.1016/j.jacceco.2011.02.003.
 6. Czarnitzki, D., Kraft, K. (2010). On the profitability of innovative assets. Applied economics, 42(15), 1941 -1953.
 7. Del Monte, A., and Papagni, E. (2003). R&D and the growth of firms: empirical analysis of a panel of Italian firms. Research Policy, 32(6), 1003- 1014. doi:10.1016/S0048-7333(02)00107-5.
 8. Diaz, M. A., and Sanchez, R. (2008). Firm size and productivity in Spain: a stochastic frontier analysis. Small Business Economics, 30(3), 315-323.
 9. Diaz-Mayans, M. A., and Sanchez-Perez, R. (2013). Are large innovative firms more efficient? Theoretical and Practical Research in Economic Fields (TPREF), 1(7), 89-96.
 10. Geroski, P., Machin, S., and Reenen, J. V. (1993). The Profitability of Innovating Firms. RAND Journal of Economics, 24(2), 198-211.
 11. Geroski, P., Innovation and Competitive Advantage (1995) , OECD Economics Department Working Papers, No. 159, OECD Publishing. doi: 10.1787/344434438114.
 12. Hall, L. A., and Bagchi-Sen, S. (2007). An analysis of firm-level innovation strategies in the US biotechnology industry. Technovation, 27(1-2), 4-14. doi:10.1016/j.technovation.2006.07.001.
 13. Koellinger, P. (2008). The relationship between technology, innovation, and firm performance-Empirical evidence from e-business in Europe. Research Policy, 37(8), 1317-1328. doi:10.1016/j.respol.2008.04.024
 14. Lefebvre, E., Lefebvre, L. A., and Bourgault, M. (1998). R&D -Related Capabilities as Determinants of Export Performance. Small Business Economics, 10(4), 365-377. Level, Review of Economics and Statistics 65, 22-31.
 15. Lin, B. W., Lee, Y., and Hung, S. C. (2006). R&D intensity and commercialization orientation effects on financial performance. Journal of Business Research, 59(6), 679-685. doi:10.1016/j.jbusres.2006.01.002.
 16. Neuhäusler, P., Frietsch, R., Schubert, T., and Blind, K. (2011). Patents and the financial performance of firms - An analysis based on stock market data. (No. 28). Fraunhofer ISI discussion papers innovation systems and policy analysis.
 17. Nunes, P. M., Serrasqueiro, Z., and Leitäo, J. (2012). Is there a linear relationship between R&D intensity and growth? Empirical evidence of non-hightech vs. high-tech SMEs. Research Policy, 41(1), 36-53. doi:10.1016/j. respol.2011.08.011.
 18. Paunov, C. (2012). The global crisis and firms' investments in innovation. Research Policy, 41 (1), 24-35. doi:10.1016/j.respol.2011.07.007
 19. Ravenscraft, D.J. (1983): Structure-profit relationships at the line of business and industry
 20. Scellato, G. (2007). Patents, firm size and financial constraints: an empirical analysis for a panel of Italian manufacturing firms. Cambridge Journal of Economics, 31(1), 55-76. doi:10.1093/cje/bel006.
 21. Schumpeter, J. A. (1934). The theory of economic development: An inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle (Vol. 55). New Brunswick: Transaction Publishers.
 22. Serrasqueiro, Z. S., and Nunes, P. M. (2008). Performance and size: empirical evidence from Portuguese SMEs. Small Business Economics, 31(2), 195217.
 23. Shefer, D., and Frenkel, A. (2005). R&D, firm size and innovation: an empirical analysis. Technovation, 25(1), 25-32. doi:10.1016/S0166-4972(03)00152-4.
 24. Statistical Yearbook of Industry (2013). Warsaw: Central Statistical Office.
 25. Teece, D. J. (1986). Profiting from technological innovation: Implications for integration, collaboration, licensing and public policy. Research Policy, 15(6), 285-305. doi:10.1016/0048-7333(86)90027-2.
 26. Ughetto, E. (2008). Does internal finance matter for R&D ? New evidence from a panel of Italian firms. Cambridge Journal of Economics, 32(6), 907-925. doi:10.1093/cje/ben015.
 27. Wakelin, K. (2001). Productivity growth and R&D expenditure in UK manufacturing firms. Research Policy, 30(7), 1079-1090. doi:10.1016/ S0048-7333(00)00136-0.
Cited by
Show
ISSN
2299-7075
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/doi:10.7341/20141045
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu